Sa oled siin

Maksuvabastus kaasavara, pulmakingituste ja majatarvete impordil seoses abiellumisega


Juhend on mõeldud selgitusena isikutele, kes seoses abiellumisega soovivad kaasavara, majatarbed ja kingitused maksuvabalt importida.

Õiguslikud alused

Mõisted


Majatarbed – isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Abielluja – füüsiline isik, kes asub seoses abiellumisega kolmandast ehk ühendusevälisest riigist alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile.

Alkoholitooted – ühise tollitariifistiku rubriikidesse 2203 kuni 2208 kuuluvad tooted: õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne.

Tubakas ja tubakatooted – ühtse tollitariifistiku gruppi 24 kuuluvad tooted: töötlemata tubakas, tubakajäätmed, sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest jne.

Maksuvabastust kohaldatakse ka abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavatele kingitustele, mis tehakse isikute poolt, kes elavad alaliselt kolmandas riigis. Ühe tollimaksuvabalt imporditud kingituse väärtus ei tohi olla suurem kui 1000 eurot.

Kingituste hulk ei ole piiratud.

Pulmakingitustele puudub väärtuseline piirang, kui isik impordib need kui isiklikud asjad, sealjuures peavad olema täidetud määruse 1186/2009 artiklite 3–11 tingimused.


Erinõuded


Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid. Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud. Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, tolliinfo telefonil 880 0814 ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholi, tubaka ja tubakatoodete impordil.

Tingimused maksuvabastuse kohaldamiseks
 

 1. Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isikute suhtes, kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühenduse tolliterritooriumi katkematult vähemalt 12 kuud. Toll võib siiski teha esimese lõigu reeglist erandi tingimusel, et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud.
  Näiteks oli isikul kavatsus seoses tööleasumisega jääda ühendusevälisesse riiki vähemalt 12 kuuks, kuid tööandja lõpetas töölepingu ennetähtaegselt.
  Elamist ühendusevälises riigis, aga samuti elama asumist ühendusse tuleb tollile tõendada, esitades asjakohased dokumendid (nt elamisluba, tööluba, üürileping, ühendusvälise riigi registreerimiskaart, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonnale esitatud passi taotlemise teatis).
 1. Isik esitab dokumendi abielu sõlmimise kohta.
   
 2. Isikul on lubatud maksuvabalt importida kaupa kõige varem kaks kuud enne abielu sõlmimise kindlaksmääratud kuupäeva. Sel juhul tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks esitada tagatis, mille suuruseks üldjuhul on impordimaksude summa, mis oleks tulnud tasuda, kui maksusoodustust ei oleks kohaldatud. Tagatis tagastatakse, kui asjaomane isik on kahe kuu jooksul abiellunud ja asunud alaliselt elama ühendusse, vajalikud dokumendid on esitatud ja kaubad vastavad maksuvabastuse kohaldamise tingimustele.
   
 3. Isikul on lubatud maksuvabalt importida kaupa hiljemalt neli kuud pärast abielu sõlmimise kuupäeva. Maksuvabastuse kohaldamise tingimuseks on abiellumist ja ühendusse alaliselt elama asumist tõendavad dokumendid.
   
 4. 12 kuu jooksul alates maksuvabalt imporditud kaasavara, uute või kasutatud majatarvete ja kingituste vabasse ringlusse lubamisest ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma tollile ette teatamata. Enne ülalnimetatud tähtaja lõppemist maksuvabalt vabasse ringlusse lubatud kauba tasuta või tasu eest kasutada andmisel, tagatisena kasutamisel või võõrandamisel tuleb asjaomaselt kaubalt tasuda vastavad impordimaksud määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.
   
 5. Isik võib maksuvabalt imporditud kaupadega teha enne 12 kuulist tähtaega punktis 5 nimetatud toiminguid, kui on teavitanud sellest tolli ja tasunud vastavad impordimaksud.
   
 6. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab abielluja või tema seaduslik esindaja tollile esitama:
  • tollideklaratsioon
  • isikutunnistus;
  • esindaja puhul volitus;
  • abielutunnistus (dokument abiellumise kohta);
  • elamisluba, välja antud Eesti ametiasutuse poolt;
  • ümberasumist tõendav dokument (nt lennupiletid, piiriületustemplitega dokument);
  • tõend kolmandas riigis elamise kohta välja antud ametiasutuse poolt; või
  • tõend kolmandas riigis töötamise/õppimise kohta. Selleks võivad olla tööandja kinnitus või õppeasutuse tõend;
  • eesti- või inglisekeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga;
  • tõend kaupade soetamise ja kasutamise kohta;
  • kirjalik kohustus ja tagatis, kui isik impordib kaubad enne ümberasumist;
  • kirjalik kinnitus, et isik on teadlik määruses 1186/2009 sätestatud maksuvabastuse kohaldamise tingimustest.
 1. Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest ning tõendavate dokumentide ehtsuse eest.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

Täiendavat infot saab telefonil 880 0814

 

 

19.05.2017