Sa oled siin

Metsamaterjali või raieõiguse võõrandamisest saadud tulu deklareerimisest 2017. aastal

Tulumaksuseaduse § 37 lõiked 8–10 sätestavad kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu (edaspidi metsatulud) maksustamise ja deklareerimise reeglid residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Metsa võõrandamisega ning majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud on lubatud maksumaksjal metsatulust maha arvata, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
  • metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatavad tegevused

Metsa võõrandamisega jooksval aastal tekkinud kasu või kulude arvestus toimub tuludeklaratsiooni tabelis 6.2 ning edasikantud kasu või kulude arvestus aastate lõikes toimub tabeli 6.2 lisas.

Erikorra kohaselt on eelpool nimetatud võõrandamisega seotud kulud lubatud maksumaksjal metsatuludest maha arvata samal (kulu tegemise aastal) või kolmel järgneval maksustamisperioodil. St seda, et kui metsatulu saamise aastal tehtud võõrandamisega seotud kulud on suuremad, kui metsatulu kokku, võib ülejäägi edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Kui jooksval aastal on kulu suurem kui tulu ja eelmistest aastatest on tabelis 6.2 lisa maksustamata tulu, siis esmalt tuleb kuludega vähendada eelmiste aastate tulu (täita tabeli 6.2 veerg 3). See tähendab, et kui on tabelis 6.2 lisa edasikantud tulusid, siis kulusid enne tulude vähendamist edasi kanda ei saa.

Näide 1

Kati müüs 2015. aastal raieõigust. 2015. aastal laekus talle 650 eurot ja 2016. aastal 3250 eurot. Ta otsustas tulu maksustamise edasi lükata. 2017. aastal tegi Kati metsa majandamiseks kulutusi 1200 euro eest.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest
edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

2017. a
maksustatav kasu veerud
(5 – 6 – 7) + tabeli
6.2 lisa veerg 9 kokku summa

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1200

1200

 

 

 

 

0

Kinnisasja number raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6441111.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

 

 

X

 

 

X

 

3

2015

650

650

0

 

 

 

 

4

2016

3250

550

2700

 

 

 

 

5

2017

X

 

 

X

 

 

 

Näide 2

Meelis müüs 2017. aasta mais 10 tm männipalki, teenides tulu 650 eurot.
Samal aastal tegi Meelis metsa majandamiseks kulusid 810 euro eest.
Seega 2017. aastal maksustatavat metsatulu ei teki ning ülejäänud 160 euro (810 – 650) eest tehtud kulud kannab Meelis järgmistele maksustamisperioodidele.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismak sumus ≤ veeru 5 positiivsest tulemist

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

650

810

 

 

–160

 

–160

0

Kinnisasja number raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6441111.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

 

 

X

 

 

X

 

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

 

X

 

160

 

Lubatud on ka kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Näide 3

Kalle müüs 2017. aasta juulis 75 tm kasepalki hinnaga 4275 eurot ning metsa majandamiseks kulus Kallel 2000 eurot.
Kallel on võimalus valida:

  • kas metsatulu võõrandamisest tekkinud kasu 2275 eurot (4275 – 2000) maksustada 2017. aastal või
  • soovib ta kasu osalist maksustamist 2017. aastal ning maksustamata osa edasi kanda järgmistele perioodidele või
  • soovib ta 2017. aasta kasu täies ulatuses edasi kanda järgmistele maksustamisperioodidele.

1. Kui Kalle valib 2017. aastal tulude maksustamise, siis täidab ta ainult tabeli 6.2.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

4275

2000

 

 

2275

 

0

2275

Kinnisasja number raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6111122.

2. Kalle valib 2017. aastal tekkinud kasu osalise maksustamise. 2017. aastal soovib ta maksustada 1000 eurot, siis selle summa võrra vähendatakse tabeli 6.2 veeru 7 summat, mis kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 ja 1000 eurot näidatakse veerus 8.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

4275

2000

 

 

2275

 

1275

1000

Kinnisasja number raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6111122

Tabel 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

 

 

X

 

 

X

 

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

1275

X

 

 

 

3. Kalle valib kogu 2017. aastal tekkinud kasu edasikandmise õiguse. Tal tuleb deklareerida summad alljärgnevalt:

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

4275

2000

 

 

2275

 

2275

 

Kinnisasja number raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6111122.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodi- dest edasikan- tud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

 

 

X

 

 

X

 

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

2275

X

 

 

 

Kui maksumaksja on valinud maksustamisperioodil tekkinud kasu edasikandmise järgmistele maksustamisperioodidele, siis ka tulevastel maksustamisperioodidel tehtud kuludega on lubatud eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kasu vähendada.

