Sa oled siin

2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini 2017.

Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud (edaspidi isikud) eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Füüsiline isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Residentsuse muutumisest teavitab füüsiline isik Maksu- ja Tolliametit ning täidab residentsuse määramise vormi R.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama
Olulised kuupäevad
Eeltäidetud tuludeklaratsioon
Ühisdeklaratsiooni esitamine
Kuidas ja kus tuludeklaratsiooni esitada
Täiendavate dokumentide esitamine
Kui vajate abi
 

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama


Tuludeklaratsiooni peavad esitama
 • Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib ka naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte).
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.
 • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle:
 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 2040 eurot
 • tuluks oli ainult Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse alusel makstav pension, nimetatud riigis sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust makstav pension, kui pensioni summa ei ületanud täiendavat maksuvaba tulu 2700 eurot või kui pensionilt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni täiendavale maksuvabale tulule (2700 eurole) lisandub üldine maksuvaba tulu 2040 eurot
 • tuluks oli ainult tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, mis ei ületanud 768 eurot või kui hüvitiselt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda
Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks
 • Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
 • Kui Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendist füüsiline isik on 2016. aastal saanud Eestist maksustatavat tulu, siis võib ta maksusoodustusi (sh maksuvaba tulu) arvesse võtta proportsionaalselt Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus alljärgnevatel tingimustel:
  • kui isik kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada kõiki tulumaksuseaduse 4. peatükis nimetatud mahaarvamisi
  • kui isiku kogutulust alla 75% on saadud Eestist, võib ta kasutada mahaarvamisena maksuvaba tulu ja täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral, kui isik saab pensioni väljamakseid.

Selleks tuleb tal esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon.
 

Olulised kuupäevad

8.10. veebruar e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda deklaratsiooni eeltäidetud andmetega
15. veebruar algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil
28. veebruar algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
31. märts tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
20. märts algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
3. juuli juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
2. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu;
juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis.

 

Eeltäidetud tuludeklaratsioon


Tuludeklaratsioon on eeltäidetud. See tähendab, et deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-maksumetis/e-tollis kui küsida teenindusbüroodest.

Eeltäidetud andmed on:
 • maksumaksja rahvastikuregistri aadress
 • pangakonto number ja omaniku nimi
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed jm)
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad)
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • Eesti väärtpaberite keskregistri andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
Eeltäidetud ei ole:
 • andmed välisriigis saadud tulu kohta ega Euroopa Majanduspiirkonna teises liikmesriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
 • andmed muu vara võõrandamise kohta;
 • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Eeltäidetud andmetega tutvumine e-maksuametis/e-tollis

8.–10. veebruarini on kõigil e-maksuametis/e-tollis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused jne) poolt maksumaksjate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.
 

Ühisdeklaratsiooni esitamine


Ühisdeklaratsiooniks loetakse abikaasade eraldiseisvaid deklaratsioone, millel mõlemal on märgitud, et abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni.

Ühise tuludeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus.

Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni.

Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui:

 • üks abikaasa on Eesti resident ja teine abikaasa on tulumaksuseaduse § 311 lõikes 2 või 3 nimetatud Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi resident
 • mõlemad abikaasad on Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi residendid, kelle kogutulu vastab tulumaksuseaduse § 311 lõikes 2 või 3 sätestatud tingimustele
   

Kuidas ja kus tuludeklaratsiooni esitada

E-maksuametis/e-tollis

Sisenemine e-maksuametisse/e-tolli:

 • ID-kaardi abil
 • mobiil-ID abil
 • internetipanga kaudu – SEB Panga, Swedbanki, Danske Panga, Nordea Panga, Krediidipanga, LHV ja Versobanki kliendid, kellel on sõlmitud e-maksuameti/e-tolli kasutamise leping oma internetipangas


Tuludeklaratsiooni täitmine: nii eesti-, vene- kui ingliskeelses keskkonnas tuleb deklaratsiooni väljad täita eesti keeles.

Infot deklaratsiooni staatuse kohta
saate e-maksuametist/e-tollist oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.
Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

Tuludeklaratsiooni esitamine nutitelefoni kaudu

Nutitelefonis:

 • saab esitada Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni (s.t ühisdeklaratsiooni koos abikaasaga nutivahendite kaudu teha ei saa)
 • tuleb sisenedes valida e-maksuametis/e-tollis nutiversioon
 • saab nutiversioonis täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse

Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

 • kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (E-vormi)
 • kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt
 • kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile
 • kui saite tulu välismaalt
 • kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandmisest
 • kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist
 • kui kasutate investeerimiskontot

Teenindusbüroos

Tuludeklaratsiooni esitamiseks teenindusbüroos saate valida kolme võimaluse vahel:

1. eeltäidetud tuludeklaratsioon

​Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki väljastavad teenindusbürood klientidele alates 15. veebruarist isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui võtate teenindusbüroost eeltäidetud deklaratsiooni, siis palume Teil pärast täiendamist, parandamist ja allkirjastamist esitada sama deklaratsioon.

Eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljastamisel maksumaksja esindajale tuleb teenindusbüroole esitada notariaalselt tõestatud kirjalik nõusolek, kus peavad olema ära näidatud andmed, mida isik lubab avaldada ("Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimääruse" §-d 27 ja 30). Aktsepteerime ka valla- ja linnasekretäri poolt tõestatud volikirja.

Maksumaksja kohustuseks on kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral teha oma parandused ja/või täiendused ning kinnitada andmed allkirjaga. Kui on saadud tulu, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu, tuleb ka see deklareerida.

Kontrollitud ja allkirjastatud deklaratsiooni saate:

 • esitada teenindusbüroo ametnikule
 • panna selleks ette nähtud postkasti teenindusbüroos
2. eeltäitmata andmetega pabervormid

Eeltäitmata andmetega tühjad pabervormid on saadaval teenindusbüroodes ning veebilehel "Deklaratsioonide vormid". 

3. teenindussaali kliendiarvuti

Kõigis teenindusbüroodes on maksumaksjate käsutuses arvuti deklaratsiooni täitmiseks e-maksuameti/e-tolli kaudu. Deklaratsiooni täitmisel saab abi teenindajalt.

Postiga

Tuludeklaratsiooni saab Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroole saata ka postiga.
Teenindusbüroode aadressid »

Täiendavate dokumentide esitamine


Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Täiendavad dokumendid (tõendid koolituskulude või eluasemelaenu intresside tasumise kohta, tõend TSM jne), mida Maksu- ja Tolliamet vajab andmete kontrollimiseks, saate:

Kui vajate abi

 • Helistage
  • 880 0810 või 1811 – deklareerimise kohta käivad küsimused, abi nii paber- kui elektroonilise deklaratsiooni täitmisel
  • 880 0811 – füüsiliste isikute maksustamine
  • Skype'i konto mta.eesti
 • Kirjutage fyysisik@emta.ee või e-maksuametis/e-tollis rubriigis „Teated MTA-le".
 • Esitage küsimus või lugege Maksu- ja Tolliameti spetsialistide antud vastuseid foorumis.
   
19.01.2017