Mitteresidendi maksustamisest

Lehel olev info on lihtsustatud ning tegelikest asjaoludest tulenevalt on võimalikud erinevused maksustamises.
 

Residentsusest


Välisriigi elanik, kes saab tulu Eestis viibides või Eestist, on mitteresident maksustamise mõistes. Mitteresidendiks osutub samuti Eesti elanik, kellel on elukoht ka välisriigis ning topeltresidentsuse vältimisel maksulepingu (riikidevaheline kahepoolne tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise leping) alusel tuvastatakse tugevam side (eluliste huvide keskus, pikemaajalisem viibimine) välisriigiga.

E-resident ei ole Eesti resident, vaid on mitteresident, seega maksustatakse vaid Eesti tulu.

E-residentsus ei vabasta automaatselt maksustamisest väljaspool Eestit.

Kuna mitteresident viibib väljaspool Eestit, siis maksustatakse tema tulu ka koduriigis ja teistes riikides, kus tulu tekib, kusjuures topeltmaksustamist välditakse residendiriigis.
 

Maksustatav tulu


Mitteresident maksab Eestis tulumaksu ainult Eesti tulult.

Kinnipeetava tulumaksu määr on:

 • 20%
 • meelelahutaja ja sportlase esinemistasult 10%
 • litsentsitasult 10%
 • dividendilt 7%, kui saaja on füüsiline isik ja dividendi aluseks olevale kasumile kohaldus madalam maksumäär 14%

Töö- ja teenustasult, juhatuse liikme tasult, üüri- ja renditasult, dividendilt, pensionilt, stipendiumilt, meelelahutaja või sportlase esinemistasult ja litsentsitasult peab tulumaksu kinni väljamakse tegija.

Väljamaksja ei arva mitteresidendist füüsilise isiku maksustatavast tulust maha maksuvaba tulu, vaid ainult kinnipeetud töötuskindlustusmakse, kui selle tasumine oli kohustuslik Eestis.

UUS! Kui mitteresident on resident Euroopa Majanduspiirkonna teises liikmesriigis, saab väljamaksja võtta arvesse maksuvaba tulu väljamakse tegemisel, kui saaja on teinud sellise avalduse, alates 2022 jõustuva tulumaksuseaduse muudatuse tulemusena. Maksuvaba tulu kohaldamiseks peab saaja kohta olema Maksu- ja Tolliametile esitatud välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend.

Kui tulumaks on õigesti kinni peetud, siis mitteresident ise tuludeklaratsiooni esitama ei pea.

Kui saaja residentsuse riigiga on Eesti sõlminud maksulepingu, mis näeb ette mitteresidendi tulu Eesti tulumaksuseadusest soodsama maksustamise ja saaja maksuresidentsus on välisriigi maksuhalduri kinnitatud dokumendiga tõendatud (ehk on olemas residentsuse tõend (ingl k certificate of residency), näiteks vormil TM3 (547.39 KB, PDF)), saab maksulepingu maksuvähendusi kohaldada juba väljamakse tegemisel. Väljamaksja esitab Eesti Maksu- ja Tolliametile koos maksudeklaratsiooni vormiga TSD saaja kehtiva residentsuse tõendi, kui seda pole veel tehtud (kehtib 12 kuud füüsilisel isikul ja 36 kuud juriidilisel isikul). Selliselt tõendatud maksulepingu soodusmäär jääb saajale lõplikuks maksuks ning selle tulu kohta saaja tuludeklaratsiooni esitama ei pea.

Mitteresidendi maksustatavale tulule üldiselt ei kohaldu residendi maksusoodustused (mahaarvamised).

 

Abikaasad ei saa esitada ühisdeklaratsiooni.

 • Kui väljamaksja tulumaksu kinni ei pidanud, kuid mitteresidendil tekib tulumaksukohustus Eestis, esitab saaja ise tuludeklaratsiooni vormil A1 maksustamisperioodi (kalendriaasta) tulude kohta hiljemalt järgneva aasta 30. aprilliks.
   

  Alates 01.01.2020 saadud tulult on vormi A1 esitamise tähtaeg 30. aprill (2021).

 • Kui mitteresident sai kasu vara võõrandamisest, siis on ta kohustatud esitama ise tuludeklaratsiooni vormi V1, väljamaksja tulumaksu kinni pidama ei pea.
   

  Alates 01.01.2020 on muutunud tuludeklaratsiooni V1 tähtaeg: mitteresidendi kinnisasja võõrandamisel tuleb tuludeklaratsioon vormil V1 esitada 30. aprilliks 2021.
  Ka ülejäänud vara liikide puhul esitatakse alates 2020. aasta maksustamisperioodi (kalendriaasta) kasu või väärtpaberite võõrandamise edasikantava kahju kohta tuludeklaratsioon V1 hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks (2021).

Maksustatav kasu = müügitulu – soetamismaksumus – võõrandamisega otseselt seotud kulu
Tulumaks = maksustatav kasu × 20%

Kulu saab maha arvata vaid tõendava dokumendi alusel, kasu arvutatakse deklaratsioonis, tulu ja kulud on vaja eraldi näidata.

 • Kui mitteresident sai Eestist ettevõtlustulu, siis on ta kohustatud esitama ise tuludeklaratsiooni vormi E1

  Äriregistris registreeritud või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja võib deklaratsioonis maksustatavast kasust maha arvata enda dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega otseselt seotud kulud. Kasu arvutatakse deklaratsioonis, tulu ja kulu on vaja eraldi näidata.

   

  Alates 01.01.2020 saadud tulult on vormi E1 esitamise tähtaeg 30. aprill (2021).

Mahaarvamised mitteresidendile


Euroopa Majanduspiirkonna muu riigi residendist füüsiline isik võib Eesti residendile ettenähtud maksusoodustuste (sh maksuvaba tulu) saamiseks esitada Eesti residendi tuludeklaratsiooni kord aastas30. aprilliks.

Mitteresident peab deklareerima sel juhul kogu oma maailmatulu, sest kuigi Eestis maksustatakse vaid Eesti tulu, saab maksuvaba tulu arvesse võtta vaid olenevalt mitteresidendi kogu maailma tulu suurusest. Mitteresident näitab välisriigi tulu ainult tabelis 8.9, teisi välisriigi tulude tabeleid ei täideta.

Deklareerimiseks vajalikud üldandmed


Kui isikul puudub Eesti isikukood, märgitakse tuludeklaratsiooni Eesti Maksu- ja Tolliameti antud registrikood.

Kui tuludeklaratsiooni täitmise ajaks ei ole isikule veel Maksu- ja Tolliameti registrikoodi väljastatud, saab selle pärast vastava taotluse täitmist (vt juhendit ja vorme).

Isikule väljastatud Maksu- ja Tolliameti registrikoodi saab kontrollida mitteresidentsuse päringu kaudu.

Tulumaksu ülekandmiseks on vajalik viitenumber. Kui seda veel pole, siis väljastatakse deklaratsiooni esitamise järel mitteresidendile viitenumbrid, mille alusel on võimalik tulumaks üle kanda Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Alates 2020. aasta tulult on vormide A1, E1 ja V1 alusel arvutatava tulumaksu tasumise tähtaeg 1. oktoober (2021).

Ülekandeks vajalikud viitenumbrid ja pangakonto andmed leiate veebilehelt „Rekvisiidid maksude tasumiseks".

 

02.09.2021