Brexiti mõju eraisikutele

Küsimused ja vastused seoses Brexitiga (saadetised ja reisimine) » 
 

Kui hakkab kehtima Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi (ÜK) vaheline kaubandusleping, saavad eraisikud kasutada tollimaksusoodustust, kui nad esitavad koos tollideklaratsiooniga ÜK eksportija poolt koostatud päritolukinnituse.

Päritolu tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada järgmistel juhtudel:

 • ÜKst eraisikult eraisikule saadetud kingitused kuni 500 euro väärtuses,
 • ÜKst reisimiselt kaasa toodud mittekaubanduslikku laadi kaubad kuni 1200 euro väärtuses.

Juhul kui Euroopa Liidu ja ÜK vahel jääb siiski leping sõlmimata, kohaldatakse ÜK suhtes kõiki Euroopa Liidu välistele riikidele (kolmandad riigid) ette nähtud tollitoiminguid.

Millega tuleb arvestada alates 1. jaanuarist?

Reisimine

Enne reisimist või Eestist lahkumist ÜKsse ehk Euroopa Liidu välisesse riiki (kolmandasse riiki) tutvuge selle riigi tollieeskirjadega. Reisijaga kaasas olevatele või reisija pagasis sisalduvatele teatud kaupadele on Eestist väljaviimiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Erinõuded
Keelatud kaubad

Reisijal on keelatud üle piiri toimetada:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)

 • võltsitud kaubamärgiga tähistatud tarbekaupa, nagu riided, jalanõud, kellad jms

 • narkootilisi aineid ja nende lähteaineid

 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest

 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike

 • radioaktiivseid ja kiirgusohtlikke esemeid

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest. Rohkem infot ÜKst kaupade kaasatoomise kohta.

Samuti tuleb olla tähelepanelik, kui reisite ÜKst Eestisse, sest kaasa toodud kauba puhul tuleb arvestada teatud piirangutega. Nii võib Eestisse saabuv reisija üldjuhul maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot. Juhul kui maksuvaba summa piirmäär on ületatud, on reisijal vaja esitada tollideklaratsioon (e-MTAs) või valida punane kontrollkoridor. Sellisel juhul maksustatakse kaubad tolli- ja käibemaksuga. Ühendkuningriigist saabumisel on võimalik kasutada kaupadele kuni 1200 euro väärtuses soodustollimaksumäära (0%) ja tasuda käibemaks tavamääraga (20% või 9%). Juhul kui kaasa toodav mittekaubanduslikku laadi kaup on kallim kui 1200 eurot, tuleb soodustollimaksumäära kohaldamiseks esitada päritolukinnitus eksportijalt (ÜK kaubamüüjalt).

Alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Reisija kaasa toodud kaup, mis on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga.

Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade sissetoomine on keelatud.

Rohkem infot ÜKst kaupade kaasatoomise kohta.

Kaupade tellimine või saatmine

Kauba tellimine Ühendkuningriigist


Ühendkuningriigist kauba tellimisel tuleb saadetis deklareerida olenemata selle väärtusest.

Kui kaupade väärtus saadetises on kuni 150 eurot, siis tuleb tasuda käibemaks (20%). 

Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, siis maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast. Tollimaksu ei ole vaja tasuda (tollimaksumäär 0%), kui isik suudab tõendada kauba sooduspäritolu, esitades sellekohase dokumendi (päritolukinnituse). Päritolukinnitust saab anda Ühendkuningriigi eksportija (müüja) ning see lisatakse tollideklaratsiooni juurde lisadokumentidesse. Palume arvestada täiendava ajakuluga tollimaksuvabastuse taotlemisel.

Aktsiis tuleb tasuda siis, kui tegemist on aktsiisiga maksustatavate kaupadega.

Lugege täpsemalt saadetiste deklareerimise võimaluste kohta ning pikemalt ÜKst tellitud saadetistest ja internetist kaupade tellimisel tekkivast maksukohustusest.

Ühendkuningriigi e-poest kaupa ostes tuleb silmas pidada ka seda, et kui kauba müüja on lisanud hinnale Ühendkuningriigi käibemaksu, siis vastavalt tollireeglitele kuulub Eestis käibemaksuga maksustamisele kauba kogu müügihind koos Ühendkuningriigi käibemaksuga.

