Sa oled siin

Välismaa tulude deklareerimisest

 • Välisriigi tulud deklareeritakse tuludeklaratsiooni lisalehel „Välismaal saadud tulu”.

 • Juhul, kui tulude deklareerimise perioodil viibitakse välisriigis, saab tuludeklaratsiooni esitada internetis e-maksuameti/e-tolli kaudu.

 • Andmed välisriigis saadud tulu ja Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, ei ole eeltäidetud.
 • Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelites 8.1 kuni 8.7.
 • Kuigi välisriigist saadud maksustatud töötasult ning dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8. Deklareerida tuleb ka tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata.
 • Kui välisriigi tulult on välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse (pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse) maks või makse, mille tasumine oli kohustuslik välisriigi seaduse või välislepingu alusel, võib eelnimetatud maksu või makse Eestis maksustamisele kuuluvast välisriigi tulust maha arvata (deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelis 9.7).
 • Välisriigist saadud tulu deklareeritakse saadud valuutas (välja arvatud tabel 8.2 kasu või kahju kohta väärtpaberite võõrandamisest, mis täidetakse eurodes). Kuna välisvaluutas saadud tulu arvutatakse ümber eurodesse tulu saamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel, siis on välisriigi tulude tabelisse lisatud lahtrid kuupäevade märkimiseks.

 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on saanud Eestist maksustatavat tulu, võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:
  1. kui isiku kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi
  2. kui isiku kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid
  3. selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon

 • Juhul, kui mitteresident, kellel on residendi tuludeklaratsiooni esitamise õigus, sai lisaks Eestile tulu ka väljaspool, siis seda tulu Eestis ei maksustata, kuid andmed tuleb deklareerida välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.9.

19.10.2017