Sa oled siin

Kohtunõuete ja õppelaenu ajatamine

Kuidas taotleda nõuete tasumise ajatamist?

Kohtunõuete ajatamine

Kui kohtulahendiga määratud nõuet ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik tähtaegselt tasuda, siis saab taotleda nõude tasumist osade kaupa.

Ajatamise taotluse saab esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Minimaalne summa, mida saab graafikusse kaasata, on 50 eurot.

Õppelaenu ajatamine

Kui laenusaaja või tema käendaja ei saa mõjuvatel põhjustel viivitamatult riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja sellelt summalt makstavat intressi tasuda, siis saab taotleda nõude tasumist osade kaupa. Taotlus tuleb esitada hiljemalt nõudeõiguse teates määratud õppelaenu tasumise tähtajaks.

Ajatamise taotluse saab esitada perioodiks kuni 7 aastat. Minimaalne summa, mida saab graafikusse kaasata, on 50 eurot.

Taotluse saab esitada:

 • e-MTAs („Suhtlus" – „Kirjavahetus" – „Uus kiri", teema „Nõuded, kohustused ja arvestus")
 • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee
 • posti teel aadressil Sõpruse pst 4, 50050 Tartu
 • teenindusbüroos

Kriminaalasjades kohtulahendiga määratud nõuete osas saab nõude ajatamist taotleda ainult kohtu kaudu.

Kui kiiresti ja kuidas saab ajatamise otsuse kätte?

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeme otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Otsuse tegemisel arvestame:

 • Teie maksedistsipliini (näiteks seda, kas olete varasemaid kohustusi täitnud õigeaegselt, kui pikaajaline on võlg, jne);
 • Teie varalist seisundit;
 • kohustuste täitmise võimalikkust.

Otsuse saate kätte e-MTAs („Suhtlus" – „Dokumendid") ning dokumendi väljastamise kohta saadetakse Teile teavitus e-posti või tekstisõnumiga. Juhul kui meile on teada ainult Teie postiaadress, siis saadetakse dokumendid postiga.

Kas Maksu- ja Tolliametil on õigus ajatamisest keelduda?

Meil on õigus jätta ajatamise taotlus rahuldamata, kui:

 • ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud;
 • meil puudub õigus võlga ajatada;
 • Teil on solidaarvõlg (s.o võlg, mida mitu isikut peavad tasuma ühiselt);
 • võlg on edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile;
 • ilmnevad muud põhjused, miks tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate kohustused tasuda ilma ajakavata.

Mis juhtub, kui tasumise ajakava ei täideta?

Maksu- ja Tolliametil on õigus tasumisgraafik tühistada juhul, kui isik ei täida kinnitatud ajakava või ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makseid.

Peale tasumisgraafiku tühistamist on Maksu- ja Tolliametil õigus edastada nõue täiendava teavitamise kohustuseta sundtäitmiseks kohtutäiturile või vajadusel sissenõudmiseks kohtusse. Tekkivad kulud tasub võlgnik.

Mida peab tasumise ajatamisel veel teadma?

Ajatatud võlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt.

 

18.09.2020