Tulirelvad (sh jahirelvad) ja laskemoon

Tsiviilrelvade ja laskemoona Eestist väljavedu Euroopa Liidu (EL) välisesse riiki ja ELi välisest riigist Eestisse sissetoimetamist reguleerivad relvaseadus ja strateegilise kauba seadus.

Füüsiline isik võib oma tarbeks relva või laskemoona Eestisse sisse tuua, kui tal on vastava relva soetamisluba ning Politsei- ja Piirivalveametilt taotletud ühekordne eriluba.

Füüsiline isik võib enda nimele registreeritud relva ja laskemoona Eestist välja viia osalemiseks spordivõistlustel või õppustel, jahipidamiseks ja muudeks samalaadseteks üritusteks, kui tal on Politsei- ja Piirivalveameti ühekordne eriluba. Relv peab olema loal märgitud tähtajaks Eestisse tagasi veetud.

Välisriigi füüsiline isik võib enda nimele registreeritud relva ja selle laskemoona Eestisse sisse tuua osalemiseks spordivõistlustel või õppustel, jahipidamiseks ja muudeks samalaadseteks üritusteks, kui tal on Politsei- ja Piirivalveametilt taotletud ühekordne eriluba. Sisseveetud relv peab olema loal märgitud tähtajaks Eestist välja veetud.

Välisriigi füüsiline isik peab Eestist soetatud relva ja laskemoona Eestist välja viima strateegilise kauba seaduse alusel väljastatud eriloa alusel viie päeva jooksul eriloa soetamise päevast arvates.
 

Relvade ja laskemoona sisse- ja väljaveo tingimused


Relvade ja laskemoona sisse- ja väljavedu võib toimuda ainult rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunktide kaudu, kus on toll alaliselt kohal. Relvad ja laskemoon tuleb tollile deklareerida olenemata kogusest ja väärtusest.

Tollivormistuse käigus tuleb nii sisse- kui väljaveol esitada tollile Politsei- ja Piirivalveameti väljastatud relva sisseveo või väljaveo eriluba.

Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele kontrollib tolliametnik, kes nende nõuetele vastavuse korral teeb sellekohase märke eriloale.

Relvade või laskemoona mittevastavuse korral kehtestatud nõuetele koostatakse akt, kus näidatakse ära puudused, mille tõttu kõigi või osa relvade või laskemoona sissevedu on keelatud.

Relv ja laskemoon peavad olema saatedokumentide ja loa alusel täpselt identifitseeritavad. Nimetus ei tohi erineda loal märgitust ning kogus ei tohi ületada loal näidatud kogust.

Sisseveetaval tulirelval ja tulirelva olulisel osal peab olema nõuetekohane markeering. Registreeritud tulirelva markeering peab vastama eriloal näidatule.

Juhul kui isik liigub relvaga Eestisse Euroopa Liidu välisest riigist läbi teise ELi liikmesriigi, näiteks Venemaalt läbi Soome laevaga Eestisse või Senegalist läbi Saksamaa jätkulennuga Eestisse, on tal kohustus Eestisse jõudes esitada tollile nii relv, laskemoon kui Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud relvaluba tollimärke saamiseks.

Kui relv ja laskemoon ei vasta relvaloale märgitule või kaubaga kaasas olevatele saatedokumentidele või puudub eriluba, on relva ja laskemoona sissevedu keelatud ning relv ja laskemoon peetakse tolli poolt kinni.

Veoga kaasnevate nõuete rikkumiste tuvastamisel kohaldatakse väärteomenetlust ning rikkumise objektiks olnud relva ja laskemoona võib politseiasutus või kohus konfiskeerida.

Sisenedes Eestisse saab isik vajadusel tolliga ühendust võtta:

  • Tallinna reisiterminalides tel 676 4765
  • Paldiski sadamas päevasel ajal tel 676 4853, 676 4858 ja öisel ajal tel 676 4816
  • Muuga sadamas tel 676 4816
  • Tallinna Lennujaamas tel 676 1801
 

 Lisainfot relvade ja laskemoona õiguspärase sisse- ja väljaveo kohta saate Politsei- ja Piirivalveametist

 

05.01.2021