Sa oled siin

Euroopa Liidu ametniku töö- ja muude tasude maksustamine

Isikud, kes saavad töötasu Euroopa ühendustelt ametnikena ning kes tasuvad Euroopa ühenduste maksu, on nimetatud tulu osas Eestis tulumaksust vabastatud ning seda Eestis ei deklareeri.


Sissejuhatus

Isikud, kes saavad töötasu Euroopa ühendustelt ametnikena ning kes tasuvad Euroopa ühenduste maksu, on nimetatud tulu osas Eestis tulumaksust vabastatud.

Isik, kes saab Euroopa ühendustelt ametnikuna töötasu, mis on Eestis tulumaksust vabastatud, ei esita nimetatud palgatulu, saadud päevaraha ning muude tööga seotud hüvitise kohta Eestis tuludeklaratsiooni olenemata sellest, et ta on Eesti resident (Euroopa Kohtu 5. juuli 2012 otsus nr c-558/10). 

 

Kellel on deklareerimise kohustus

Eesti residendist füüsiline isik ei ole kohustatud Euroopa ühendustelt ametnikuna saadud töötasu, päevaraha ning hüvitisi, mis on Eestis Protokolli alusel tulumaksust vabastatud, deklareerima Eesti residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis (Euroopa Kohtu 5. juuli 2012 otsus nr c-558/10).

Ekspertidele (kes ei ole ametnik) makstav tasu, mis ei ole ühenduste maksuga maksustatav, ei ole Eesti residendist füüsilisele isikule Eestis tulumaksust vabastatud.

Eesti residendist ekspert, kes ei ole ametnik, kuid saab Euroopa ühendustelt töö- ja teenustasu, deklareerib saadud tulu Eestis.

Mitteresidendist ekspert ei ole kohustatud Eestis deklareerima Euroopa ühendustelt saadud töö- ega teenustasu,kui mitteresident ei viibinud töötamise ajal Eestis.

Euroopa ühenduste ametniku maksuvabastusest

Euroopa ühenduste maks (tax for the benefit of the European Communities, nn community tax) on kinnipeetav maks, mida vastavalt 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli (Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities) artiklile 13 tasuvad ühenduste kasuks ühenduse ametnikud ja muud teenistujad oma Ühenduselt saadud palkadelt ja tasudelt.

Protokolli artiklis 16 sätestatu kohaselt määrab Nõukogu kindlaks ühenduse ametnike ja muude teenistujate kategooriad, kelle kohta osaliselt või täielikult kehtivad artiklis 13 sätestatud maksuvabastused.

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise kokkuleppe (RT II 2004, 28, 107) artikli 4 alusel Protokolli artikli 13 lõike 2 kohaselt vabastavad Eesti Vabariigi võimuorganid riiklikest maksudest nõukogu määruse nr 260/68 artiklis 2 nimetatud isikud, kelle palka ja rahalisi tasusid, mida on maksnud ühendused, maksustab ühendus nõukogu määrust nr 259/68 järgides.

Euroopa ühenduste maksu tasumisega seonduvat reguleerivad:

  • Nõukogu määrus 260/68 (Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the European Communities) määrab maksukohustuslaste ringi, maksustamisperioodi (kalendrikuu), maksustamisele mittekuuluvad summad, mahaarvamised, maksu arvutamise korra jms;
  • Nõukogu määrus 549/69 (Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 of the Council of 25 March 1969 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply) määrab kindlaks teenistujate ringi, kellele laieneb vabastus siseriiklikust tulumaksust Ühenduse poolt makstud töötasude osas.

Nõukogu määruse 260/68 artikli 2 kohaselt on Euroopa Ühenduse maksu maksukohustuslased:

  • Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega hõlmatud isikud, kaasa arvatud need isikud, kes saavad kompensatsiooni, kui nad teenistuse huvides vabastatakse teenistusest, välja arvatud kohalik personal;
  • ühenduse invaliidsuspensioni, vanaduspensioni ja toitjakaotuspensioni saajad;
  • isikud, kellele makstakse teenistuse lõppemisel nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 artiklis 5 ettenähtud kompensatsiooni.


Residentsusest

Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti kodulehel siit.

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli artikkel 14 kohaselt tulumaksu, omandimaksu ja pärandimaksu rakendamisel ning ühenduste liikmesriikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimist käsitlevate lepingute kohaldamisel loetakse, et ühenduste ametnikud ja muud teenistujad, kes üksnes oma kohustuste täitmiseks ühenduste teenistuses asuvad elama liikmesriigi territooriumile, mis nende ühenduste teenistusse astudes ei ole maksustav elukohariik, nii nende tegelikus elukohariigis kui ka maksustavas elukohariigis on säilitanud oma elukoha viimati nimetatud riigis, tingimusel et see riik on ühenduste liige. See säte kehtib ka abikaasa kohta, kui abikaasa ei tegutse iseseisvalt tasustataval töökohal, ning käesolevas artiklis nimetatud isikute ülalpidamisel ja hoole all olevate laste kohta.

Sätte kohaldamisel ei arvestata sellist elukohta, mis on seotud üksnes kohustuste täitmisega muude rahvusvaheliste organisatsioonide teenistuses.

Seega üldiselt võib väita, et Euroopa ühenduste ametnikud on Eesti residendid.

27.01.2016