Raskeveokimaksu küsimused ja vastused

1. Kuidas mõista raskeveokimaksu seaduse (RVMS) § 1 punktis 1 toodud sõnu "välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto"? Kas see tähendab, et veoauto autorongi koosseisus ei kuulu maksustamisele?

Ei tähenda.
RVMS § 1 punktis 2 nimetatud veoauto kuulub maksustamisele autorongi koosseisus.

2. Kas maksustatakse sadulveok, mille omanik/kasutaja ei ole Liiklusregistrile avaldanud selle kasutamist autorongi koosseisus?

Sadulveok maksustatakse autorongi kooseisus.

Juhul, kui sadulveoki omanik/kasutaja ei ole liiklusregistrile avaldanud autorongi, siis Maanteeamet esitab maksuhaldurile andmed kõikide üle 12-tonnise registri- või täismassiga sadulveokite kohta ning maks määratakse sadulveoki andmetel.

Kui sadulveoki omanik/kasutaja tegelikult kasutab sadulveokit autorongi koosseisus ja ta ei ole liiklusregistrile avaldanud autorongi andmeid, siis on ta kohustatud seda koheselt tegema.

RVMS § 13 lg 1 p 5 sätestab, et liiklusregistris peab olema autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

3. Kuidas maksustatakse autorong, mille koosseisu kuulub sadulveok ja poolhaagis?

Autorongi maksustamise aluseks on RVMS § 1 punkt 2 ning § 2 lg 1 punkt 2.

Sadulveokist ja poolhaagisest koosnev autorong maksustatakse seaduse lisas toodud maksumäära järgi vastavalt autorongi registri- või täismassile. Aluseks võetakse sadulveoki registrimass, selle puudumisel täismass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp ning poolhaagise telgede arv ja suurim mass, mille sadulveoki omanik või kasutaja on avaldanud Maanteeametile ja mis on kantud liiklusregistrisse.

Maksustamisel käsitletakse haagis(t)e suurima massina liiklusregistrile avaldatud haagis(t)e registrimassi, selle puudumisel aga täismassi.

Autorongi koosseisus kasutatava haagisena käsitletakse nii täis- kui poolhaagiseid, sest liiklusseaduse kohaselt on haagis mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk. Seadus ei liigita haagiseid täis- ja poolhaagisteks.

4. Autorongi maksustamine RVMS § 2 lg 1 punkti 2 kohaselt registri- või täismassi alusel on õiglane siis, kui maksustatakse autorongi, mis koosneb veoautost ja täishaagisest. Kuid sadulveokist ja poolhaagisest koosneva autorongi suhtes on see ebaõiglane, sest sadulale langev koormus maksustatakse kahekordselt.

RVMS § 2 lg 1 p 2 kohaselt on kõikide autorongide maksustamise aluseks autorongi registri- või täismass, sadulveokist ja poolhaagisest koosneva autorongi kohta mingisuguseid erandeid seadus ei sätesta.

Veoauto omanik/kasutaja võib autorongi, sh sadulveoki ja poolhaagise registrimassi avaldada Maanteeametile väiksemana, kui praegu märgitud registreerimistunnistusel, mis kantakse Maanteeameti poolt liiklusregistrisse ja oleks edaspidi maksustamise aluseks ning vastaks tegelikele koormustele.

5. Eesti-Soome ühisfirma sadulauto on kantud Eesti liiklusregistrisse ja autorongis veetavad poolhaagised Soome registrisse. Autorongiga veetakse veoseid väljaspool Eestit.

Autorong maksustatakse olenemata sellest, millise riigi registris on haagis registreeritud, sest rahvusvahelistel vedudel on lubatud vedada ka teise riigi registris olevaid haagiseid.

RVMS § 13 lg 1 p 5 kohaselt peab liiklusregistris olema autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass. Maksumaksja kohustus on autorongi andmed Maanteeametile deklareerida, kes kannab need liiklusregistrisse, olenemata kus ja millise riigi haagiseid veetakse.

6. Jäätme- ja prügiveokid ning liiva- ja soolapuisturid

Kui on tegemist sihtotstarbelise veoautoga, mis ettenähtud veoste veoks, siis maksustatakse see RVMS § 1 kohaselt juhul, kui auto registrimass on vähemalt 12 tonni.

Liiklusregistris peab sihtotstarbelise veoauto puhul olema kirje, kas sõiduk on ettenähtud veose veoks (Maanteeameti kohustus veose vedamiseks ettenähtud sihtotstarbelise veoki puhul vastava märke tegemiseks tuleneb RVMS § 13 lg 1 p 4).

