Sa oled siin

Teise samba riigipoolsete maksete peatamise kompenseerimine

1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021 olid peatatud sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed (4%) kohustusliku kogumispensioniga liitunud inimeste pensionikontodele ning selle eest on vastavalt kogumispensionite seadusele ette nähtud riigipoolne kompensatsiooni maksmine. Teise pensionisamba sissemaksete ajutine peatamine 1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021 »

1. septembrist 2021 taastusid sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed II sambasse.

Rahandusminister täpsustas kompensatsiooni maksmise reeglid määrusega „Kogumispensionide seaduse § 67³ lõikes 8 sätestatud maksete tasumise täpsem kord".

Kompensatsiooni maksed teeb Pensionikeskus.

Kellele kompensatsiooni makstakse

Kompensatsiooni saavad kõik 1961. aastal ja hiljem sündinud inimesed, kellele tehtud väljamaksetelt peeti ajavahemikul 01.07.2020–31.08.2021 kinni kohustusliku kogumispensioni makset (2%).

1942.–1960. aastal sündinud inimesed ei saa kompensatsiooni, sest nende puhul ei peatatud sotsiaalmaksu arvelt sissemaksete tegemist II sambasse, mistõttu ei ole nemad riigipoolsete sissemaksete peatamisega kahju saanud.

Kompensatsiooni arvutamine

Kompensatsiooni arvutamise aluseks on Maksu- ja Tolliametile 01.07.2020–31.08.2021 deklareeritud tuludelt kinni peetud 2% kogumispensioni makse kahekordne summa (maksudeklaratsioonidelt TSD ja füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni vormilt E).

Kompensatsiooni ei arvutata nendelt kogumispensioni maksetelt, mida pole inimese tulust kinni peetud – ehk arvesse ei võeta riigi poolt ühe kuni 3-aastase lapse vanema pensionifondi kantud 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust (2021. aastal 50,95 eurot).

Teises sambas jätkajatele kompenseeritakse ka saamata jäänud tootlus ning kompensatsiooni summa leitakse, korrutades kogumispensioni maksete kahekordse summa kõigi kohustuslike pensionifondide keskmise osakute puhasväärtuse kasvuga perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini.

Kompensatsiooni väljamaksmine

Teisest sambast lahkujatele makstakse kompensatsioon rahas samal kuul kui makstakse välja II sambasse kogunenud summad. Kompensatsioon makstakse samale pangakontole, kuhu II sambasse kogunenud raha.

Kompensatsiooni suuruse arvutab Maksu- ja Tolliamet ning edastab info Pensionikeskusele väljamaksete tegemiseks.

Näide

Inimene tegi märtsis avalduse 2021. a septembris II sambast lahkumiseks. Pensionikeskus maksis talle 3. septembril välja II sambasse kogunenud raha. 30. septembril maksab Pensionikeskus samale pangakontole kompensatsiooni. Kompensatsiooni suuruseks on kahekordne kogumispensioni maksete summa perioodist juuli 2020 – august 2021, mis on deklareeritud maksudeklaratsioonile TSD hiljemalt 10.09.2021.

Kompensatsioonile ei lisata pensionifondide arvestuslikku tootlust.

Tootlus kompenseeritakse II sambas jätkajatele 2023. ja 2024. aastal.

Teises sambas jätkajatele kantakse kompensatsioonisumma kahe osana – pool 2023. aastal ja pool 2024. aastal – inimese pensionikontole ning Pensionikeskus ostab selle eest kohustusliku pensionifondi osakuid või kannab selle inimese pensioni investeerimiskontole.

Kompensatsioon II sambast lahkujale

Füüsilisele isikule

Kompensatsiooni arvutamisel võetakse arvesse juuli 2020 – august 2021 ehk 14 kuu eest esitatud maksudeklaratsioonil TSD deklareeritud kogumispensioni makse (2%) kahekordne summa.

TSD-l deklareeritud andmeid saab näha e-teenuste keskkonnas e-MTA: Registrid ja päringud – Minu sissetulekud.

Arvestatakse vaid neid maksudeklaratsioone TSD, mis on selle perioodi kohta esitatud hiljemalt 10.09.2021. Hilisemaid deklaratsiooni TSD esitamisi/parandusi arvesse ei võeta.

Kuna kompensatsiooni arvutamisel lähtutakse deklareeritud andmetest, siis tööandja maksuvõlad inimese kompensatsiooni suurust ei mõjuta.

Kui aga tööandja on jätnud töötasu deklareerimata, siis sellevõrra on kompensatsioon väiksem.

Näide 1

Tööandja on deklareerinud perioodi juuli 2020 – august 2021 eest esitatud maksudeklaratsioonil TSD inimesele palka 1000 eurot kuus ning sellelt kinnipeetud kogumispensioni makse 20 eurot kuus.

Kogumispensioni makseid on 14 kuu kohta deklareeritud seega 14 × 20 = 280 eurot.

Kompensatsiooni suuruseks on kogumispensioni maksete kahekordne summa ehk 2 × 280 = 560 eurot.

