Sa oled siin

Transpordivahendi soetamine teisest liikmesriigist

Kasutatud transpordivahendi soetamine


Teisest liikmesriigist kasutatud transpordivahendi soetamisel füüsiline isik Eestis käibemaksu tasuma ei pea.

Õigusakt

Uue transpordivahendi soetamine 


Käibemaksuseaduses kasutatakse mõistet „uus transpordivahend”, kuna sellise transpordivahendi maksustamine erineb muu kauba maksustamisest.

Kui uus transpordivahend soetatakse teisest liikmesriigist, makstakse käibemaks riigis, kus seda transpordivahendit kasutama hakatakse ning müüjal on õigus väljastada arve ilma käibemaksuta. Maksukohustus tekib kõigil teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetanud füüsilistel isikutel.

Erandina on teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetamisel käibemaksu tasumise kohustusest vabastatud järgmised isikud: nt diplomaadid, konsulaarametnikud, erimissiooni või rahvusvahelise organisatsiooni esindajad, NATO relvajõududesse kuuluvad isikud jne.

Uus transpordivahend käibemaksuseaduse (KMS) tähenduses on:

  • maismaa mootorsõiduk mootorimahuga üle 48 cm3 või mootori võimsusega üle 7,2 kW, mis on võõrandatud enne 6 kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või millega on sõidetud alla 6000 km;
  • veesõiduk pikkusega üle 7,5 m, mis on võõrandatud enne 3 kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või mis on sõitnud alla 100 tunni, v.a KMS § 15 lg 3 punktis 3 nimetatud merelaev;
  • õhusõiduk stardimassiga üle 1550 kg, mis on võõrandatud enne 3 kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või mis on lennanud alla 40 tunni, v.a KMS § 15 lg 3 punktis 4 nimetatud õhusõiduk.

Kokkuvõtlikult: uus on transpordivahend siis, kui:
1) see on võõrandatud enne 3 kuu möödumist (maismaa mootorsõiduki puhul 6 kuud) esmasest kasutuselevõtmisest või
2) kui see on läbi sõitnud vähem ülalnimetatud definitsioonis märgitud ajast või kilomeetritest.
Kui üks neist kahest tingimusest on täidetud, on tegemist uue transpordivahendiga.

Kas transpordivahend on uus või mitte, määratakse müügimomendil, mitte siis, kui see on toimetatud sihtkoha (ostja) liikmesriiki.

Kui transpordivahend oli uus müügimomendil, tuleb ostjal sihtkoha liikmesriigis käibemaks tasuda ka juhul, kui käibemaksu tasumise ajaks ei ole enam kumbki tingimus täidetud.
 

Deklareerimine ja maksu tasumine


Kui uue transpordivahendi soetaja on isik, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena (sh füüsiline isik), peab ta 10 kalendripäeva jooksul transpordivahendi Eestisse toimetamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui transpordivahendi registreerimise päevaks esitama Maksu- ja Tolliametile transpordivahendi soetamist tõendavad dokumendid ning tasuma käibemaksu. Käibemaksu tasumine võib toimuda nii sularahas kui pangaülekande alusel.

Uue transpordivahendi ühendusesisese soetamise kohta andmete esitamiseks kasutab isik tollideklaratsiooni vormi, esitab soetamise kohta ostuarve ning Maksu- ja Tolliameti nõudmisel müügilepingu (rahandusministri 30.03.2004 määrus nr 38).

Tollideklaratsiooni vormil täidetakse järgmised lahtrid: kauba saatja, kauba nimetus, kauba saaja, lähteriik, kauba maksumus, valuuta, kauba kirjeldus, maksumäär ja -summa.

Euroopa Ühenduse siseselt soetatud uute transpordivahendite maksustamisega tegelevad järgmised teeninduskohad:

Käibemaksu tasumist kinnitab Maksu- ja Tolliameti poolt tollideklaratsiooni vormile tehtud märge „Kaup vabastatud".
 

20.01.2020