Kui sihtotstarbeline raskeveok on ettenähtud üht liiki veoste vedamiseks (betooniveokid, treilerid jne), siis peab liiklusregistris olema märge "veoste vedamiseks" ning selliste raskeveokite eest tasutakse maksu.

Raskeveokimaksu objektiks ei ole ainult need sihtotstarbelised veoautod, mis ei ole ettenähtud veoste vedamiseks, nagu näiteks puurmasinad, kraanad, tõstukid jne. Kui autokraana veab haagist, siis on tegemist autorongiga, mis kuulub maksustamisele.

Kui sihtotstarbelise auto puhul kirje "veose veoks" puudub, siis Maanteeamet ei esita maksuhaldurile sellise sihtotstarbelise veoauto andmeid.

7. Vedrustuse tüüp

Arvesse võetakse ainult veoauto vedava telje vedrustuse tüüp, arvestamata haagis(t)el olevat vedrustuse tüüpi.

8. Kas haagised deklareeritakse ja maksustatakse eraldi?

Haagiseid maksustatakse ainult nende kasutamise järgi autorongi koosseisus. Autorong tuleb liiklusregistris deklareerida.

Näiteks kui firmal on 5 veoautot ja 10 haagist, siis maksustatakse viie autorongi koosseisus samaaegselt kasutatavad haagised, mitte haagiste üldarv. Autorongis kasutatavaid haagiseid võib vahetada.

Kui firma kasutab veduki järel näiteks 3-es erinevas massikategoorias olevaid haagiseid, siis tuleks tal deklareerida maksimaalse telgede arvu ja massiga kombinatsioon eelmainitud 3-st võimalikust variandist ja maksta maksu selle järgi.

9. Varastatud raskeveok

RVMS kohaselt makstakse raskeveokimaksu veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokilt, mis on registreeritud liiklusregistris.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03. märtsi 2011. a määrusega nr 19 (RTI 2011, 15, 09.03.2011) kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskirja kohaselt võib tagaotsitavaks kuulutatud veoki ajutiselt registrist kustutada. Registrist ajutiselt kustutatud veokilt raskeveokimaksu ei maksta. Kui varastatud veok ei ole ajutiselt registrist kustutatud, siis tuleb selle eest raskeveokimaks tasuda.

10. I kvartalis oli liiklusregistrisse kantud veoauto, II kvartalis kantakse liiklusregistrisse sama veoautoga koostatud autorong. I ja II kvartali eest on esialgselt tasutud veoauto eest. Kuidas ja millal tasutakse raskeveokimaksu autorongilt?

Maksu tasumisel juhindutakse RVMS § 2 lg 3. II kvartalis tasumisele kuuluv maksusumma arvutatakse ja tasutakse liiklusregistrile esitatud andmetest tuleneva suurima maksumäära järgi.
II kvartalis juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse kuni kvartali lõpuni, ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

11. Veoautot kasutatakse nii autorongis koos täishaagisega ning ka veoautot ilma haagiseta. Autorongi andmete alusel on autorongi maksumääraks null, kuid veoauto ilma haagiseta kasutamisel kuuluks maks tasumisele. Kui liiklusregistrile avaldada autorong, mil maksu ei pea tasuma, kas võib kasutada veoautot ilma haagiseta?

Seaduse kohaselt võib. Maksustamise seisukohalt peaks olema liiklusregistrile avaldatud veoauto kasutamine.

12. Kas raskeveokimaksu tasumist tõendav dokument peab olema autos kaasas?

Ei pea olema.

13. Maksustamisperioodi (kvartali) esimese kuu 20. kuupäeval raskeveok võõrandatakse või vähendatakse registrimassi, mille tulemusel maksumäär väheneb. Kas sellistel juhtudel jooksva kvartali eest tasutud raskeveokimaks tagastatakse?

Maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata (RVMS § 5 lg 4).

14. Kui vastutav kasutaja jätab raskeveokimaksu maksmata, kas maks nõutakse sisse omanikfirmalt?

Maksusumma nõutakse sisse isikult, kes on kantud liiklusregistrisse ja kellel on maksukohustus, seega vastutatavalt kasutajalt.

15. Infopäring

Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu on võimalik teha raskeveokipäring ning vastuseks kuvatakse ekraanile  raskeveoki kohta liiklusregistris olevad andmed, mille alusel maksuhaldur määrab raskeveokimaksu.

Päringu tegemiseks tuleb siseneda e-MTAsse, valida „Maksud" > „Muud maksud" > „Raskeveokimaks". Päringut on võimalik teostada aasta ja kvartali lõikes.
 

24.09.2019