Sa oled siin

Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang välistulude korral

Välistulu topeltmaksustamise vältimisel kasutatakse kahte meetodit: vabastus- või krediidimeetodit.

Vabastusmeetodi puhul on isikul kohustus deklareerida tulumaksuga maksustatud tulud, kuid maksukohustust Eestis ei järgne.

Krediidimeetodi puhul aga maksustatakse välisriigist saadud tulud Eestis, arvestades saadud tuludelt välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 45 lõigetes 2–6 toodud tingimustele.
 

1. Vabastusmeetod (tulud deklareeritakse tabelis 8.8)


Residendist füüsiline isik, kes sai maksustamisperioodil vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis ning osa või kõik sellest tulust on Eestis tulumaksust vabastatud, saab teha tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi oma Eestis maksustatavast tulust proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga isiku sama maksustamisperioodi maksustatavas kogutulus.

Maksustatava tuluna käsitletakse isiku sellist tulu enne mahaarvamiste tegemist, mis on maksustatav Eestis või riigis, kus tulu saadi.

Näide

Residendist füüsiline isik sai 2016. aastal välisriigist 6000 eurot dividende, mis maksustati välisriigis ning on Eestis tulumaksust vabastatud. Eestist teenis ta renditulu 2000 eurot. Isiku maksustatav kogutulu on 8000 eurot, millest 6000 eurot on saadud välisriigist. Mahaarvamiste proportsioon leitakse alljärgnevalt Eesti tulu jagatud kogutuluga, seega 2000 ÷ 8000 × 100 = 25%.
Antud juhul võib isik mahaarvamisi oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust teha 25% ulatuses. Näiteks maksustamisperioodi maksuvaba tulu on 2040 eurot, sellest 25% moodustab 510 eurot. Seega saab isik oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata maksuvaba tulu summas 510 eurot.

Eelpool nimetatud piirangut ei kohaldata kinnipeetud töötuskindlustusmaksetele, kinnipeetud kohustusliku kogumispensionimaksetele ning välisriigis tasutud kohustuslikele sotsiaalkindlustuse maksudele ning maksetele, kui need on tasutud Eestis tulumaksuga maksustatava tulu arvel.
 

2. Krediidimeetod (tulud deklareeritakse tabelis 8.1)


Isik, kes on saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis, võib valida ka oma maksustamisperioodi kogutulu suhtes krediidimeetodi rakendamise. Sellisel juhul eelmises punktis nimetatud piirangut mahaarvamistele ei kohaldata, kõik välisriigis saadud tulud liidetakse isiku Eesti tulule ning tasumisele kuuluvast tulumaksust arvatakse maha välisriigis tasutud või kinni peetud tulumaks (Eestis kehtiva tulumaksumäära ulatuses). Seega, kui välisriigis tasutud tulumaksu summa jääb alla 20%, siis Eestis tuleb tasuda välisriigi ja Eesti tulumaksu vahe. Kui välisriigis tasutud tulumaksu summa on üle 20%, võetakse maksuarvestuses arvesse tulumaksu ainult 20% piires. Välisriigis enammakstud tulumaksu Eesti ei hüvita.
 

19.10.2017