Sa oled siin

Pääsuõigused e-MTA kasutamiseks juriidilisele isikule

E-MTA teenuste kasutamiseks peavad kasutajatel olema pääsuõigused. Siit leiate info pääsuõiguste põhimõtete kohta ning juhtnöörid e-MTAs pääsuõiguste andmiseks.

Pääsuõiguste põhimõtted

Automaatsed pääsuõiguste paketid

Juriidilise isiku esindajatele antakse äriregistri andmete alusel e-MTA kasutamiseks automaatselt järgmised pääsuõiguste paketid:

 • juriidilise isiku juhatuse liikmetele ainuesindusõiguse korral:
  • „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett" ja
  • „Juriidilise isiku esindaja pakett",
 • juriidilise isiku dokumendihoidjale „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".
   
Pääsuõigused juhatuse liikmete ühise esindusõiguse korral

Juriidilise isiku ühise esindusõigusega juhatuse liikmed saavad äriregistri andmete alusel automaatselt pääsuõiguste paketi „Juriidilise isiku esindaja valimine", mis aga ei anna e-MTA teenuste kasutamise õigust.

Ettevõtte nimel e-MTA teenuste kasutamiseks tuleb juhatuse liikmetel:

 1. valida endi hulgast vähemalt üks esindaja;
 2. anda sellest meile teada volikirjaga, millel on kõigi juhatuse liikmete digitaalallkirjad;
 3. saata volikiri:
 • e-MTAs:
  • menüüpunktis „Suhtlus" – „Kirjavahetus" või 
  • abikeskuses „Saadan kirja" või
 • pöörduda lähimasse teenindusbüroosse.

Kui esindajat valitud ei ole, siis tuleb valida e-MTA e-teenuste kasutamiseks alternatiivne võimalus.
 

Mida võimaldab pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" (kood: P_EXTERNAL_USER_MANAGER) võimaldab e-MTAs:

 1. vaadata oma esindajate pääsuõigusi;
 2. anda esindajatele pääsuõigusi;
 3. muuta ja lõpetada esindajate kehtivaid pääsuõigusi;
 4. kloonida esindajate kehtivaid ja tulevikus kehtima hakkavaid pääsuõigusi;
 5. võrrelda esindajate pääsuõigusi;
 6. lisada esindajaid lemmikutesse ja neid sealt eemaldada;
 7. tellida pääsuõiguste teateid;
 8. vaadata esindatava isiku nimel saadetud pääsuõiguste taotlusi;
 9. vaadata, kinnitada või tagasi lükata laekunud pääsuõiguste taotlusi.

Pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" asendab varasemat D-volitust ja sisaldub „Juriidilise isiku esindaja paketis".
 

Pääsuõiguste automaatne lõpetamine

Juriidilise isiku pankroti korral lõpetatakse kõik juriidilisele isikule ja tema esindajatele antud pääsuõigused, v.a juhatuse liikmetele antud „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".

Juriidilise isiku lõpetamise korral (äriregistrist kustutamine) lõpetatakse juriidilisele isikule antud pääsuõigused ning nende alusel antud pääsuõigused, muud esindajate pääsuõigused jäävad kehtima.

Juriidilise isiku maksuarvestuse sulgemisel lõpetatakse kõik selle juriidilise isiku nimel antud pääsuõigused, v.a juhatuse liikmetele antud „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".
 

Pääsuõigused e-MTAs

Pääsuõiguste andmine ettevõtte esindajatele

Pääsuõiguse andmisel oma esindajatele saate määrata, kas pääsuõigus on delegeeritav või mitte (s.t isik, kellele õiguse annate, saab seda omakorda edasi anda).

Kõigi esindajatele antavate pääsuõigustega kaasnevad alati järgmised õigused:

 1. vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid;
 2. vastu võtta ja lugeda esindatava haldusakte;
 3. lugeda esindatavale saadetud teateid;
 4. pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Pääsuõiguste andmine teisele ettevõttele

Kui üks ettevõte annab pääsuõiguse või pääsuõiguste paketi enda esindamiseks teisele ettevõttele (nt raamatupidamisfirmale, tolliagentuurile jne), siis saab teise ettevõtte esindaja, kellel on pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks", endale automaatselt pääsuõiguse „Juriidilise isiku esindaja õigus esindatava isiku rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks antud volituse piires". See võimaldab saadud pääsuõigust enda ettevõtte töötajatele, nt raamatupidajatele, edasi anda.