Näide 2

Tööandja deklareeris perioodi juuli 2020 – detsember 2020 eest esitatud maksudeklaratsioonil TSD inimesele palka 600 eurot kuus ning sellelt kinnipeetud kogumispensioni makse 12 eurot kuus.

Sotsiaalkindlustusamet maksis 2021. aastal inimesele vanemahüvitist 600 eurot ning tasus täiendavalt igakuiselt tema pensionifondi 50,95 eurot ehk 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.

Vanemahüvitis on inimese ainus maksustatav tulu 2021. aastal.

Kuna vanemahüvitiselt ei peeta kinni 2% kogumispensioni makset, mis on kompensatsiooni arvutamise aluseks, ning muud tulud 2021. aastal inimesel puudusid, ei saa ta 2021. aasta eest kompensatsiooni.

Kompensatsiooni arvutamise aluseks on maksed 2020. aastast, ehk 6 × 12 = 72 eurot.

Kompensatsiooni suuruseks on kogumispensioni maksete kahekordne summa ehk 2 × 72 = 144 eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kuna FIE kompensatsiooni arvutamise periood jääb kahte kalendriaastasse, siis:

  • leitakse FIE kompensatsiooni suurus 2020. ja 2021. a eest esitatud tuludeklaratsiooni vormi E alusel;
  • võetakse aasta kohta arvutatud kogumispensioni makse summast arvesse riigipoolsete sissemaksete peatamise kuudele vastav proportsioon;
  • ei võeta arvesse seda perioodi, millal FIE oli peatanud omapoolsed sissemaksed II sambasse (ehk perioodi alates 2020. a detsembrist);
  • saab FIE kompensatsiooni maksed kahes osas pärast tuludeklaratsiooni esitamist: 2021. a septembris ja 2022. a mais.

 

FIE kompensatsiooni suuruseks on kahekordne summa
  • 6/12-st 2020. aasta kogumispensioni maksest pluss 8/12-st 2021. aasta kogumispensioni maksest või
  • 5/11-st 2020. aasta kogumispensioni maksest, kui FIE peatas 2020. aasta detsembrist sissemaksed II sambasse.


Kompensatsiooni arvutamisel võetakse aluseks hiljemalt 01.07.2021 esitatud/parandatud 2020. a tuludeklaratsioon ning hiljemalt 02.05.2022 esitatud/parandatud 2021. a tuludeklaratsioon.

Kui FIE oli sel perioodil ka töötaja, siis arvutatakse talle kompensatsioon nii maksudeklaratsiooni TSD kui ka tuludeklaratsiooni vormi E alusel ehk kogumispensioni maksed deklaratsioonidelt liidetakse.

FIE-le makstakse kompensatsiooni kui eraisikule ning see ei kajastu tema ettevõtlustuludes.

Näide 1

FIE 2020. a tuludeklaratsiooni järgi oli kogumispensioni makse suurus 240 eurot ning 2021. a tuludeklaratsiooni järgi on kogumispensioni makse suurus 192 eurot.

FIE ei peatanud 2020. detsembris II samba sissemakseid.

2020. a eest makstavaks kompensatsiooniks on (6 ÷ 12 × 240) × 2 = 240 eurot ning

2021. a eest makstavaks kompensatsiooniks on (8 ÷ 12 × 192) × 2 = 256 eurot

Kompensatsioon kokku on 240 + 256 = 496 eurot.
 

Näide 2

FIE 2020. aasta tuludeklaratsiooni järgi oli kogumispensioni makse suurus 176 eurot.

FIE peatas 2020. detsembris omapoolsed sissemaksed II sambasse.

Kompensatsioon arvutatakse vaid selle perioodi eest, millal FIE tegi II sambasse sissemakseid ehk 2020. aasta 5 kuu kohta.

Kuna tuludeklaratsiooniga arvutati kogumispensioni makse 11 kuu kohta, on kompensatsiooni suuruseks (5 ÷ 11 × 176) × 2 = 160 eurot.

Kompensatsiooni maksustamine

Teisest sambast lahkumisel makstavat kompensatsiooni maksustatakse nagu II sambasse kogunenud raha väljamaksetki. Teise samba väljamaksetele kohalduvatest maksureeglid »

Kui kompensatsioon kuulub maksustamisele, peab Pensionikeskus väljamakselt tulumaksu kinni.

Kompensatsiooni saamine ei mõjuta inimese üldise maksuvaba tulu suurust.

Kompensatsiooni kandmisel II sambasse jääjate pensionikontodele maksustamist ei toimu. Kompensatsioon maksustatakse II sambast tehtavate väljamaksete hulgas vastavalt sellele, kuidas raha II sambast välja võetakse.

Kompensatsiooni makstakse ka inimesele, kes on II sambast lahkumise ajaks muutunud mitteresidendiks. Mitteresidentidele makstavat kompensatsiooni maksustatakse tema II samba väljamaksetega samamoodi. Mitteresidendi II samba maksureeglid »

Kui kompensatsioon kuulub maksustamisele, peab Pensionikeskus väljamakselt tulumaksu kinni.

02.10.2021