Sa oled siin

ELi otsekohaldatav õigus ja sotsiaalkindlustuslepingud

Eesti ja Leedu, Eesti ja Läti, Eesti ja Ukraina, Eesti ja Soome, Eesti ja Kanada, Eesti ja Venemaa vahelised sotsiaalkindlustuslepingud ning Euroopa Nõukogu määrused nr 1408/71, 574/72, 883/2004, 997/2009.

Riik Kehtivuse algus Riigi Teataja
Läti Vabariik 29.01.1997 RT II, 09.01.1997, 1
Leedu Vabariik 10.02.1997 RT II, 09.01.1997, 2
Soome Vabariik 01.10.1997 RT II, 09.05.1997, 13, 60
Ukraina (kehtetu alates 01.02.2012) 28.01.1998 RT II, 09.10.1997, 34, 112
Ukraina 01.02.2012 RT II, 07.11.2011, 2
Kanada 01.11.2006 RT II, 24.11.2005, 28, 93
Venemaa 16.10.2007 RT II, 12.03.2003, 8, 29
Venemaa 02.02.1996 RTII, 29.12.1995, 46, 203
Venemaa 21.10.2011 RT II, 11.10.2011, 1
Austraalia 01.01.2018 RT II, 29.04.2016, 3
Valgevene  01.03.2020 RT II, 14.03.2019, 2

Alates 01.05.2004 asendab lepinguid Läti Vabariigiga, Leedu Vabariigiga ja Soome Vabariigiga Euroopa Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes.

Alates 01.05.2010 jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning selle rakendusmäärus nr 987/2009, mis asendasid seni kehtinud Euroopa Nõukogu määruseid nr 1408/71 ja 574/72.

Määruste 883/2004 ja 987/2009 muudatused alates 28.06.2012: Euroopa Liidu Teatajas (ELT, L 149, 08.06.2012) on avaldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012 määrus (EL) nr 465/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord. Määruse jõustumise kuupäev 28.06.2012. Üleminekusätted määruse (EL) nr 465/2012 kohaldamiseks: Kui määruse (EL) nr 465/2012 jõustumise tagajärjel kohaldatakse kooskõlas käesoleva määruse II jaotisega isiku suhtes muu kui selle liikmesriigi õigusakte, mida kohaldati tema suhtes enne kõnealust jõustumise kuupäeva, jätkatakse enne kõnealust kuupäeva kohaldatud õigusaktide kohaldamist üleminekuperioodi jooksul niikaua, kuni asjaomane olukord jääb muutumatuks, ent igal juhul mitte kauem kui kümne aasta jooksul alates määruse (EL) nr 465/2012 jõustumise kuupäevast. Asjaomane isik võib taotleda, et tema suhtes ei kohaldataks enam üleminekuperioodi. Taotlus esitatakse elukohajärgse liikmesriigi pädeva võimuorgani määratud asutusele. Taotlused, mis esitatakse hiljemalt 29. septembril 2012, loetakse jõustunuks 28. juunil 2012. Taotlused, mis esitatakse pärast 29. septembrit 2012, jõustuvad taotluse esitamisele järgneva kuu esimesel päeval.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1231/2010, millega laiendatakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 987/2009 kolmandate riikide kodanikele, keda nimetatud määrused veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu.

Eesti-Venemaa pensionilepingust Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
 

30.08.2020