 • Ettevõtte esindamiseks raamatupidaja paketi andmine raamatupidamisfirmale

Joonis selgitab raamatupidaja paketi andmist, kuid samamoodi saab ettevõte teisele ettevõttele anda kõiki pääsuõigusi ja pääsuõiguste pakette.

Pääsuõiguse andmine teisele ettevõttele

Esindajal peab olema õigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks".

 1. Sisenege e-MTAsse;
 2. valige esindatav, kelle nimel soovite pääsuõiguse anda;
 3. menüüpunktis „Esindajate pääsuõigused" vajutage nupule „Uus pääsuõigus";
 4. leidke ettevõte, kellele soovite pääsuõiguse anda, kas registrikoodi abil või valige lemmikute hulgast;
 5. vajutage nupule „Otsi";
 6. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 7. õiguste plokis vahelehtedel: pääsuõiguste paketid või üksikõigused jätke otsingu lahtrid täitmata ja vajutage nupule „Otsi";
 8. valige vajalikud pääsuõigused kas pakettide või üksikõiguste hulgast, tehke linnuke märkeruutu pääsuõiguse real ning vajutage nupule „Lisan".

Ettevõttele antud pääsuõiguse andmine töötajatele

Esindajal peab olema õigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks".
Ettevõttele antud pääsuõigusega saab esindaja automaatselt õiguse „Juriidilise isiku esindaja õigus esindatava isiku rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks antud volituste piires", mis võimaldab teise ettevõtte antud pääsuõigusi oma ettevõtte töötajatele edasi anda.

 1. Sisenege e-MTAsse;
 2. valige esindatavaks pääsuõiguse andnud ettevõte;
 3. menüüpunktis „Esindajate pääsuõigused" leidke oma ettevõte ja vajutage ettevõtte nimele;
 4. vajutage pääsuõiguse nime real olevale delegeermise ikoonile;
 5. leidke ettevõtte esindaja, kellele soovite pääsuõiguse anda, kas isikukoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast ning vajutage nupule „Otsi";
 6. kui soovite pääsuõiguse anda mitmele esindajale, siis korrake otsingut;
 7. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 8. määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida, s.t teisele isikule edasi anda, ning vajutage nupule „Lisan".
Pääsuõiguste kloonimine

Kloonimisel saate kõik ühele esindajale antud pääsuõigused anda (kopeerida) ka teisele esindajale.

Kloonida saab ainult kehtivaid ja tulevikus kehima hakkavaid pääsuõigusi.

Kloonida ei saa:

 1. kehtetuid pääsuõigusi,
 2. automaatselt antud pääsuõiguste pakette. Kui esindajal on mõni automaatne pakett, siis kloonitakse kõik teised pääsuõigused, v.a automaatne pakett.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Esindajate pääsuõiguste võrdlemine

Pääsuõiguste võrdlemisel saab kindlaks teha, miks üks esindaja saab mingit e-teenust kasutada ja teine mitte. Põhjuseks võib olla mingi pääsuõiguse puudumine ja võrdlemine aitab puuduva õiguse välja selgitada.

Korraga saab võrrelda saab kahe esindaja pääsuõiguseid.

Võrdlustabelis kuvatakse valitud esindajate kehtivad pääsuõigused ja pääsuõiguste paketid.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõiguste võrdlemine.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Esindajate lisamine lemmikutesse

Oma esindajaid saate lisada lemmikute hulka. Pääsuõiguste andmisel on esindajaid mugav lemmikutest otsida ning ei pea meeles pidama esindaja isiku- või registrikoodi.

Lemmikute hulka saab lisada nii füüsilisest isikust kui ka juriidilisest isikust esindajaid.

Esindaja lemmikutesse lisamiseks ja lemmikutest eemaldamiseks tuleb vajutada tähekese ikoonile esindaja nime järel.

Esindajaid saab lemmikute hulka lisada kas lehel „Esindajate pääsuõigused", esindajate otsingu lehtedel või esindajale pääsuõiguste andmisel.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"

Pääsuõiguste delegeerimine

Kui Teile antud pääsuõigus või pääsuõiguste pakett on delegeeritav, siis see tähendab, et saate selle pääsuõiguse teisele isikule edasi anda.

