Sa oled siin

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Tingimused toetuse taotlemiseks
Kuidas taotlust esitada
Toetuse taotlemine
Toetuse arvutamine
Toetuse arvutuskäik
Taotluse esitamise tähtaja ennistamine
Toetuse maksmine
Toetuse tagasinõudmine
Tähtajad

Tingimused toetuse taotlemiseks


Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul.

Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul:

 1. Eesti resident,
   
 2. vähemalt 18-aastane,
   
 3. vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei olnud peatatud,
   
 4. vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.

  Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele. Töötaja ega tööandja ei pea Maksu- ja Tolliametit oma töövõimetuspensionist ega vähenenud töövõimest teavitama, sest Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa edastavad Maksu- ja Tolliametile vajalikud andmed ise jooksva aasta veebruari alguses. Pärast seda kuvatakse e-maksuametis/e-tollis kõigile töövõimetuspensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, et täistööaja tingimus on täidetud.

  Kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus ei ole täidetud, kui isik töötas näiteks 7. märtsist kuni 31. märtsini. Samuti kui isik töötas eelmisel aastal näiteks 4. aprillist kuni 23. septembrini, siis on kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus täidetud ainult mais, juunis, juulis, augustis ning tingimus ei ole täidetud aprillis ja septembris.

Toetust saab taotleda, kui töötaja aastane tulu jääb alla 7817 euro.
 

Kuidas taotlust esitada

 

E-maksuametis/e-tollis

Sisenemine e-maksuametisse/e-tolli:

 • ID-kaardi abil
 • mobiil-ID abil
 • internetipanga kaudu – SEB Panga, Swedbanki, Danske Panga, Nordea Panga, Krediidipanga, LHV ja Versobanki kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping oma internetipangas
 • Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos autentimise lepingu sõlmimisel saadud kasutajatunnuse ja paroolidega

Madalapalgalise töötaja toetuse saamiseks tuleb esmalt esitada tuludeklaratsioon, mida saab teha alates 15. veebruarist. Toetuse taotluse saab esitada pärast seda, kui olete tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis ära kinnitanud.

Kui olete Maksu- ja Tolliameti andmetel tulu kriteeriumi täitnud (aastane tulu jäi alla 7817 euro), siis kuvatakse tuludeklaratsiooni viimasel lehel info madalapalgalise töötaja toetuse kohta ja teksti juures on eraldi olemas link, millele vajutades saate edasi liikuda taotluse esitamise juurde.

Siis kontrollib Maksu- ja Tolliameti süsteem veel üle, kas olete ka kõik teised kriteeriumid täitnud ja seejärel saate oma taotluse ära kinnitada ja siis näete kohe ära ka oma tagasimakse suuruse.

Kui nüüd juhtub, et taotlus jääb mingil põhjusel sellisel viisil esitamata – ei pannud teksti tähele vms, siis on teine võimalus logida pärast tuludeklaratsiooni esitamist uuesti e-maksuametisse/e-tolli sisse, valite menüüst „Töötamine ja väljamaksed“ ja seejärel menüüst „Madalapalgaliste toetus“. Siit edasi saate vaadata, kas täidate toetuse saamise tingimused ja siis juba sealsamas taotluse esitada.

Taotluse saavad esitada vaid need inimesed, kes täidavad Maksu- ja Tolliameti andmetel toetuse saamise tingimused, teistel seda esitada ei ole võimalik.

Teenindusbüroos

Andmete kontrollimiseks ja taotluse esitamiseks teenindusbüroos saate valida kahe võimaluse vahel:

 • teenindussaali kliendiarvuti

  Kõigis teenindusbüroodes on maksumaksjate käsutuses arvuti taotluse esitamiseks e-maksuameti/e-tolli kaudu. Taotluse esitamisel saab abi teenindajatelt.
 • eeltäitmata andmetega pabervormid

  Eeltäitmata andmetega tühjad pabervormid on saadaval teenindusbüroodes.
   

Postiga


Toetuse taotluse saab Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole saata ka postiga.
 

Toetuse taotlemine


Toetuse summa taotlemise tingimused ja maksmise alused on sätestatud tööturuteenuste- ja toetuste seaduse (TTTS) §-dega 371 ̶ 377.

Toetuse taotlemise õigust ei teki isikul, kelle 2016. aasta

 • tulumaksuga maksustatava tulu (sh välismaalt saadud tulu),

 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividendi, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata,

 • Eesti äriühingult saadud dividendi või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud,

ning koefitsendi 0,35 korrutis ületab 2016. aasta riigieelarve seadusega kehtestatud toetuse arvutamise aluseks olevat määra 228 eurot kuus ehk 2736 eurot aastas.

See tähendab, et toetust on õigus saada isikul, kelle aasta tulu jääb alla 7817 euro (2736 ÷ 0,35). Tuluna arvestatakse isiku kogutulu, sh töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud töötasu 430 eurot kuus, saab tulu 5160 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid) ei ole, siis on töötajal õigus saada tagasimakse ligikaudu 587 eurot (igakuiselt kinnipeetud tulumaks 48.90 × 12 = 586.80).

Samas näiteks pensionärist töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud lisaks töötasule 430 eurot kuus ka vanaduspensioni 395 eurot kuus, saab tulu 9900 eurot aastas. Kuna töötaja tulu ületab piirmäära (7817 eurot), siis ei ole tal õigust tagasimaksele.

Toetust ei saa taotleda töötaja, kellel on küll aasta tulu alla 7817 euro, kuid kelle tagasimakse summa suurus on igal juhul 0 eurot. Eelkõige võib see ette tulla olukorras, kus isikule kuulub tulumaks tagastamisele tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamiste tõttu (nt täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused vm).

Toetus on isikule tulumaksuvaba (tulumaksuseaduse § 19 lg 3 punkti 3 alusel). Samas tuleb arvestada, et toetus suurendab isiku sissetulekut ja seetõttu läheb toetus sissetulekuna arvesse isikule toimetulekutoetuse määramisel (nt KOVide toimetulekutoetuste määramisel). 
 

Toetuse arvutamine


Toetuse summa arvutatakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning saadud dividendide ja omakapitali väljamaksete andmete alusel. Toetuse summa sõltub lisaks kogutulule ka isiku tulumaksukohustusest (nii kinnipeetud tulumaksust kui ka tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluvast tulumaksust). See tähendab, et isik saab küll tagasimakse, kuid tal võib tuludeklaratsiooni alusel olla tulumaksu juurdemaksmise kohustus. Juurdemakse kohta saadetakse isikule maksuteade 30 päeva enne tasumise tähtpäeva. Tulumaksu tasumise tähtpäev on 3. juuli või 2. oktoober. 
 

Toetuse arvutuskäik


Näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 480 eurot kuus, saab tulu 5760 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, siis on toetuse arvutuskäik järgmine:

Töötaja tulu 5760 × koefitsent 0,35 = 2016
Kalendriaasta toetuse määr 2736 eurot (12 × 228)
Võimalik toetus ühes kuus  (2736 – 2016) ÷ 12 = 60 eurot
Kuude arv   12
Toetuse ülempiir   58.54 eurot kuus (töötaja töötasult 480 eurolt kinnipeetud tulumaks) ehk 702.48 eurot aastas
Tagasimakse  702.48 eurot

Samas näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud brutotöötasu 650 euro kuus, saab tulu 7800 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja tuludest tehtavaid mahaarvamisi ei ole, siis on toetuse arvutuskäik järgmine:

Töötaja tulu  7800 × koefitsent 0,35 = 2730
Võimalik toetus ühes kuus (2736 – 2730) ÷ 12 = 50 eurosenti                                                                       
Kuude arv 12
Tagasimakse 6 eurot

Näitlik joonis igakuisekuise brutotöötasu, tasutud tulumaksu ja võimaliku tagasimakse suurus osas on järgmine:

Seega kui töötaja brutotöötasu suureneb üle 480 euro kuus, siis tagasimakse summa väheneb. Iga isiku täpne tagasimakse summa arvutatakse välja tuludeklaratsiooni alusel.

Tagasimakse tegelik summa sõltub ka töötatud kuude arvust. Samas tagasimakset ei tehta igakuiselt, vaid summeerituna ühe maksena aastas.

