Sa oled siin

Eluaseme kasutusviis või -eesmärk eluasemelaenu intressi deklareerimisel

Eluasemelaenu intressi tulust mahaarvamisel omab muuhulgas tähtsust ka laenuobjektiks oleva elamu või korteri kasutusviis või -eesmärk laenusaaja suhtes.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 25 kohaselt on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu tasutud intress. Samadel tingimustel on lubatud tulust maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

Füüsilise isiku tulu maksustamisperiood on kalendriaasta ning maksusoodustuse rakendamisel omab tähtsust eluaseme kasutusviis või -eesmärk selle kalendriaasta kestel, mille kohta laenusaaja tuludeklaratsiooni esitab.

Elamu või korteri soetamiseks võetud laenu korral võib isik laenuintressi deklareerida tingimusel, et laenuobjektiks olevat eluruumi on kalendriaasta kestel kasutanud enda eluasemena.

Kui laenuobjektiks olev elamu või korter on antud üürile, siis üürilepingu kestel ei ole laenuintressi tulust mahaarvamine lubatud. Näiteks olukorras, kui omanik annab oma senise elukoha üürile alates 15. maist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a, siis võib omanik 1. jaanuarist kuni 14. maini 2017. a tasutud laenuintressi oma 2017. a tuludeklaratsioonis tulust maha arvata, kuid alates 15. maist 2017. a tasutud intressi ei ole lubatud tulust maha arvata. Samuti ei ole lubatud laenuintressi deklareerida 2018. a tuludeklaratsioonis, kui terve kalendriaasta kestel on eluruum välja üüritud.

Eelnevalt nimetatud põhimõte kehtib ka juhul, kui laenuobjektiks olev eluruum on üürile antud osaliselt. Sellisel juhul tuleb laenuintresside tulust mahaarvamisel rakendada proportsiooni lähtuvalt laenuobjektiks oleva eluruumi enda eluasemena kasutamise tegelikust osatähtsusest.

Tuludeklaratsiooni vormil A ei ole lubatud eluasemelaenu intressi deklareerida ka juhul, kui laenuobjektiks olev elamu või korter on soetatud ettevõtluse tarbeks. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib laenuintressi deklareerida ettevõtluse kuludes tuludeklaratsiooni vormil E juhul, kui eluruumi üürileandmine on FIE ettevõtluse tulu või juhul kui elamu või korteri soetamine on otseselt seotud ettevõtlustulu saamisega.

Kui isikul on mitu elukohta, näiteks on isik laenuga soetanud linna- ja maakodu ning mõlemaid eluasemeid kasutab isik kalendriaasta kestel enda elukohana ja neid eluruume ei ole isiku eemalviibimise ajal välja üüritud, siis üheaegselt on lubatud tulust maha arvata ainult ühe elamu või korteri soetamise laenuintressid isiku vabal valikul.

Kui laen on võetud korteri või elamu ehitamiseks või rekonstrueerimiseks või elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks, siis on maksusoodustuse rakendamisel oluline laenuobjekti kasutuseesmärk tulevikus, pärast ehitus- või rekonstrueerimistööde lõppu. Ehitus- või rekonstrueerimistööde toimumise ajal on eluasemelaenu intressi deklareerimine lubatud, kui deklareeritaval maksustamisperioodil säilib eeldus, et pärast ehitus- või rekonstrueerimistööde lõppu asub isik laenuobjektiks eluruumi enda eluasemena kasutama. Kui aga on ette teada, et isik laenuobjekti enda eluasemena kasutama ei hakka, siis sel juhul puudub isikul õigus laenuintressi deklareerida.

Laenuintressi tulust mahaarvamise õigus säilib olukorras, kui lisaks eluruumi omanikust laenusaajale kasutavad laenuobjektiks olevat eluruumi laenusaaja pereliikmed. See kehtib ka laenusaaja ajutise elukohast eemalviibimise, näiteks töö- või ametilähetuse või hooldushaiglas viibimise ajal.

Kokkuvõttes tuleb eluaseme laenuintresside mahaarvamisel lähtuda põhimõttest, et maha saab arvata üksnes selle osa tasutud laenuintressidest, mis on tasutud aja eest, kui isik reaalselt kasutas laenuobjektiks olevat eluruumi või osa sellest enda eluasemena. Kui laenuobjektiks olev eluruum on välja üüritud või seda kasutatakse ettevõtluse eesmärgil, siis ei saa isik seda samaaegselt kasutada enda eluasemena sõltumata sellest, et see võib olla jätkuvalt tema rahvastikujärgseks elukohaks.
 

18.01.2018