Väärtpaberite võõrandamine

Väärtpaberitest üldiselt

Tuludeklaratsioonis tuleb näidata järgnevate väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu/kahju:

  • aktsia
  • osa
  • osak
  • investeerimisfondi (sh rahaturufondi) osak
  • võlakiri või võlakohustus
  • optsioon
  • tuletisväärtpaber või muu nimetamata väärtpaber

Samuti tuleb näidata hüvitisi erastamisväärtpaberite eest.
 

Väärtpaberitehingute andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonis

Eesti Väärtpaberite Keskregistri (EVK) kaudu toimunud väärtpaberitehingute kohta eeltäidab maksuhaldur tuludeklaratsiooni tabeli 6.1. Kuna EVK-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelisse andmed tehingute kohta, mis ei ole toimunud läbi EVK. Kui finantsvaralt tekkiva tulumaksukohustuse edasilükkamiseks kasutatakse investeerimiskontot, tuleb investeerimiskontoga seotud väärtpaberitehingud tabeli 6.1 eeltäidetud andmete hulgast kustutada.

Samuti tuleb maksumaksjal täiendada EVK esitatud tehingute infot. Kuna EVK-l ei ole võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetusmaksumuse kohta, siis tuleb see maksumaksjal endal deklaratsioonile lisada.

15.02.2016