Sa oled siin

Maksuvõla kustutamisest

Maksuvõlg on kas tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja sellelt arvestatud intress või tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intress. Sunnirahade, trahvinõuete, kahjunõuete jms puhul ei ole tegemist maksuvõlaga.

Oluline on silmas pidada, et maksuhalduril puudub kaalutlusõigus maksuvõla vähendamise otsustamiseks kokkuleppeliselt maksukohustuslasega.

Maksuhaldur võib füüsilise isiku põhjendatud kirjalikul taotlusel või põhjendatud erandjuhul omal algatusel kustutada maksuvõla üksnes järgmistel alustel:

 1. kui selle sissenõudmine on lootusetu;
 2. kui selle sissenõudmine on ebaõiglane isikust mitteolenevate asjaolude, sh vääramatu jõu tõttu;
 3. kui tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Maksuvõla kustutamine on reguleeritud maksukorralduse seaduse § 114 lõikega 3 ja rahandusministri 02.05.2002 määrusega nr 61 kehtestatud „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise korra“ §-dega 5 ja 51.

Maksuvõla sissenõudmise lootusetus

Maksuvõla kustutamise taotlemisel selle sissenõudmise lootusetuse tõttu tuleb arvestada sellega, et realiseeritava vara ja/või töövõimelisuse olemasolu on enamasti aluseks mitte tunnistada maksuvõla sissenõudmist lootusetuks. Samuti ei anna maksuvõla kustutamiseks alust ainuüksi makseraskustes olek. Sellisel juhul palume kaaluda pigem maksuvõla tasumise ajatamise võimalust.

Maksuvõla kustutamise taotluses tuleks vabas vormis selgitada, miks Te ei ole suuteline maksuvõlga tasuma ning võla tasumise korral ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama.

Taotlusele tuleb lisada järgmised selgitused, andmed ja tõendid:

 1. kõikide Teile kuuluvate pangakontode väljavõtted viimase 12 kuu kohta;
 2. andmed Teie omandis ja/või valduses oleva vara, sh abikaasade ühisvara kohta (vara nimekiri, seisukorra kirjeldus ja hinnanguline väärtus);
 3. selgitused Teie perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta;
 4. Teie (leibkonna) kuu keskmiste tulude arvestus (sh Teie ja/või Teie leibkonna liikmete netopalgad, pensionid, toetused, stipendiumid, välisriigist saadavad sissetulekud, elatisraha, üüri- ja intressitulu jms);
 5. Teie (leibkonna) kuu keskmiste kulude arvestus (sh kulutused ülalpeetavatele, üürile, kommunaal- ja sideteenustele, elektrile, toidule, ravimitele, transpordile, laenudele, liisingutele, järelmaksudele jms);
 6. andmed Teie laenude, liisingute ja järelmaksude kohta (kohustuse jääk, igakuise tagasimakse suurus ja tagasimaksmise lõpptähtaeg);
 7. tõendid puuduva töövõime kohta, kui see on tuvastatud.

Eestikeelse taotluse koos tõendite ja lisamaterjalidega palume esitada lähimasse teenindusbüroosse või saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile emta@emta.ee.

Maksuhaldur teeb otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest alates. Juhul kui küsime maksuvõla kustutamise menetluses Teilt täiendavaid selgitusi ja/või dokumente, teeme otsuse 30 päeva jooksul täiendavate selgituste ja/või dokumentide saamisest alates.

Maksuvõla sissenõudmise ebaõiglus

Maksuvõla kustutamisel selle sissenõudmise ebaõigluse tõttu on oluline, et esineks mõni erandlik ja ettenägematu asjaolu, mis seaks taotleja maksuvõla sissenõudmisel teiste sarnaste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda (näiteks rahvusvahelise maksustamise juhud).

Maksuvõla kustutamise taotluses tuleb:

 1. esitada asjaolud, mis seavad taotleja konkreetses situatsioonis teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, kui need asjaolud ei tulene seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust;
 2. tõendada, et nende asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, asjaolud ei olnud välditavad ja taotlejal ei ole võimalik neid kõrvaldada;
 3. esitada kõik taotlejale teadaolevad faktid kõnealuste asjaolude kohta ning tõendid nende kinnitamiseks;
 4. esitada andmed selle kohta, et taotleja on antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele seadustele.

Eestikeelse taotluse koos tõendite ja lisamaterjalidega palume esitada lähimasse teenindusbüroosse või saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile emta@emta.ee.

Maksuhaldur teeb otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest alates. Juhul kui küsime maksuvõla kustutamise menetluses Teilt täiendavaid selgitusi ja/või dokumente, teeme otsuse 30 päeva jooksul täiendavate selgituste ja/või dokumentide saamisest alates.

Tulumaksuvõlg, mis tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses

Antud alusel maksuvõla kustutamise eesmärgiks on võimaldada kolmandast isikust pantijale vabastust maksukohustusest, kui temale kuuluv vara realiseeritakse täitemenetluses või pankrotimenetluses teise isiku võla katteks. Sellisel juhul võib oma tahte vastaselt vara kaotanud isiku maksustamine olla ebaõiglane ja selle tulemusena tekkiv võlg lootusetu.

Eestikeelse taotluse koos tõendite ja lisamaterjalidega palume esitada lähimasse teenindusbüroosse või saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile emta@emta.ee.

Maksuhaldur teeb otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest alates. Juhul kui küsime maksuvõla kustutamise menetluses Teilt täiendavaid selgitusi ja/või dokumente, teeme otsuse 30 päeva jooksul täiendavate selgituste ja/või dokumentide saamisest alates.

Lisainfo


Täiendavat informatsiooni maksuvõlgade kustutamise kohta saab teenuste osakonna võlamenetluse talituse kontaktisikult:
Anu Pillesson, anu.pillesson@emta.ee, 676 2052

 
26.08.2019