Delegeeritavat pääsuõigust/pääsuõiguste paketti tähistab e-MTAs noolekese ikoon pääsuõiguse nime järel.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Minu pääsuõigused.

Pääsuõigustest loobumine

Teile antud pääsuõigustest saate loobuda. Loobuda ei saa ainult süsteemi poolt automaatselt antud pakettidest.

Korraga saate loobuda kas ühest, mitmest või kõigist pääsuõigustest või pääsuõiguste pakettidest.

Saate valida kalendrist loobumise kuupäeva või loobuda pääsuõigusest kohe.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Minu pääsuõigused.

Pääsuõiguste teadete tellimine

E-MTA kasutamise pääsuõiguste kohta saate tellida teateid. Tellitud teated aitavad meelde tuletada Teie või Teie esindajate e-MTA pääsuõiguste lõppemist, et saaksite neid vajadusel operatiivselt pikendada. Teated saadame e-postiga e-MTAs „Seaded" – „Kontaktandmed" märgitud e-posti aadressile.

 • Teated enda pääsuõiguse kohta

Enda pääsuõiguste kohta saab tellida järgnevaid teateid:

 1. teade lõppenud pääsuõiguste kohta;
 2. teade lõppema hakkavate pääsuõiguste kohta.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Minu pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku õigus vaadata talle antud rakenduste kasutamise õigusi".
Kui esindate rohkem kui ühte isikut, siis valige teadete tellimiseks menüüst „Koondvaade" ning seejärel „Seaded" – „Pääsuõigused" – „Minu pääsuõigused". Tellitud teated saadame kõigi esindatavate pääsuõiguste kohta.
 • Teated esindajate pääsuõiguse kohta

Esindajate pääsuõiguste kohta saab tellida järgnevaid teateid:

 1. teade esindajale lisatud pääsuõiguste kohta;
 2. teade esindaja poolt pääsuõigusest loobumise kohta;
 3. teade esindaja lõppema hakkavate pääsuõiguste kohta;
 4. teade esindaja lõppenud pääsuõiguste kohta;
 5. teade pääsuõiguste taotlemise kohta.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"
 
Saadetud pääsuõiguste taotlused

Teil on võimalik vaadata enda või teiste esindajate poolt teistele ettevõtetele või FIEdele saadetud pääsuõiguste taotlusi. Pääsuõiguste haldur näeb kõikide esindajate poolt tehtud taotlusi.

„Ootel“ olevatest taotlustest saate kuni nende kinnitamiseni või tagasi lükkamiseni vajadusel loobuda.

Saadetud pääsuõiguste taotluste loendis on kuvatud:

 • Esindaja (nimi ja kood) – isik, kelle nimel on taotlus tehtud;
 • Esindatav (nimi ja kood) – isik, kellelt pääsuõiguseid taotletakse;
 • Taotluse aeg;
 • Taotluse olek;
 • Taotleja (nimi ja kood) – kasutaja, kes taotluse esitas.
Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Saadetud pääsuõiguste taotlused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku õigus vaadata talle antud rakenduste kasutamise õigusi“ või „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks".
 
Laekunud pääsuõiguste taotlused: kinnitamine või tagasi lükkamine

Pääsuõiguste taotluse laekumisel saate otsustada, kas nõustute või lükkate taotluse tagasi.

Laekunud pääsuõiguste taotluste loendis on taotlused järjestatud taotluse oleku järgi, kus eespoolt on „Ootel“, seejärel „Kinnitatud“, „Tagasi lükatud“ ja „Loobutud“ taotlused (sorteeritud taotluse esitamise aja järgi kahanevalt).

Laekunud pääsuõiguste taotluste loendis on kuvatud:

 • Esindaja (nimi ja kood) – isik, kellele pääsuõigust taotletakse;
 • Esindatav (nimi ja kood) – isik, kellelt pääsuõiguseid taotletakse;
 • Taotluse aeg;
 • Taotluse olek;
 • Taotleja (nimi ja kood) – kasutaja, kes taotluse esitas.

Taotluse detailvaatel saate vaadata taotluse üldandmeid ja taotletavate pääsuõiguste loetelu. Nõustumisel antakse taotluses märgitud esindajale pääsuõigused Teie poolt määratud kehtivusajaks.

Teenus on e-MTAs: Seaded – Pääsuõigused – Laekunud pääsuõiguste taotlused.
Vajalik pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks"