Sa oled siin

Haldusakti või toimingu vaidlustamine

Kui leiate, et maksuhalduri haldusakti või toiminguga on rikutud teie õigusi või piiratud vabadusi, on teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse. Erinevalt kohtumenetlusest on vaidemenetlus isikule tunduvalt lihtsam, odavam ning kiirem võimalus enda õiguste kaitsmiseks. Vaideotsuse koostab Maksu- ja Tolliamet 30 päeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates.
 

Vaide esitamine


Vaie esitatakse Maksu- ja Tolliametile eesti keeles ja kirjalikult:

  • e-posti teel: emta@emta.ee
  • posti teel: Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn

Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast arvates ning toimingu peale 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama. Vaide esitamise tähtaja möödalaskmisel on maksuhalduril võimalik mõjuval põhjusel möödalastud tähtaega isiku taotluse alusel ennistada.
 

Vaide allkirjastamine


Vaie allkirjastatakse kas omakäeliselt või digitaalselt selle esitaja või tema esindaja poolt. Kui vaide allkirjastab vaide esitaja esindaja, tuleb vaidele lisada ka volitust tõendav dokument (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud dokument).

Vaidele esitatavad nõuded ja muu vaidega seotud oluline info kirjas vaide esitamise juhendis (545.89 KB, PDF).

Kohtusse pöördumise osas võite täiendavalt lugeda halduskohtusse pöördumise teavet.
 

12.03.2020