Pärimine

Millest peaks pärima õigustatud isik alustama?

Pärandi enda nimele saamiseks tuleb notarile esitada pärimismenetluse algatamise avaldus. Pärimismenetluse algatamise avalduse võib esitada:

  • pärima õigustatud isik,
  • pärandaja võlausaldaja või
  • muu huvitatud isik.

Seaduse kohaselt peab notarile vastava avalduse esitama ka see isik, kellel oleks õigus küll pärida, kuid kes tahab pärandist loobuda. Pärandist loobumise tähtaeg on piiratud. Seda saab teha üksnes 3 kuu jooksul arvates päevast, millal pärija sai teada või pidi teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Seega juhul, kui pärima õigustatud isik ei esita selle aja jooksul notarile pärandist loobumise avaldust, loetakse ta pärandi vastu võtnuks ehk ta on muutunud pärijaks.

Millised Maksu- ja Tolliameti nõuded on päritavad?

Päritavad on:

  • maksuvõlg,
  • intressivõlg,
  • kahjunõue ja
  • tsiviilnõue.

Kuidas kontrollida, kas pärandajal on kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees?

Pärandaja võimalike kohustuste väljaselgitamiseks kontakteeruge meiega palun e-posti aadressil eraklient@emta.ee või infotelefonil 880 0811.

Kuidas selgitada välja kõik pärandvarasse kuuluvad kohustused?

Pärijal on õigus nõuda pärandvara inventuuri läbiviimist. Inventuuri käigus selgitab notari poolt määratud kohtutäitur välja kõik pärandil lasuvad õigused ja kohustused. Lisaks piirab inventuuri läbi viimine pärija vastutust pärandil lasuvate kohustuste täitmise ees, mis tähendab, et pärija ei pea pärandvarasse kuuluvaid kohustusi täitma oma vara arvelt.

Inventuuri läbiviimine on kohustuslik, kui pärijaks on piiratud teovõimega isik, kohalik omavalitsusüksus või riik.

Mida peab tegema, kui pärandajal on kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees?

Maksuhaldur ei nõua pärijalt pärandvarasse kuuluvate kohustuste täitmist enne, kui pärimisasjas on väljastatud pärimistunnistus (mis on tõend selle kohta, kes on pärijad ja milline on iga pärija päritud osa suurus).

Päritud maksukohustused kajastuvad Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis pärandaja nimel seni, kuni need pärija maksuarvestusse (pärimistunnistuse alusel) ümber kantakse. Automaatset nõuete ümber kandmist pärandaja maksuarvestusest pärija maksuarvestusse ei toimu.

Pärijal on võimalik pärandaja kohustusi vabatahtlikult täita ka enne pärimistunnistuse väljastamist.

Päritud Maksu- ja Tolliameti nõuete tasumise kohta informatsiooni saamiseks pöörduge palun teenuste osakonna võlamenetluse talituse kontaktisiku poole: Ave Alas, ave.alas@emta.ee, 676 2065.

Mida teha siis, kui pärijal ei ole võimalik päritud kohustusi ühe korraga tasuda?

Päritud maksukohustusi on võimalik tasuda osade kaupa maksegraafiku alusel. Selleks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada maksuvõla tasumise ajatamise taotlus. Täpsem info veebilehelt „Ajatamine".

Mis saab siis, kui pärandvarast ei piisa pärandvarasse kuuluvate kohustuste täitmiseks?

Kui pärandvara inventuuri käigus selgub, et pärandvarast ei piisa päritud nõuete tasumiseks ja pärija ei ole nõus tasuma neid nõudeid enda vara arvelt, siis tuleb tal pärandaja elukohajärgsele maakohtule viivitamatult esitada avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Pärast pärandvara pankrotimenetluse lõppemist kannab Maksu- ja Tolliamet pankrotimenetluse käigus täitmata jäänud pärandaja maksukohustused maha.

Teatud juhtudel on Maksu- ja Tolliametil päritud maksukohustusi võimalik maha kanda ka enne pärandvara pankrotimenetluse läbi viimist. Seda näiteks siis, kui Maksu- ja Tolliamet on pärimisasjas ainuke võlausaldaja.

Päritud maksukohustuste maha kandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile e-posti (emta@emta.ee) või posti (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teel esitada eestikeelne vabas vormis ja allkirjastatud taotlus, millele palume lisada:

  • pärimistunnistuse koopia,
  • inventuuri käigus koostatud pärandvara nimekirja koopia,
  • olemasolul pärandvara jagamise lepingu koopia.

Lisainfo

Rohkem informatsiooni pärimisega seonduva kohta saate veel:

 
30.08.2020