Näide 4

Jätkame näite 2 punkti 3 andmetega.
2018. aastal Kalle metsa ei võõranda, kuid ta teeb metsa majandamiseks kulusid 790 euro eest.
Kalle 2018. aasta tuludeklaratsiooni tabelid 6.2 ja 6.2 lisa on järgmised:

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

0

790

790

 

0

 

0

 

Kinnisasja number raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6111122.

Tabel 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodi- dest edasikan- tud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2015

 

 

X

 

 

X

 

3

2016

 

 

 

 

 

 

 

4

2017

2275

790

1485

 

 

 

 

5

2018

X

 

 

X

 

 

 

2019. aastal Kalle teeb metsa majandamiseks kulutusi 1510 euro eest.

2019. aastal täidab Kalle tuludeklaratsiooni järgmiselt:

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1510

1485

 

-25

 

-25

 

Kinnisasja number raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6111122.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabeli 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodi- dest edasikan- tud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2016

 

 

X

 

 

X

 

3

2017

1485

1485

0

 

 

 

 

4

2018

 

 

 

 

 

 

 

5

2019

X

 

 

X

 

25

 

Näide 6

2014. aastal on Toomas müünud raieõigust ning saadud kasu maksustamist edasi lükanud.
2017. aasta alguseks on tal edasikantud kasu 2014. aastast 2500 eurot.
2017. aastal müüb ta metsamaterjali 3000 euro eest.
Müügiga seotud kulusid teeb Toomas 2017. aastal 1500 euro eest.
Toomas otsustab, et ta soovib kogu raieõigusest ja metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu maksustamist 2017. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamis
perioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

1500

 

 

1500

 

0

4000

Kinnisasja number raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6441111.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

2500

 

X

 

 

X

2500

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

 

X

 

 

 

Tulumaksu arvutamisel võetakse aluseks vastavalt Toomase soovile 2017. aastal saadud kasu 1500 eurot (tabel 6.2 veerg 5) + 2014. aastal saadud kasu 2500 eurot (tabel 6.2 lisa veerg 9). Seega tulumaks arvutatakse 4000 eurolt (1500 + 2500) = tabel 6.2 veerg 8.

Näide 7

Karl müüb 2017. aastal raieõigust 4000 euro eest ja teeb metsa majandamiseks kulutusi 1000 euro eest.
2015. aastast on Karlil maksustamata kasu 1500 eurot.
Karl soovib 2015. aasta kasult maksta tulumaksu 2017. aastal ja 2017. aasta kasu kanda edasi järgnevatele maksustamisperioodidele.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

4000

1000

 

 

3000

 

3000

1500

Kinnisasja number raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6441111.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

 

 

X

 

 

X

 

3

2015

1500

 

0

 

 

 

1500

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

3000

X

 

 

 

 Edasikantud kasu maksustamise hetk saabub kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Näide 7

 

Maiel on 2014. aasta raieõiguse müügist saadud kasust 2017. aasta alguseks veel maksustamata 3000 eurot. Ta teeb 2017. aastal metsa majandamiseks kulutusi 1700 euro eest, millega ta vähendab 2014. aasta saadud kasu. Allesjäänud kasu (3000 – 1700) 1300 eurot maksustatakse 2017. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1700

1700

 

0

 

0

1300

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabel 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

3000

1700

X

 

 

X

1300

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

 

X

 

 

 

Soetamismaksumuse deklareerimine tabelis 6.2


Kasvava metsaga kinnistu ostmisel saab omanik kinnistu ostuhinna jagada kaheks:

  • osaks, mis langeb ostetud maale ja mida saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning
  • osaks, mis langeb ostetud metsale ja mida saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel.

Soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu vähendamiseks, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda tulu vähendamiseks arvesse võtta.

Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulud, truupide ehituse kulud vms, kui neid ei ole arvestatud metsa majandamiseks tehtud kulude hulgas.

Kui maksumaksja soovib maksustamisperioodil kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamisena kasutada soetamismaksumust, peab selle deklareerima tabeli 6.2 veerus 6.

Soetamismaksumust saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsatulu. Enne soetamismaksumuse arvessevõtmist arvestatakse saadud tulust maha samal aastal tehtud kulud ja eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kulud.

