Sa oled siin

Volituste andmine maksuauditi osakonna ametnikele

TERVIKTEKST seisuga 19.04.2021

KÄSKKIRI

Tallinn, 23. november 2012 nr 376-P
muudetud järgmiste käskkirjadega:
17.04.2013 kk nr 150-P
10.06.2013 kk nr 203-P
19.06.2013 kk nr 208-P
13.11.2013 kk nr 333-P
30.12.2013 kk nr 365-P
18.06.2014 kk nr 141-P
17.07.2014 kk nr 159-P
27.08.2014 kk nr 182-P
13.11.2014 kk nr 228-P
21.01.2015 kk nr 10-P
15.06.2015 kk nr 86-P
11.01.2016 kk nr 7-P
30.05.2017 kk nr 63-P
04.10.2018 kk nr 96-P
11.12.2018 kk nr 115-P
27.12.2018 kk nr 120-P
23.01.2019 kk nr 6-P
08.03.2019 kk nr 27-P
08.05.2019 kk nr 51-P
07.10.2019 kk nr 98-P
09.10.2020 kk nr 71-P
19.02.2021 kk nr 19-P
19.04.2021 kk nr 35-P
 

Volituste andmine maksuauditi osakonna ametnikele


Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” § 29 lg 1 p 3 ja lg 2 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse (edaspidi: HMS) § 8 lg 2, maksukorralduse seaduse § 46 lg 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 10 lg 2:

1. Volitan maksuauditi osakonna juhatajat ja maksuauditi osakonna juhataja asetäitjaid allkirjastama kõiki maksuauditi osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju.

11. Otsuse maksuauditi osakonna ametniku taandamise kohta MKS § 49 lg 2 alusel teeb maksuauditi osakonna juhataja.

2. Volitan punktis 1 nimetamata maksuauditi osakonna ametnikke allkirjastama maksuauditi osakonna kaudu väljastatavaid haldusakte, dokumente ja kirju alljärgnevalt:

  2.1. Maksuauditi üksuse juht ja valdkonnajuht:

  2.1.1. kontrolli lõpetamise teade maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 555 lg 4 ja HMS § 43 lg 2 alusel;
  2.1.2. maksuotsus MKS § 95 alusel;
  2.1.3. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
  2.1.4. otsus tagastusnõude täitmise, tasaarveldamise, täitmise peatamise ja täitmise tähtaja pikendamise kohta MKS § 106, § 107 lg 2 ja 3 ning KMS § 34 lg 2 alusel;
  2.1.5. otsus KMS § 35 alusel;
  2.1.6. otsus isiku maksukohustuslasena registreerimise või registrisse kandmata jätmise kohta KMS § 20, § 21 ja § 43 alusel, samuti otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning otsus maksustamisperioodi muutmise kohta KMS § 27 alusel;
  2.1.7. eelaresti taotlus MKS § 136¹ alusel;
  2.1.8. kirjavahetus maksuauditi osakonna ülesannete täitmiseks;
  2.1.9. otsus töötamise tuvastamise kohta MKS § 253 lg 1 alusel;
  2.1.10. otsus käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse kohta KMS § 46 lg 171 alusel;
  2.1.11. ettekirjutus ja otsus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MSÜS) § 20, § 25, § 36, § 37 lg 1 ja lg 2, § 42, § 43, § 61, § 68 alusel;
  2.1.12. otsus vedelkütuse seaduse (edaspidi VKS) § 42 alusel;
  2.1.13. otsus haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta HMS § 68 lg 2, § 70 lg 1 ja MKS § 45, § 46 alusel;
  2.1.14. korraldus mõõturi või tõkendi paigaldamiseks MKS § 70 lg 4 alusel;
  2.1.15. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442, MKS § 120 lg 1 alusel;
  2.1.16. otsus kauba impordilt arvestatud käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise kohta KMS § 38 lg 21 alusel;
  2.1.17. (kehtetu)
  2.1.18. (kehtetu)

  2.1.181 haldusaktid MKS § 130 ja § 131 alusel, samuti taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks ja lõpetamiseks MKS § 1361 alusel;

  2.1.19. (kehtetu)
  2.1.20. (kehtetu)
  2.1.21. (kehtetu)
  2.1.22. (kehtetu)
  2.1.23. (kehtetu)
  2.1.24. (kehtetu)
  2.1.25. ettekirjutus, hoiatus, korraldus, otsus, teatis alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, tolliseadustiku, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse seaduse ja korrakaitseseaduse alusel ning muud dokumendid, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi järgmistel juhtudel:

  1) tollilao, ajutise ladustamise koha, maksulao, aktsiisilao ning vabatsooni operaatorite kontrollimiseks;
  2) aktsiisikauba järelevalve alla jätmise korraldamiseks ja järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kontrollimiseks;
  3) kütuse, tubaka ja alkoholi käitleja kontrollimiseks;
  4) kontrollitavast kaubast proovide ning näidiste võtmiseks ja ekspertiisi suunamiseks.

