Sa oled siin

Pärimine ja maksuvõlad

Olen pärija, kuid mul on kahtlus, et pärandajal võis olla maksuvõlg. Kuidas seda kontrollida?

Kõige kiirem ja mugavam on seda kontrollida avalikust maksuvõla päringust. Päringu tegemiseks on vaja teada pärandaja isikukoodi. Seejuures tuleb arvestada, et avalikust päringust ei nähtu rahalised kohustused, mille tasumise tähtpäev on tulevikus (nt jooksva aasta maamaks) või mis ei kuulu avalikustamisele (nt väljamõistetud kahjunõue). Selliste kohustuste väljaselgitamiseks kontakteeruge meiega üldinfo numbril või e-posti aadressil.


Kui pärandajal on maksuvõlg, mida pean tegema?

Pärijal on kohustus tasuda pärandaja maksuvõlg. Ülekande tegemiseks vajaliku kontonumbri ja viitenumbri leiate siit. Viitenumbri otsimisel tuleb märkida isikukood.
 

Kui on kahtlus, et pärandvarast ei piisa maksuvõla tasumiseks?

Tõendamaks, et pärandvarast ei piisa pärandaja kõigi kohustuste täitmiseks, tuleb läbi viia pärandvara inventuur. Inventuuri tegemiseks tuleb pöörduda notari poole, kas:

  • kohe pärandi vastuvõtmisel (siis, kui pärimismenetlus algatati) või
  • kolme kuu jooksul pärast seda, kui pärija sai teada (või oleks pidanud teada saama), et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete tasumiseks.

Kui pärandvara inventuuri tulemusel selgub, et varast ei piisa päritud nõuete tasumiseks ja pärija ei ole nõus tasuma kõiki nõudeid enda vara arvelt, siis tuleb esitada viivitamatult kohtule avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Pärandvara pankrotiavaldus tuleb esitada pärandaja elukohajärgsele  maakohtule. Täiendav info ja kontaktid on leitavad Eesti kohtute veebisaidilt.

Kui kuulutatakse välja pärandvara pankrot või pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu, siis ei ole pärija kohustatud tasuma võlgasid oma vara arvelt.


Kui on tõendatud, et pärandvarast ei piisa maksuvõla tasumiseks?

Maksuvõla mahakandmiseks selles osas, mille tasumiseks pärandvarast ei piisa, tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada  eestikeelne allkirjastatud taotlus.

Taotlusele palume lisada:

  • pärimistunnistuse koopia
  • inventuuri käigus koostatud pärandvara nimekirja koopia
  • olemasolul pärandvara jagamise lepingu koopia

Need dokumendid võib edastada e-posti (emta@emta.ee) või posti teel (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn).

Kui pärija Maksu- ja Tolliameti poole pöördunud ei ole, siis kanname maksuvõla pärija  maksuarvestusse ja asume selle tasumata jätmise korral seda sisse nõudma (s.o arestime pärija kontod, töötasu, pöördume kohtutäituri poole vara võõrandamiseks).

Kui maksuvõlga ei ole võimalik tasuda korraga, siis on võimalik esitada ka taotlus maksuvõla osade kaupa tasumiseks. Täpsem info selle kohta on leitav meie veebisaidilt.
 

13.09.2017