Euro vahetuskurss välisvaluutade suhtes


Info tolliametnikele ning deklarantidele Euroopa Liitu imporditava kauba tolliväärtuse määramisel ja impordimaksude arvutamisel ning eksporditava kauba statistilise väärtuse arvutamisel, kui kaubaarvel olev hind ja muud hinnaelemendid on esitatud mõnes muus vääringus kui eurodes [1].

Õiguslikud alused

 1. Kauba tolliväärtuse määramisel võivad nii kauba hind kui tolliväärtuse elemendid olla väljendatud mõnes muus vääringus kui euro. Need summad konverteeritakse eurodesse vastavalt LTS artikli 53 lõike 1 punktile a ja RA artiklile 146.

 2. Vastavalt RA artikli 146 lõike 1 punktile a kasutatakse valuuta konverteerimiseks tolliväärtuse määramise eesmärgil vahetuskurssi, mille on Euroopa Keskpank avaldanud iga kuu eelviimasel kolmapäeval. Kuu eelviimasel kolmapäeval noteeritud kursse kasutatakse tollivormistusel järgmise kalendrikuu jooksul.

 3. Nende riikide valuutade vahetuskursid, mida EKP ei avalda, määratakse selle riigi keskpanga kodulehel toodud euro noteeringu alusel. Erinevate keskpankade aadresside loetelu leiab Rahvusvahelise arvelduspanga (BIS) kodulehelt.

  Tollivormistusel kasutatakse vormistuseelsel päeval noteeritud euro vahetuskurssi või selle puudumisel viimast noteeritud euro vahetuskurssi.

  Kui riigi keskpank kuvab oma kodulehel nii ostu- kui müügikursse, siis tuleb euro vahetuskursi aluseks võtta nende kursside aritmeetiline keskmine.

  Valuutakursid avaldatakse Eesti Tollitariifistikus (ETT) (ETT mobiiliversioon) – „Maksude arvutus" – „Vahetuskursid" päringu all.

  Juhul, kui on tegemist Euroopa Keskpanga poolt mitte noteeritava valuutakursiga ja seda ei ole võimalik leida ka vastava riigi keskpanga kodulehelt, lubame kasutada kurssi, mis on avaldatud järgnevatel lehekülgedel:

  Saksa tollis kasutatavad valuutakursid
  Iiri tollis kasutatavad valuutakursid

 4. Vastavalt tolliseadustiku sätetele kasutatakse tollivormistusel erinevaid euro tähiseid (koode), mis on kättesaadavad ETT päringutes ja tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex.

 • EUR
  Tähist „EUR" kasutatakse tariifse klassifikatsiooni ning impordi- ja eksporditollimaksu suuruse, sealhulgas ühises tollitariifistikus esitatud piirväärtuste määramiseks LTS artikli 53 lõike 1 punkti b alusel.
 • EUV
  Tähist „EUV" kasutatakse imporditava kauba tolliväärtuse määramisel ja eksporditava kauba statistilise väärtuse arvutamisel, kui kauba arvel olev hind ja muud hinnaelemendid on väljendatud eurodes (tollivormistuse kurss). EUV kurss kehtestatakse LTS artikli 53 lõike 1 punkti a ja RA artikli 146 alusel.
 • EUC
  Tähist „EUC" kasutatakse teatavate komisjonimüügiks imporditavate kiiresti riknevate kaupade (puu- ja köögiviljade) tolliväärtuse määramisel ühikuhinna alusel vastavalt LTS artikli 74 lõike 2 punktile c. Kaupade loetelu, mille tolliväärtuse määramisel kasutatakse ühikuhindu, on toodud RA lisas 23-02. Ühikuhinnad sisalduvad ETTs.


[1] Euro on ühtne valuuta riikides, mis osalevad Euroopa Majandus- ja Rahaliidus (Economic and Monetary Union, EMU). EMU riigid on Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Küpros, Malta, Slovakkia, Eesti, Läti ja Leedu.

03.03.2021