Toetuse ülempiir on tulumaksukohustuse summa, millest on tulumaksutagastus maha arvatud. Tulumaksutagastus võib olla seotud:

 • maksuvaba tuluga;

 • täiendava maksuvaba tuluga lapse ülalpidamise, pensioni, tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral;

 • eluasemelaenu intressidega;

 • koolituskuludega;

 • annetustega või

 • täiendava kogumispensioni sissemaksete mahaarvamisega.

Näiteks kui töötasult 5760 eurot aasta jooksul kinni peetud tulumaksust 702 eurot kuulub seoses eluasemelaenu intresside mahaarvamisega tagastamisele tulumaksu 80 eurot, siis on tagasimakse 622 eurot (702 – 80). Või näiteks kui eluasemelaenu intresside mahaarvamisele lisandub koolituskulude mahaarvamine, tänu millele kuulub tagastamisele tulumaks 50 eurot, siis on tagasimakse 572 eurot (702 – 80 – 50).

Isiku kogutulu ja tulumaksukohustust arvestatakse aastapõhiselt, kuid toetuse tingimusi kontrollitakse kuupõhiselt. Seetõttu kui aasta jooksul ei ole kõigil kalendrikuudel tingimused täidetud, vaid on täidetud osadel kuudel (nt kuuel kuul), siis jagatakse toetuse summa ülempiir 12-ga ja korrutatakse kuude arvuga, millal tingimused olid täidetud (nt 6-ga). Nii leitakse isikule makstava toetuse summa.
 

Toetuse arvutuskäik ühisdeklaratsiooni puhul


Abikaasa toetuse summa sõltub ühise tuludeklaratsiooniga arvutatud tulumaksukohustuse suurusest ja abikaasa tulu osakaalust selles.

Mõlema abikaasa tulust arvatakse maha (TTTS § 37³ lg 3):

 • maksuvaba tulu,
 • täiendav maksuvaba tulu pensioni korral,
 • täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral,
 • kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamine,
 • kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed.

Pärast mahaarvamisi tuleb leida mõlema abikaasa tulu osakaal.

Abikaasa tulu osakaalu arvutuskäik on toodud tabelis:

  Abikaasa 1  Abikaasa 2 Kokku
Maksustatav tulu 5160 11376 16 536
   töötasu 5000 9065  
   pension 0 1982  
   haigushüvitis 160 329  
Maksuvaba tulu 2040 2040  
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 0 1982  
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral 0 0  
Kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed 80 326,34  
   töötuskindlustusmakse 80 145,04  
   kohustusliku kogumispensioni makse 0 181,30  
Tulu pärast mahaarvamiste tegemist 3040
(5160 – 2040 – 80 = 3040)
7027,66
(11 376 – 2040 – 1982 – 145,04 – 181,30 = 7027,66)
10 067,66
Abikaasa tulu osakaal ühistest tuludest 0,30
(3040 ÷ 10 067,66 = 0,30)
0,70
(7027,66 ÷ 10067,66 = 0,70)
 

Abikaasa toetuse summa sõltub ühise tuludeklaratsiooniga arvutatud tulumaksukohustuse suurusest ja abikaasa tulu osakaalust selles.

Tulumaksu leidmisel ühisdeklaratsiooni põhjal arvestatakse, et abikaasadel on kaks kuni 17-aastast last, mis tähendab, et neil on õigus saada täiendavat maksuvaba tulu 1848 eurot.

Ühisdeklaratsiooni põhjal arvutatakse tulumaks järgmiselt:

(5160 + 11376 – 2040 – 2040 – 1982 – 1848 – 80 – 145,04 – 181,30) × 20% = 1643,93

Tagasimakse arvutuskäik Abikaasa 1 puhul (Abikaasa 2 ei saa toetust taotleda, kuna tema aasta tulu ületab 7817 eurot).