Tegelikult niisugusel juhul müüja ei pea kauba hinnale Ühendkuningriigi käibemaksu lisama, sest see on tema jaoks kauba eksport, mille käibemaksumäär vastavalt seadusele on 0%.

Seetõttu tasub ostjal enne Ühendkuningriigist kauba tellimist müüjat informeerida, et kauba lähetamisel pärast 2020. aasta lõppu peab tema ostjana sellelt kaubalt Eesti tollis käibemaksu maksma ja seetõttu tuleb talle kaup müüa ilma Ühendkuningriigi käibemaksuta. Kui müüja ikkagi lisab kauba hinnale Ühendkuningriigi käibemaksu, saab tellija küsida selle liigselt makstud käibemaksu tagastamist samuti ainult müüjalt, mitte Eesti ega Ühendkuningriigi maksuhaldurilt.
 

Kauba saatmine Ühendkuningriiki


Kui plaanite saata kaupa Eestist ÜKsse, siis tuleb arvestada erisustega, sest saadetav kaup tuleb üldjuhul deklareerida, kui selle väärtus ületab 1000 eurot või kui selle kogus ületab 1000 kg või kaubale on kehtestatud eriloa esitamise nõue.

Erandina tuleb kaup, mis saadetakse ÜKsse remonti (sh garantiiremonti), alati deklareerida.

Lugege täpsemalt Eestist ÜKsse kaupade saatmise kohta.
 

Eraisikult eraisikule tasuta saadetavad kaubad


Ühendkuningriigi eraisiku poolt Euroopa Liidu eraisikule tasuta saadetav kaup on tollimaksuvaba (tollimaksumäär 0%) kuni 500 euro väärtuses. Kui kingituse väärtus ületab 45 eurot, siis tuleb tasuda käibemaks. 

Kingitustele väärtusega rohkem kui 500 eurot, tuleb soodustollimaksumäära kohaldamiseks esitada dokumendina sooduspäritolukinnitus.

Alkoholile, tubakatoodetele, parfüümile, tualettveele, kohvile ja teele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.


Erinõuded


Teatud kaupade saatmisele või tellimisele Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Keelatud kaubad


Posti- ja kullersaadetises ei või saata:

 • suitsuvabasid tubakatooteid
  Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas.
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi
 • laskemoona ja selle osi
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid

Samuti on keelatud:

 • ravimite postimüük, v.a. registreeritud internetiapteekidest
 • interneti teel, v.a. registreeritud internetiapteekidest, tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises

Lugege pikemalt kolmandatest riikidest tellitud saadetistest ja internetist kaupade tellimisel tekkivast maksukohustusest.

Ümberkolimine, ümberasumine

Kui olete elanud ÜKs rohkem kui ühe aasta ning plaanite tulla tagasi Eestisse ja soovite importida oma isiklikud asjad maksuvabalt, siis tuleks kõigepealt tutvuda Eestisse ümberasumise juhendiga.

Suurima muudatusena saab maksuvabalt Eestisse tuua isiklikke asju, mis peavad üldjuhul olema olnud ümberasuja kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal tema alaline elukoht lakkab olemast kolmandas riigis. Toll võib vajadusel nõuda asjade omamist ja kasutuses olemist tõendavaid dokumente (ostuarved, garantiitalongid, saatelehed jms).

Lisaks peavad isiklikud asjad olema ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks ümberasuja uues alalises elukohas, st kasutuseesmärk ei tohi importimisel muutuda.

Üldjuhul saab ümberasuja isiklikke asju maksuvabalt importida kaheteistkümne kuu jooksul alates kuupäevast, millal ta asus elama ühendusse. Nimetatud tähtaja jooksul võivad isiklikud asjad saabuda mitme eraldi saadetisena.

Tutvuge täpsemate juhistega ja maksuvabastuse kohaldamiseks vajaminevate dokumentide loeteluga.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

Lisaks tolliformaalsustele hakkavad ÜKsse reisides kehtima ka muud piirangud, mille kohta saab täpsemalt lugeda Välisministeeriumi veebilehelt „Mida on vaja teada seoses UK üleminekuperioodi lõpuga?".

Lisainfo

 

26.08.2021