Toote nõuetele vastavuse kontroll

Kui toll leiab vabasse ringlusse deklareeritud kauba kontrollimisel, et:

  • tootel ilmnevad omadused, mis annavad alust arvata, et toote õige paigaldamise, hooldamise ja kasutamise korral kujutab see endast tõsist ohtu inimeste tervisele, ohutusele, keskkonnale või
  • tootega ei ole kaasas asjakohaste ühenduse ühtlustamise õigusaktidega nõutavaid kirjalikke või elektroonilisi dokumente või toode ei ole selliste õigusaktide kohaselt märgistatud või
  • tootele on CE-vastavusmärgis kinnitatud valel või eksitaval viisil,

siis peatab ta vastava toote vabasse ringlusse lubamise ja teatab sellest viivitamata turuseire eest vastutavale riigiasutusele. Kui turujärelevalveasutused leiavad, et toode ei vasta ühenduse ühtlustamise õigusaktidele, siis vajaduse korral võidakse keelata toote turule laskmine.

Õiguslik alus

Toote nõuetele vastavuse kontroll on reguleeritud:

Lisainfo

 

 Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

30.08.2020