  2.2. Juhtivad maksuaudiitorid:

  2.2.1. kontrolli lõpetamise teade MKS § 555 lg 4 alusel. Muudel juhtudel kontrolli lõpetamise teade HMS § 43 lg 2 alusel, summas kuni 100 000 eurot;
  2.2.2. maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 100 000 eurot;
  2.2.3. kontrolliakt MKS § 555 lg 3 alusel;
  2.2.4. otsus tagastusnõude täitmise, tasaarveldamise, täitmise peatamise ja täitmise tähtaja pikendamise kohta MKS § 106, § 107 lg 2 ja 3 ning KMS § 34 lg 2 alusel, summas kuni 100 000 eurot;
  2.2.5. otsus KMS § 35 alusel, summas kuni 100 000 eurot;
  2.2.6. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
  2.2.7. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 lg 3 alusel;
  2.2.8. korraldus dokumentide ja asjade esitamiseks ning teabe andmiseks MKS § 60–63 ja KMS § 22 lg 31 alusel;
  2.2.9. korraldus maksumenetluse alustamiseks MKS § 551 lg 1 ja lg 2 ning § 552 lg 1 alusel;
  2.2.10. korraldus maksumenetluse ulatuse muutmisel MKS § 552 lg 1 alusel;
  2.2.11. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  2.2.12. otsus kauba impordilt arvestatud käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise kohta KMS § 38 lg 21 alusel;
  2.2.13. korraldus asendustäitmise kohaldamiseks MKS § 71 lg 2 alusel;
  2.2.14. kirjavahetus maksuauditi osakonna ülesannete täitmiseks;
  2.2.15. otsus töötamise tuvastamise kohta MKS § 253 lg 1 alusel;
  2.2.16. otsus isiku maksukohustuslasena registreerimise või registrisse kandmata jätmise kohta KMS § 20 ja § 21 alusel, samuti otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning otsus maksustamisperioodi muutmise kohta KMS § 27 alusel;
  2.2.17. otsus käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse kohta KMS § 46 lg 171 alusel;
  2.2.18. ettekirjutus ja otsus MSÜS § 20, § 25, § 36, § 37 lg 1 ja lg 2, § 42, § 43, § 61, § 68 alusel;
  2.2.19. otsus VKS § 42 alusel;
  2.2.20. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442, MKS § 120 lg 1 alusel;
  2.2.21. korraldus järelkontrolli läbiviimiseks Euroopa Nõukogu määruste nr 485/2008 ja 2913/92 ning Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 63 alusel;
  2.2.22. täitekorraldus sunniraha tasumiseks asendustäitmise ja sunniraha seaduse (edaspidi: ATSS) § 9 alusel;
  2.2.23. eelaresti taotlus MKS § 1361 alusel;
  2.2.24. otsus haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta HMS § 68 lg 2, § 70 lg 1 ja MKS § 45, § 46 alusel;
  2.2.25. korraldus mõõturi või tõkendi paigaldamiseks MKS § 70 lg 4 alusel;
  2.2.26. (kehtetu)
  2.2.27. (kehtetu)

  2.2.271 haldusaktid MKS § 130 ja § 131 alusel, samuti taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks ja lõpetamiseks MKS § 1361 alusel;

  2.2.28. (kehtetu)
  2.2.29. korraldus HMS § 51 lg 1 alusel;
  2.2.30. (kehtetu)
  2.2.31. ettekirjutus, hoiatus, korraldus, otsus, teatis alkoholiseaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, maksukorralduse seaduse, tolliseaduse, tolliseadustiku, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse, samuti haldusmenetluse seaduse ja korrakaitseseaduse alusel ning muud dokumendid, mis sisaldavad nende õigusaktide alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi järgmistel juhtudel:

  1) tollilao, ajutise ladustamise koha, maksulao, aktsiisilao ning vabatsooni operaatorite kontrollimiseks;
  2) aktsiisikauba järelevalve alla jätmise korraldamiseks ja järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kontrollimiseks;
  3) kütuse, tubaka ja alkoholi käitleja kontrollimiseks;
  4) kontrollitavast kaubast proovide ning näidiste võtmiseks ja ekspertiisi suunamiseks;

  2.2.32. ettekirjutus VKS § 28 alusel;
  2.2.33. korraldus korrakaitseseaduse § 30 alusel;
  2.2.34. riikliku järelevalve meetme kohaldamise protokoll korrakaitseseaduse § 12 alusel;
  2.2.35. ettekirjutus korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja § 28 alusel;
  2.2.36. otsus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lg 16 alusel.

