Mitteresidendile

Maksustamisel on oluline tähtsus residentsusel, sest sellest oleneb, millises ulatuses isiku tulu maksustatakse.

Mitteresident maksab Eestis tulumaksu vaid Eesti tulult.

E-resident ei ole Eesti resident, vaid on mitteresident, kellel maksustatakse Eestis vaid Eesti tulu. E-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest mujal.

Lisainfo

Füüsiline isik on resident, kui ta elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul.

 

Teise lepinguriigi residendist füüsiline isik, kes esitab residendi tuludeklaratsiooni

Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik, kes sai 2015. aastal Eestist maksustatavat tulu, võib maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:

  • kui isiku kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi (vt "Maksusoodustused").
  • kui isiku kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid.

Maksusoodustuste saamiseks on mitteresident kohustatud esitama residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon). Deklaratsioon esitatakse Eestis maksustatavate tulude, kinnipeetud tulumaksu, tehtud dokumentaalselt tõendatud mahaarvamiste ning välisriigist saadud tulude kohta.

Abikaasad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni, kui üks abikaasadest on resident ja teine Eestis maksustatavat tulu saanud teise lepinguriigi resident või mõlemad on Eestis maksustatavat tulu saanud teise lepinguriigi residendid. Abikaasade ühisdeklaratsiooni puhul täidetakse tulude kohta eraldi vormid. Enammakstud tulumaks tagastatakse ühe abikaasa kontole.

Füüsilise isiku tuludeklaratsioonis peab ta märkima „JAH“ lahtrisse „Kas olete Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi resident, kes soovib kasutada mahaarvamisi Eestis ning kes on saanud Eestis tulu TuMS § 311 lg 2 või 3 sätestatud tingimustel“.

Kui isikul puudub Eesti isikukood, märgitakse tuludeklaratsiooni Eesti Maksu- ja Tolliameti antud registrikood. Kui tuludeklaratsiooni täitmise ajaks ei ole isikule veel Maksu- ja Tolliameti registrikoodi väljastatud, saab selle pärast vastava taotluse täitmist. Vt juhendit ja vorme. Isikule väljastatud Maksu- ja Tolliameti registrikoodi saab kontrollida e-päringu „Mitteresidendi isikukoodi/registrikoodi otsimine" kaudu.

Lepinguriigi resident täidab tuludeklaratsiooni Eestis maksustatavate tulude kohta. Kui isik on saanud tulu ka väljastpoolt Eestit, deklareeritakse see tuludeklaratsiooni tabelis 8.9. Isiku väljapool Eestit saadud tulu Eestis ei maksustata, kuid soodustuse kohaldamiseks võib Maksu- ja Tolliamet nõuda välistulude kohta tõendit või residendiriigis esitatud tuludeklaratsiooni.
Tuludeklaratsioonis teisi välistulude tabeleid (8.1–8.8) täita ei tohi.

Lepinguriigi residendi poolt tehtud kulud märgitakse neid tõendavate dokumentide alusel tabelitesse 9.1 kuni 9.7.

 

21.03.2017