Sa oled siin

Mida teada kontrolli sattumisel

 

Kuidas tagada kiire menetlus

 • Meie eesmärk on viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Soovime, et omavahelises suhtluses oleksid märksõnadeks koostöö ja avatus.
 • Palume teid:
  • hoida kontaktid värskena;
  • kontrollida e-kirju;
  • vastata telefonile/helistada tagasi;
  • olla suhtlemisel avatud ja aus;
  • esitada tõeseid andmeid;
  • pidada kinni kokkulepitud vastamise tähtaegadest.

Kontrolli alustamine

Kontrolli alustamine

Kontrolli alustamisest teavitame teid kas suuliselt või kirjalikult. Tavaliselt teeme seda kirjalikult, elektrooniliselt saadetud teate või korraldusega. Samuti anname teada kontrollist kas telefonikõnega või teiega kohtumisel.

Teabe ja dokumentide küsimine teatega

Teabe palume teil esitada esimesel võimalusel. Esitamise tähtaeg sõltub küsitavate andmete mahust, üldjuhul on see 3 tööpäeva.

Teabe ja dokumentide küsimine korraldusega
 • Korralduses kohustame teid teatud kindlaks kuupäevaks esitama dokumente ja andma teavet kontrollitava perioodi ja/või tehingu kohta.
 • Üldjuhul palume tulla teile lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse seletusi andma, kuid teatud juhtudel piisab ka kirjalikest vastustest.
 • Korraldusega seotud küsimuste tekkimisel võtke alati julgesti enne korralduse täitmise tähtaega korralduse koostajaga ühendust, helistades korralduse lõpus oleval kontakttelefonil või kirjutades seal kirjas olevale meiliaadressile.
 • Kui te teate, et ei saa korraldust tähtaegselt täita, on teil võimalik taotleda tähtaja pikendamist. Tähtaja pikendamiseks tuleb teil esitada korralduse koostajale põhjendatud ja allkirjastatud taotlus.
Dokumentide üleandmine-vastuvõtmine
 • Deklareeritud andmete kontrollimiseks vajame, et esitate  kontrollitava perioodi kohta meile raamatupidamise  ja maksuarvestusega seonduvaid dokumente (nt pangakontoväljavõtted) – sõltuvalt kontrollist on need dokumendid erinevad.
 • Dokumendid võite edastada kas e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või esitada paberkandjal (originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad).
 • Paberkandjal dokumentide üleandmisel tuleb teil arvestada, et peate esitama dokumendid korrastatult ja süstematiseeritult (sisukorraga varustatult).
 • Paberkandjal esitatud dokumentide üleandmisel vormistame dokumentide üleandmise-vastuvõtmise akti, kuhu märgime dokumentide nimetused ja arvu, toimikute äravõtmise korral ka lehekülgede arvu. Üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastavad akti koostaja ning toimingus osalevad isikud. Üleandmise-vastuvõtmise akti koostame kahes eksemplaris, millest ühe anname teile. Ka dokumentide tagastamisel teile vormistame üleandmise-vastuvõtmise akti.

Läbiviimine

Suuliste seletuste küsimine
 • Suulised seletused protokollime. Tihti osaleb suuliste seletuste võtmisel mitu maksuaudiitorit. Suuliste seletuste andjana on teil õigus kaasata suuliste seletuste võtmisele oma esindaja.
 • Suuliste seletuste küsimise eelduseks on, et olete tutvunud maksukorralduse seadusest tulenevate õiguste ja kohustustega, mis on lisatud edastatud korraldusele lisana „Õigused ja kohustused“. Vastav märge, et olete õiguste ja kohustusega tutvunud tehakse ka protokolli.
 • Küsimused, mis teil tekivad „Õiguste ja kohustustega“ tutvumisel, esitage julgelt maksuaudiitorile, kes saab täpsemalt seletada küsimusi tekitanud punkte.
Kolmandate isikute poole pöördumine
 • Juhul, kui me ei saa teie käest palutud teavet, esitatud teave on vastuoluline, meil on alust arvata, et esitatud teave ei vasta tõele, pöördume kolmandate isikute poole teabe saamiseks.
 • Kolmas isik menetluses võib olla näiteks pank.
 • Teavet ja dokumente küsime kolmandatelt isikutelt korralduse alusel.
Välispäringute tegemine
 • Juhul, kui me ei saa teie käest või meil ei ole võimalik saada teie käest palutud teavet ning meil ei õnnestu vajaminevat teavet saada siseriiklike vahendeid kasutades, võime saata päringu teise riigi maksuhaldurile küsimaks nende käest konkreetset informatsiooni ja dokumente, mis on vajalikud kontrolli läbiviimiseks.
 • Välispäringu tegemine tähendab kontrolli kestvuse märgatavat pikenemist, sest päringutele vastamise tähtajad on pikad.

Lõpetamine

Teate või maksuotsuse väljastamine
 • Erinevad seisukohad maksude arvestamise osas püüame lahendada kontrollimenetluse käigus, aga kui me ühist lahendust ei leia, koostame kontrolliakti, mille kohta on teil võimalus esitada vastuväide või arvamus. Seega, kui kontrolli käigus selgub maksukohustust muutvaid asjaolusid, siis edastame teile esmalt kontrolliakti, kus on kajastatud kõik maksustamise seisukohast tähendust omavad asjaolud.

 • Kontrolliaktist selgub, kuidas on teie poolt tasumisele kuuluv maksusumma leitud (määratava maksu arvestamise metoodika). Ühtlasi viitame tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatava intressi tasumise kohustusele ja intressimäärale.

 • Kontrolliakt võimaldab teil aru saada meie tuvastatud asjaoludest ja tehtud järeldustest ning annab võimaluse esitada oma eriarvamus või vastuväited ning neid kinnitavad tõendid.

 • Kontrolliaktis märgime mõistliku tähtaja kontrolliaktiga tutvumiseks ning arvamuse või vastuväidete/eriarvamuse esitamiseks, tasumisele kuuluva tollimaksusumma korral on tähtaeg 5 tööpäeva kontrolliakti kättesaamisest.

 • Kui kontrolli käigus me ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid või tegite te kontrolli käigus deklaratsiooniparanduse, teavitame teid kontrolli lõppemisest kirjaliku teatega.

 • Kui kontrolli käigus oleme tuvastanud maksukohustust muutvaid asjaolusid ja te ei soovi deklaratsioone ise parandada, siis teeme tasumisele kuuluva maksusumma määramiseks maksuotsuse.

 • Maksuotsuse koostame teile pärast kontrolliaktis märgitud eriarvamuse esitamise tähtaja möödumist.

 • Maksuotsuses määratud maksusumma tuleb teil tasuda üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevast, tollimaks kuulub tasumisele 10 päeva jooksul.

Maksuauditi osakonna ametnike volitused

Maksuauditi osakonna ametnike volitused on toodud ära Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjas „Volituste andmine maksuauditi osakonna ametnikele".

Õigused ja kohustused

02.01.2019