Töötaja tulu 5160 × koefitsent 0,35 = 1806 eurot
Toetuse ülempiir aasta kohta 2736 eurot (12 × 228)
Võimaliku toetuse summa kuu kohta (2736 – 1806) ÷ 12 = 77,50 eurot
Tingimuste täitmise kuude arv 12
Võimaliku toetuse summa aasta kohta 77,50 × 12 = 930 eurot
Toetuse ülempiir Arvesse on võetud Abikaasa 1 tasutud tulumaksu summa: tulumaksu summa, mis on arvutatud ühisdeklaratsiooni põhjal, arvestades Abikaasa 1 tulu osakaalust ühistest tuludest.
1643,93 × 0,30 = 493,18 eurot
Tagasimakse 493,18 eurot

 

Taotluse esitamise tähtaja ennistamine


Toetuse taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 31. märtsiks koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga.

Kui taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel (nt ootamatu haigestumine, lähedase ootamatu raske haigus või surm või muu objektiivne põhjus), saab tähtaja ennistada kuue kuu jooksul. Maksu- ja Tolliamet lahendab ennistamisi juhtumi põhiselt, hindab asjaolusid ja tõendeid ning otsustab ennistamise nende pinnalt.

Kui taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud füüsilisest isikust mitteolenevatel asjaoludel (kui alus taotluse esitamiseks tekkis pärast tähtaega tööandja tegevuse või tegevusetuse tõttu, nt tööandja on deklareerinud või töötamise registrisse (TÖR) kandnud ebaõiged andmed või jätnud deklaratsioonid esitamata ja andmed TÖRi kandmata, või muul asjaolul, mida füüsiline isik ise ei saanud mõjutada), saab taotluse esitamise tähtaja ennistada ajaliste piiranguteta. Sellisel juhul tuleb ainult arvestada, et tähtaja saab ennistada kuue kuu jooksul pärast eeltoodud asjaolude äralangemist.
 

Toetuse maksmine


Maksu- ja Tolliamet maksab toetust sarnaselt füüsilisele isikule tulumaksu tagastamisega. Maksu- ja Tolliamet kannab toetuse esmalt füüsilise isiku ettemaksukontole ja kui isikul ei ole riigi ees täitmata kohustusi (nt maksuvõlg, tasumata trahvid, kohtutäituri nõue), siis kannab toetuse isiku pangakontole.

Kui isikul on täitmata kohustusi, siis tasaarvestatakse need toetuse summaga.

Maksu- ja Tolliamet maksab toetused välja sarnaselt tulumaksu tagastusele hiljemalt 3. juuliks.
 

Toetuse tagasinõudmine


Kui selgub, et isikul ei olnud õigust toetust saada, siis nõuab Maksu- ja Tolliamet motiveeritud otsusega toetuse tagasi. Toetuse tagasinõudmisel vastutavad nii tööandja kui ka töötaja solidaarselt alusetult makstud toetuse tagastamise eest. Kui tööandja on maksudeklaratsioonis esitanud või töötamise registrisse (TÖR) kandnud ebaõiged andmed (nt tööandja on maksnud „ümbrikupalka“), jätnud mõne maksudeklaratsiooni esitamata või TÖRi andmed kandmata, siis on Maksu- ja Tolliametil õigus alusetult makstud toetus sisse nõuda tööandjalt.

Alusetult makstud toetuse summa saab Maksu- ja Tolliametile tagasi maksta ka osade kaupa. See mööndus on tingitud asjaolust, et toetust makstakse madala sissetulekuga töötajale, kelle võib toetuse täies ulatuses sissenõudmine viia ajutiselt raskesse majanduslikku olukorda.

Kui tööandja (äriühing) maksab toetuse tagasi, siis teeb ta ettevõtlusega mitteseotud väljamakse, mis kuulub maksustamisele juriidilise isiku tulumaksuga (määr 20/80) tulumaksuseaduse § 51 lg 2 punkti 5 alusel kui ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmine.
 

Tähtajad
 

2016. aasta novembri algus E-maksuametis/e-tollis on võimalik kontrollida, kas taotlemise tingimused (v.a tulu tingimus) on 2016. aastal täidetud
15. veebruar 2017 Algab tagasimakse taotluste vastu võtmine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbüroodes
31. märts 2017 Tagasimakse taotluste esitamise tähtaeg
2017. aasta mai Tagasimakse kandmine pangakontole

 

17.08.2018