Sa oled siin

Eluasemelaenu intressid

Oma tulust on õigus maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid.

Soetamine on ka ehitusloa või ehitusprojekti alusel tehtud ehitise püstitamine, laiendamine ja ümberehitamine, ehitise tehnosüsteemide asendamine ja muutmine ning ehitise ruumijaotuse muutmine ja ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustööde tegemine. Ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus või muu pädev asutus ning see kantakse riiklikku ehitisregistrisse.

NB! Tavaremondi tegemisel ei ole õigust eluasemelaenu intresse tulust maha arvata.

 

  • Mahaarvamise õigus on vaid isikul, kes on nii laenuvõtja (põhi- või kaaslaenaja) kui ka eluaseme omanik.
  • Laenu käendajal ei ole mingil juhul õigust intresside mahaarvamisele, isegi mitte siis, kui ta on eluaseme omanik.

  • Kui eluase on ühis- või kaasomandis (st eluasemel on kaks omanikku) ja mõlemad isikud on ka laenutaotlejad, siis saavad eluasemelaenu intresse deklareerida ja tulust maha arvata mõlemad, proportsionaalselt omandi osale.

  • Juhul, kui võõrandatakse eluase, mille laenu intresse maksumaksja oma tulust maha arvab, kaotab ta õiguse intresside mahaarvamiseks eluaseme võõrandamise kuupäevast, st kuupäevast, millal omand läheb üle teisele isikule.

  • Kui maksumaksja arvab oma tulust maha enne 2005. aasta 1. jaanuari abikaasale, vanematele või lastele eluaseme soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid ja on soetanud endale laenuga eluaseme pärast 1. jaanuari 2005. aastal, võib maksumaksja valida, kumma laenu intresse ta oma tulust maha arvab. Maha saab arvata ainult ühe eluaseme soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

  • Kui samal aastal lõpetatakse ühe eluaseme soetamiseks võetud laenuleping ja sõlmitakse uus leping teise eluaseme soetamiseks, võib tulust maha arvata mõlema lepingu alusel makstud intressid. Seda tohib teha ainult juhul, kui intresse ei maksta samaaegselt.

Eluaseme kasutusviis või -eesmärk eluasemelaenu intressi deklareerimisel »

 

Eeltäidetud andmed eluasemelaenu intresside deklareerimisel

Alates 2005. aastast võetud laenude korral saab laenuvõtja intressid tulust maha arvata ainult sellisel juhul, kui eluase on ostetud endale elukohaks.

Laenuvõtjatele tehakse pankade internetikeskkonnas võimalus edastada Maksu- ja Tolliametile andmed tasutud laenuintresside kohta.

Edastatavate andmete hulgas puudub info, kellele eluase on soetatud. Seetõttu näidatakse eeltäidetud tuludeklaratsioonis eluasemelaenu intresside andmeid kõigile eluasemelaenu võtnud inimestele.

Kui laenuvõtja ei ole soetanud eluaset endale, peab ta andmed laenuintressi kohta oma elektroonsest tuludeklaratsioonist kustutama või tegema vastava paranduse eeltäidetud paberdeklaratsioonil.

Eluasemelaenu sihtotstarbelise kasutamise tõendamine

Maksu- ja Tolliamet võib eluasemelaenu sihtotstarbelise kasutamise kontrollimiseks vajadusel nõuda täiendavate tõendite esitamist. Seetõttu soovitame kõik asjakohased dokumendid alles hoida.

Ehitustööde teostamisel tõendab eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigsust ehitusloa või -projekti koopia.

Deklaratsiooniga koos ei ole tarvis nimetatud dokumente esitada, need esitatakse Maksu- ja Tolliameti nõudmisel.

Kui maksumaksjal ei ole ühtki tõendit esitada, võib Maksu- ja Tolliamet soodustuse kohaldamisest keelduda.

 

Kui eluasemelaenu ei ole kasutatud täies ulatuses eluaseme soetamiseks

Juhul, kui eluasemelaenu ei ole kasutatud täies ulatuses ettenähtud eesmärkidel, tuleb tuludeklaratsiooni vormil A eluasemelaenu intresside tabelis 9.2 eraldi märkida laenu sihtotstarbelise kasutamise protsent ja sellele vastav intressisumma.

Laenu sihtotstarbelise kasutamise protsendi peab märkima ka siis, kui varem võetud laenule on saadud juurde täiendavat laenu, mida ei kasutata eluaseme ehitamiseks või ümberehitamiseks ehitusloa või -projekti alusel.

Näide
Laenuvõtja on varem võetud laenu kasutanud sihtotstarbeliselt: ostnud eluasemeks korteri. Septembris võtab ta 6400 eurot täiendavat laenu. Seda kasutab ta remonditöödeks, mille tegemiseks ei ole ehitusluba ega -projekti vaja. Kuna selliste remonditööde tegemiseks võetud laenuosa intresse tulust maha arvata ei saa, peab sellisel juhul arvutama laenu sihtotstarbelise kasutamise protsendi.

Selgitus
Laenujääk enne täiendava laenu saamist on 16 000 eurot, laenujääk koos täiendava laenuga on 22 400 eurot. Laenu sihtotstarbelise kasutamise protsendi saab arvutada järgmiselt: 16 000 ÷ 22 400 × 100 = 71,43%. Kuni täiendava laenu saamiseni tasutud laenuintressi saab 100% tulust maha arvata, kuid alates septembrist saab maha arvata laenuintressi 71,43%.

 

Intresside deklareerimine ja tulumaksu tagastamine kaaslaenajate puhul

Näide 1
Elukaaslased soetavad kaaslaenuga eluaseme. Üks neist on laenuvõtja, teine kaaslaenaja. Mõlemad on 50% eluaseme omanikud. Intresse tasutakse ja laenu makstakse tagasi ühe isiku pangakontolt.

Selgitus
Intresside deklareerimise ja mahaarvamise õigus on mõlemal isikul 50% ulatuses. Üks isik ei saa täies ulatuses tasutud intresse deklareerida, kuna ta ei ole 100% eluaseme omanik. (Kui laenu võtnud isikud on abikaasad ja tegemist on ühisvaraga, võib tasutud intressid deklareerida ka ühel deklaratsioonil.)

Näide 2
Elukaaslased soetavad laenuga eluaseme. Laenuvõtja on üks isikutest, mõlemad on 50% eluaseme omanikud.

Selgitus
Intresside mahaarvamise õigus on ainult sellel isikul, kes on laenuvõtja ning maha saab ta arvata vaid 50% tasutud intressidest. Ülejäänud 50% intressidest jääb deklareerimata, kuna pool eluasemest ei ole laenuvõtja omandis. Teine isik ei ole laenuvõtja, mis on aga soodustuse kasutamise tingimuseks.

Näide 3
Elukaaslased soetavad laenuga eluaseme. Eluaseme omanikuks on üks isik, kuid laenuvõtja on teine isik.


Selgitus
Mahaarvamise õigust ei ole kummalgi. Üks isik on küll eluaseme omanik, kuid tal ei ole eluasemega seotud laenu. Teisel isikul aga on laen, kuid puudub eluase, mille soetamiseks võetud laenu intresse tulust maha arvata.

Näide 4
Abielupaar ostab kaks korterit. Mõlema korteri ostmiseks võetakse eluasemelaenu. Enda elukohana kasutab abielupaar vaid üht korterit, teises elavad lähisugulased.

Selgitus
Tulust saab maha arvata ainult selle korteri laenuintressid, mida kasutatakse enda elukohana. Sugulaste käsutuses oleva korteri laenuintresse tulust maha arvata ei saa.


 

14.12.2017