  2.3. Maksuaudiitorid:

  2.3.1. kontrolliakt MKS § 555 lg 3 alusel;
  2.3.2. otsus menetlustähtaja ennistamise või pikendamise kohta MKS § 50 alusel;
  2.3.3. korraldus vaatlustoimingute läbiviimiseks MKS § 72 lg 3 alusel;
  2.3.4. korraldus dokumentide ja asjade esitamiseks ning teabe andmiseks MKS § 60–63 ja KMS § 22 lg 31 alusel;
  2.3.5. korraldus maksumenetluse alustamiseks MKS § 551 lg 1 ja lg 2 ning § 552 lg 1 alusel;
  2.3.6. korraldus sunniraha tasumiseks MKS § 67 lg 2 alusel;
  2.3.7. korraldus HMS § 51 lg 1 alusel;
  2.3.8. korraldus asendustäitmise kohaldamiseks MKS § 71 lg 2 alusel;
  2.3.9. korraldus järelkontrolli läbiviimiseks Euroopa Nõukogu määruste nr 485/2008 ja 2913/92 ning Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 63 alusel;
  2.3.10. kirjavahetus maksuauditi osakonna ülesannete täitmiseks;
  2.3.11. otsus töötamise tuvastamise kohta MKS § 253 lg 1;
  2.3.12. otsus käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse kohta KMS § 46 lg 171 alusel;
  2.3.13. ettekirjutus ja otsus MSÜS § 20, § 25, § 36, § 37 lg 1 ja lg 2, § 42, § 43, § 61, § 68 alusel;
  2.3.14. otsus isiku maksukohustuslasena registreerimise või registrisse kandmata jätmise kohta KMS § 20 ja § 21 alusel, samuti otsus isiku maksukohustuslasena registrist kustutamise kohta KMS § 22 ja § 23 alusel ning otsus maksustamisperioodi muutmise kohta KMS § 27 alusel;
  2.3.15. täitekorraldus sunniraha tasumiseks ATSS § 9 alusel;
  2.3.16. haldusakt VKS § 242 alusel;
  2.3.17. kontrolli lõpetamise teade MKS § 555 lg 4 alusel. Muudel juhtudel kontrolli lõpetamise teade HMS § 43 lg 2 alusel, summas kuni 10 000 eurot;
  2.3.18. maksuotsus MKS § 95 alusel, summas kuni 10 000 eurot;
  2.3.19. otsus tagastusnõude täitmise, tasaarveldamise, täitmise peatamise ja täitmise tähtaja pikendamise kohta MKS § 106, § 107 lg 2 ja 3 ning KMS § 34 lg 2 alusel, summas kuni 10 000 eurot;
  2.3.20. korraldus maksumenetluse ulatuse muutmisel MKS § 552 lg 2 alusel;
  2.3.21. eelaresti taotlus MKS § 1361 alusel;
  2.3.22. otsus haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta HMS § 68 lg 2, § 70 lg 1 ja MKS § 45, § 46 alusel;
  2.3.23. korraldus mõõturi või tõkendi paigaldamiseks MKS § 70 lg 4 alusel;
  2.3.24. (kehtetu)
  2.3.25. (kehtetu)

  2.3.251 haldusaktid MKS § 130 ja § 131 alusel, samuti taotlus kohtule ja muud dokumendid täitmist tagavate toimingute sooritamiseks ja lõpetamiseks MKS § 1361 alusel;

  2.3.26. otsus kauba impordilt arvestatud käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise kohta KMS § 38 lg 21 alusel;
  2.3.27. otsus VKS § 42 alusel;
  2.3.28. otsus käibemaksu tagatise määramise kohta KMS § 442, MKS § 120 lg 1 alusel;
  2.3.29. dokumendid, mis sisaldavad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-de 791 ja 792 alusel Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluvaid haldusotsustusi aktsiisikauba järelevalve alla jätmise korraldamiseks ja järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kontrollimiseks;
  2.3.30. ettekirjutus VKS § 28 alusel;
  2.3.31. korraldus korrakaitseseaduse § 30 alusel;
  2.3.32. riikliku järelevalve meetme kohaldamise protokoll korrakaitseseaduse § 12 alusel;
  2.3.33. ettekirjutus korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja § 28 alusel;
  2.3.34. otsus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lg 16 alusel.

  2.4. (kehtetu)

  3. Kinnitan väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 alusel loetelu maksuauditi osakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Maksu- ja Tolliameti kui kohtuvälise menetleja nimel:

  3.1. maksuauditi üksuse juht, valdkonnajuht, menetlusjuht ja väärteomenetleja;
  3.2. (kehtetu)
  3.3. (kehtetu)
  3.4. (kehtetu)
  3.5. (kehtetu)
  3.6. juhtiv maksuaudiitor ja maksuaudiitor – välja arvatud järgmiste dokumentide allkirjastamisel:

  3.6.1. väärteoasjas VTMS § 73 lg 1 p 1 alusel tehtud otsus rahatrahvi määramiseks;
  3.6.2. väärteomenetluse lõpetamise määrus VTMS § 73 lg 1 p 2 alusel;
  3.6.3. läbiotsimise määrus kohtule VTMS § 35 lg 1 alusel;
  3.6.4. väärteomenetluse mittealustamise otsus VTMS § 59 lg 2 alusel;
  3.6.5. kuriteoteade VTMS § 61 lg 1 alusel.

  4. Kinnitan loetelu maksuauditi osakonna ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev teostama MKS § 253 lg 1 alusel tehtud otsuste asendustäitmist:

  4.1. maksuauditi üksuse juht, valdkonnajuht ja menetlusjuht;
  4.2. juhtiv maksuaudiitor;
  4.3. maksuaudiitor.
   

  /allkirjastatud digitaalselt/

  Madis Jääger
  peadirektor

  01.07.2021