Sa oled siin

Koolituskulude tõendamisest

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 26 lõike 1 kohaselt on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus ja erakool, kellel on tegevusluba, registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) või kutseõppe läbiviimise õigus, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni kalendriaastal füüsiliste isikute tasutud TuMS §-s 26 nimetatud koolituskulude kohta vormi INF 3.

Täienduskoolituse puhul peab õpe või kursus olema seotud õppekavaga, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Õppekava avalikustatakse täienduskoolitusasutuse veebilehel ning selle õppekavarühm registreeritakse EHISes.

Seda, kas Eesti haridusasutusel on kehtiv registreering, on võimalik kontrollida EHISest.

Huvikool peab andmed esitama vaid nende õppijate kohta, kes on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanused.

Välismaa õppeasutuses õppimise korral tuleb koolituskulu tasunud isikul ise tõendada, et tegemist on samaväärse koolitusega, millelt on Eestis võimalik maksusoodustust saada. Eelkõige on selliseks tõendiks haridusasutuse väljastatud tõend, mille järgi on võimalik kontrollida, et tegemist on kooli tegutsemise asukohariigis riiklikult tunnustatud haridusasutusega. Lisaks peavad tõendatud olema andmed koolitatava isiku ja koolituskulu tasunud isiku kohta, koolituse liigi kohta, koolituse eest tasutud summa ning koolituskulu tasumise aja kohta.

Vormil INF 3 näidatakse nii koolituse eest tasunud isiku andmed kui ka koolitatava isiku andmed. Eeldatakse, et koolituskulu tegelikuks tasujaks on isik, kes teeb rahaülekande koolile. Kui haridusasutus on sõlminud lepingu tegeliku koolituskulu tasujaga, siis võib koolitusasutus koolituskulu tasunud isiku andmete deklareerimisel lähtuda sellest lepingust. Alaealise lapse koolituskulu deklareerimisel on Maksu- ja Tolliamet aktsepteerinud seda, kui koolituskulu deklareerib tema vanem olukorras, kui haridusasutus on vormil INF 3 koolituskulu tasunud isikuna näidatud andmed alaealise lapse kohta, kellel tulu puudub.

 

28.01.2021