Sa oled siin

Ida-Viru maakonna ettevõtjatele seoses COVID-19 makstav toetus

Vabariigi Valitsus otsustas oma 23.12.2020 korraldusega nr 458 (PDF) maksta Ida-Virumaa ettevõtjatele COVID-19 puhangust tingitud piirangute tõttu tekkinud kahju osaliseks hüvitamiseks ühekordset rahalist toetust.

Toetuse saajad ja toetuse summad kinnitas rahandusminister 31.12.2020 käskkirjaga nr 236 (PDF) ning väljamaksed ettevõtjatele teeb Rahandusministeerium.

Toetuse määramisega seotud küsimustele vastab Rahandusministeerium kontaktaadressil info@fin.ee.

Rahandusministri käskkirja kui haldusakti vaidlustamiseks tuleb pöörduda halduskohtusse.

Toetuse tingimused

Toetuse saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele tingimustele.

 1. Ta on Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ettevõtja).

 2. Tema põhitegevusala Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) alusel on 15. detsembri 2020. a seisuga kas:

  • „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55–56,

  • „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“ koodidega 86905 ja 86909 või

  • „Muud teenindavad tegevused“ koodiga 96041.

 3. Tal on töötamise registri andmetel töötaja(d), kelle töökoha asukoht on registri kohaselt 15. detsembri 2020. a seisuga Ida-Viru maakonnas.

 4. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kellel ei ole Ida-Viru maakonnas 15. detsembri 2020. a seisuga registreeritud töötajaid, enda äriregistrijärgne asukoha aadress peab olema Ida-Viru maakonnas.

 5. FIE peab olema 15. detsembri 2020. a seisuga esitanud 2019. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormi E.

 6. Tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

 7. Tema ettevõtte tegevus on täielikult peatatud või oluliselt piiratud Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korralduse nr 440 „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tõttu.

 8. Ta ei ole 31. detsembri 2019. a seisuga Euroopa Liidu reeglite alusel raskustes ettevõtja. Täpsemaid reegleid vaadake Vabariigi Valitsuse 23.12.2020 korraldusest nr 458 (PDF).

Toetuse suurus

Toetuse suuruseks on ettevõtja Ida-Viru maakonnas töötavate töötajate 2020. aasta novembri kahekordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot toetuse saaja kohta.

Kui kõigi ettevõtjate toetuste summa kokku on üle 2 133 000 euro, vähendatakse kõikide toetuse saajate toetuse summat proportsionaalselt (rahandusministri 31.12.2020 käskkiri nr 236 (PDF)).

Toetuse arvutamine

Toetus arvutatakse tingimustele vastavale ettevõtjale järgmiselt.

 1. Arvesse lähevad 15. detsembri 2020. a seisuga esitatud ettevõtja novembrikuu maksudeklaratsiooni TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed, millele lisanduvad samal deklaratsioonil deklareeritud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse, ehk:

  • lisalt 1 brutoväljamaksed koodidega 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 70, 72, 73, 74, millele liidetakse juurde sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse, kui sellelt väljamakselt on kohustus töötuskindlustusmakset tasuda;

  • lisalt 2 brutoväljamaksed koodidega 120, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 164, 270, 272, 273, millele liidetakse juurde sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse, kui sellelt väljamakselt on kohustus töötuskindlustusmakset tasuda.

 2. Toetust arvestatakse ainult nende TSD lisal 1 ja 2 olevate töötajate eest, kelle töökoha asukoht on töötamise registri andmetel 15. detsembri 2020. a seisuga Ida-Viru maakonnas.

  Seega võlaõiguslike lepingute (sh juhatuse liikme lepingu) järgsed väljamaksed lähevad arvesse ainult juhul, kui neile on töötamise registrisse märgitud töötamise asukoht.

 3. Peale 15. detsembrit 2020. a esitatud novembrikuu TSD deklaratsioone arvesse ei võeta.

 4. Peale 15. detsembrit 2020. a tehtud novembrikuu TSD parandusi arvesse ei võeta.

 5. Peale 15. detsembrit 2020. a töötamise registris tehtud töötajate töökoha asukoha muudatusi arvesse ei võeta.

 6. Lisaks töötajate eest makstavale toetusele makstakse igale tingimustele vastavale äriregistrijärgselt Ida-Viru maakonna aadressiga FIE-le toetust kahekordse 2020. a alampalga ulatuses.

 7. Toetuse määramisel võtab rahandusminister arvesse Euroopa Liidu riigiabi reeglitega ettevõtjatele kehtestatud riigiabi saamise piirmäärad. Täpsemaid reegleid vaadake Vabariigi Valitsuse korraldusest (PDF).

Toetuse väljamaksmine

Toetuse saamiseks taotlust esitama ei pea, toetus makstakse välja kõigile ettevõtjatele, kes on rahandusministri kinnitatud nimekirjas.

Toetus kantakse kas ettevõtja pangakontole või Maksu- ja Tolliametis olevale ettemaksukontole.

Ettemaksukontole kantakse toetus siis, kui ettevõtjal oli:

 • 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude* võlg ja see on 31.12.2020 seisuga ajatamata või tasumata või

 • ettevõtjal on 31.12.2020 seisuga esitamata maksudeklaratsioone.

Kui ettevõtjal nimetatud võlgnevusi ei ole ning ta esitab hiljemalt 6. jaanuariks 2021 Maksu- ja Tolliametile oma pangakonto andmed, kannab Rahandusministeerium toetuse otse sellele pangakontole.

Juhime tähelepanu, et pangakonto peab kuuluma toetust saavale ettevõtjale.

Pangakonto andmeid saab esitada ainult läbi e-teenuste keskkonna e-MTA, valides menüüst „Suhtlus“ – „Kirjavahetus“.

Kui MTA-le ettenähtud ajaks pangakonto andmeid esitatud ei ole, need olid esitatud vigaselt või oli esitatud teise isiku pangakonto, ei jää toetus välja maksmata, vaid see kantakse samuti ettevõtte ettemaksukontole e-MTAs.

Juhime tähelepanu, et ettemaksukontole laekunud toetuse summast tehakse võlgade või kohtutäituri aresti olemasolul nende tasumiseks tasaarveldus. Kui toetuse laekumise kuupäeva seisuga ettevõtjal tasumisele kuuluvaid nõudeid pole, on see tema vaba raha ning seda võib kasutada vastavalt oma soovile.

Toetuse maksustamine

Käibemaksukohustuslase jaoks ei ole saadud toetus käive.

Äriühingu, mittetulundusühingu ja sihtasutuse jaoks ei ole toetuse saamine tulumaksuga maksustatav. Toetuse arvelt tehtavad väljamaksed maksustatakse tavapärases korras.

FIE jaoks on saadud toetus ettevõtlusega seotud tulu ning see tuleb tuludeklaratsioonis deklareerida sellel aastal, millal toetus ettevõtja pangakontole/ettemaksukontole laekus. Kui toetuse saamise aastal selle arvelt kulutusi ei tehta, on FIE-l võimalik toetus maksukohustuse edasilükkamiseks kanda FIE erikontole.

FIE erikontolt raha kasutusse võtmine maksustatakse tavapärases korras.

Märkus

* Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks ja ettevõtlustulu maks.

31.12.2020