Sa oled siin

Ettevõtlustulu

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus (sealhulgas ka notari ja kohtutäituri kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

 • Ettevõtlusest saadud tulu peab deklareerima deklaratsiooni vormil E.
 • Vorm E esitatakse koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 30. aprilliks.
 • FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka siis, kui ettevõtlustulu puudus või see oli väiksem kui maksuvaba tulu.
 • Nii vormi A kui vormi E on võimalik esitada kas e-MTA kaudu või paberil.
 • E-MTA vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates 15. veebruarist. Vorm E ei ole eeltäidetud.
 • Ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) peavad esitama ka isikud, kes ei ole kantud äriregistrisse, kuid on tegelenud ettevõtlusega ja on saanud aasta jooksul ettevõtlustulu.
 • Ettevõtluskulud ja -tulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti.

  Näide
  FIE andis ostjale kauba üle ja esitas oktoobris arve summas 500 eurot. Raha üleantud kauba eest laekus ettevõtjale järgmise aasta jaanuaris. Summa 500 eurot loetakse ettevõtja järgmise aasta tuluks ja käesoleval aastal tulu deklareerimisel arvesse ei võeta.
 • Ettevõtluse üle andmisel isikule, kes jätkab FIE ettevõtlust, esitab üleandja vormi E lisa koos vormidega A ja E maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.
 • Tuludeklaratsiooni vorm E täidetakse kassapõhiselt, st kui FIE on pidanud tekkepõhist raamatupidamisarvestust, tuleb see korrigeerida kassapõhiseks.
  Vormi E täitmisel märgitakse tulud ja kulud koos käibemaksuga.
  Ettevõtluse tulud ja kulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti (kulu tasuti).
  Vormile E kantud summad peavad olema vastavuses raamatupidamises kajastatud summadega. Vormi E esitades peab aasta raamatupidamisaruandlus olema korrastatud ja lõplik.
 

Tulude deklareerimisest füüsilisest isikust ettevõtjale

 • Rendi- ja üüritulu võib seadusjärgselt deklareerida kas vormil A või vormil E. Vormil E deklareeritakse rendi- ja üüritulu juhul, kui maksumaksja on registreeritud FIE-na ning rendi- ja üüritulu on tema ettevõtlustuluks. Kui ettevõtluseks tehtud kulutused märgitakse vormil E, siis peab ka tulu kajastama vormil E.
  Kui renditulu ei ole ettevõtlustulu  ja sellelt on tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse see vormi A tabeli 5.4 I osas.
  Kui renditulu ei ole ettevõtlustulu ja sellelt ei ole tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse see vormi A tabeli 5.4 II osas.
 • Omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamine
  Kui ettevõtja tegevusalaks on omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamine (müük, vahetamine), deklareerib ta sellest saadud tulu vormi E real 2. Kui ettevõtja osutab lisaks veel muid teenuseid (näiteks lükkab traktoriga külatee lumest puhtaks), siis ei deklareerita seda põllumajandussaaduste võõrandamisena, vaid teenuste osutamisena vormi E real 1.
 • Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamine

  Kui ettevõtja on võõrandanud talle kuuluvalt kinnistult metsamaterjali (langetatud puid ja puutüvesid, puutüve järkamisel saadud tüveosa, raidmeid) ja raieõigust, siis deklareerib ta saadud tulu vormi E real 3.
  Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise ning sellega seotud toetuste korral tuleb deklareerida ka maatüki kinnistunumber.

 • Väärtpaberi võõrandamisest saadud tulu ei maksustata ettevõtlustuluna, vaid kasuna vara võõrandamisest. Selline tulu tuleb deklareerida vormil A kas tabelis 6.1 või 8.2.
 • Ettevõtlusega seoses saadud rahaline toetus ja stipendium (sealhulgas seaduse alusel või riigieelarvest saadud stipendium ja seaduse alusel saadud toetus) tuleb kajastada ettevõtlustuludes. Ettevõtlusega seotud kulud on lubatud ettevõtluse tuludest, toetustest ja stipendiumidest maha arvata.
 • Tulu välismaa ettevõtlusest
  Välismaal toimunud ettevõtlusest tulu saamisel tuleb täita vormi E tabel 1. Arvestust tuleb pidada riikide ja tululiikide lõikes.
  Samas tabelis tuleb näidata välismaa ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulud ning vormi E põhitabeli vastavatele ridadele kantakse välismaal saadud ettevõtlustulu netosumma.
  Vormi E põhitabeli kulude hulgas ei saa näidata välismaa ettevõtlustulu saamiseks tehtud kulusid.
 

Kulude deklareerimisest füüsilisest isikust ettevõtjale

 • Ettevõtlusega seotud kulud võivad oma ettevõtlustuludest maha arvata FIEna äriregistrisse kantud isikud, notarid ja kohtutäiturid.
 • Ettevõtlustulust võib maha arvata kõik dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud, mille seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud. Kui kulu on ettevõtlusega seotud osaliselt, saab seda ka maha arvata osaliselt. Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks.
   
Täiendav põllumajanduslik mahaarvamine ning täiendav mahaarvamine metsamaterjali ja raieõiguse müügitulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest

FIE võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust (millest on tehtud lubatud mahaarvamised) aastas täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot (vormi E rida 2.4).

Lisaks saavad ka FIE-ks registreeritud metsakinnistute omanikud raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot (vormi E rida 3.4).

Täiendavat maksuvaba tulu saab arvesse võtta konkreetse tululiigi ulatuses. Kui isiku ettevõtlus hõlmab eri liiki ettevõtlust, näiteks metsamaterjali ja raieõiguse müüki ning põllumajandussaaduste müüki, siis tuleb metsanduse ja põllumajanduse kohta pidada eraldi tulude ja kulude arvestust.

Kui metsamaterjali ja raieõiguse müügi netotulu on täiendava mahaarvamise maksimumsummast (5000 eurost) väiksem, näiteks 1500 eurot, siis tulust mahaarvamata osa (3500 eurot) ei saa täiendavalt põllumajanduse tulu vähendusena arvesse võtta.

Töödeldud metsamaterjali (nt lõhutud küttepuude) müük ei ole käsitletav metsamaterjali võõrandamisena, millest saab täiendavat mahaarvamist (5000 eurot) teha. See tulu deklareeritakse vormi E 1.osas.

 

08.03.2021