Kultuuriväärtused

Kultuuriväärtusteks on ajaloolise, arheoloogilise, etnograafilise, kunstilise, teadusliku või muu kultuurilise väärtusega asjad. Detailsem loetelu on toodud kultuuriministri 06.02.2008 määruses nr 17. Kultuuriväärtusteks on samuti muud, eespool loetlemata asjad, mis on muinsuskaitseseaduse alusel kultuurimälestiseks tunnistatud või ajutise kaitse alla võetud.

Kultuuriväärtuste viimist teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse reguleerivad kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus ja kultuuriministri 06.02.2008 määrus nr 17

Enne reisile asumist esemetega, mis on vanemad kui 50 aastat ja võivad omada kultuurilist väärtust, tuleb konsulteerida Muinsuskaitseametiga.

Kultuuriväärtuse Eestist väljaviimiseks teise Euroopa Liidu liikmesriiki on vajalik Muinsuskaitseameti väljastatud alaline või ajutine väljaveoluba. Ajutise väljaveoloa korral on isikul kohustus kultuuriväärtus Eestisse tagasi tuua.

Mälestise, arheoloogilise mälestise või ajutise kaitse alla võetud asja võib Eestist välja viia üksnes ajutiselt.

 

 Lisainfot saate Muinsuskaitseametist

 

27.09.2017