Näide 8

Lembit müüb 2017. aasta algul 3000 euro eest kasvava metsa raieõigust kinnistult, mille ta ostis 2009. aastal hinnaga 73 000 krooni (4665,55 eurot).
Kinnistu soetamismaksumusest kuulub 1399.97 eurot kasvavale metsale.
Lembit kasutab metsa soetamismaksumusest 1010 eurot 2017. aasta tulu vähendamiseks.
2017. aastal teeb Lembit metsa majandamiseks kulutusi 1050 euro eest ning 2014. aastast on tal deklareeritud ka edasikantud kulusid summas 940 eurot.

Tabel 6.2

Tulu

Maksustamisperioodil tehtud võõrandamisega, sh majandamisega seotud kulud

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kasu (6.2 lisa veerg 4 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 > 0

Maksustamisperioodil kustutatav eelmistest perioodidest edasikantud kulud (6.2 lisa veerg 7 kokku). Ei täideta, kui veerud 1 – 2 < 0

Tulem: veerud (1 – 2 + 3) või (1 – 2 – 4)

Soetamismaksumus < või = veeru 5 positiivse tulemiga

Edasikantav kasu: veerud (5 – 6) > 0 kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 5 viimasesse ritta või kantakse osaliselt või täielikult veergu 8. Edasikantavad kulud: veeru 5 negatiivne tulem kantakse tabeli 6.2 lisa veergu 8 viimasesse ritta ilma miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: veerud (5 – 6 – 7 + tabeli 6.2 lisa veerg 9 kokku summa)

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

1050

 

940

1010

1010

 

0

Kinnisasja number raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel oma kinnistult 6441111.

Tabeli 6.2 lisa

Jrk

Aasta

Eelmistest perioodidest edasikantud kasu. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 5

Maksustamisperioodil kustutatav kasu veerust 3 (tabeli 6.2 veerg 3)

Järgmistele perioodidele edasikantav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 9). Esimese rea summa kanda veergu 9. Viimasel real näidata tabeli 6.2 veeru 7 positiivne tulem

Eelmistest perioodidest edasikantud kulud. Eelmise aasta tabeli 6.2 lisa veerg 8

Maksustamisperioodil kustutatavad kulud (kokku summa tabeli 6.2 veerg 4)

Järgmistele perioodidele edasikantavad kulud: tabeli 6.2 lisa veerud (6 – 7). Esimese rea summat edasi ei kanta. Viimasel real on tabeli 6.2 veeru 7 negatiivne tulem miinusmärgita

Maksustamisperioodil maksustatav kasu: tabeli 6.2 lisa veerud (3 – 4 – 5) ehk osa veerust 3, mida ei kustutata ja järgmistele perioodidele edasi ei kanta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2014

 

 

X

940

940

X

 

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

X

 

 

X

 

 

 

Tabeli 6.2 veerus 6 deklareeritud soetamismaksumus ei saa olla suurem kui maksustamisperioodil saadud kasu (tulem veerg 5).

Maksumaksjad, kes kasutavad võimalust deklareerida soetamismaksumust tabelis 6.2 on kohustatud deklaratsiooni väliselt pidama soetamismaksumuse kasutamise arvestust, s.t palju kinnistu soetamismaksumusest on ta ära kasutanud kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks.

Näide 9

Lembit müüb 2018. aasta lõpul ära selle kinnistu, mille osalist soetamismaksumust kasutas ta eelmises näites metsatulu võõrandamisest saadud kasu vähenduseks.
Lembit müüb kinnistu hinnaga 6000 eurot. Müügitehingu vormistamisel notari juures tasub ta 50 eurot.
Kinnistu müügitulu laekumisega samal kalendriaastal tuleb saadud tulu deklareerida kui kasu vara võõrandamisest tuludeklaratsiooni tabelis 6.3.
Soetamismaksumusena on Lembitul lubatud deklareerida kinnistu soetamisel tehtud kulu summa miinus metsatulust saadud kasu vähendusena kasutatud soetamismaksumuse summa (4665.55 – 1010 = 3655.55).

Tabel 6.3 Muu vara võõrandamine

Vara liik

Soetamismaksumus

Võõrandamisega seotud kulud

Müügihind

Kinnistu number

1

2

3

4

5

kinnistu

3655.55

50

6000

6441111

Selle kinnistu müügitehingust saadud kasu läheb 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel maksustamisele:
6000 – 3655.55 – 50 = 2294.45
2294.45 eurot võetakse ka 2018. aasta maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse.

 

29.11.2018