Siirdehind

 

  • Seotud isiku mõiste on Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 8 lg-s 1, kus on küll näidisloetelu seotud isikutest, kuid see ei ole ammendav. Isikud loetakse seotuks juhul, kuid nad on seda ühise majandusliku huvi või valitseva mõju tõttu (ka juhul, kui neid loetelus pole).
  • Siirdehind on seotud isikute vahelise tehingu hind ning tehingu turuväärtus on omavahel mitteseotud isikute vahelise sarnase tehingu väärtus (TuMS § 8 lg 2).
  • Siirdehinna ja tehingu turuväärtuse erinevuse maksustamine saab olla vaid ühekordne:
    • erisoodustuste puhul tehingutes, kus soodustuse saajaks on seotud füüsiline isik, maksustatakse tehinguväärtuste vahe TuMS § 48 alusel erisoodustusena (TuMS § 8 lg 2);
    • füüsilise isiku ettevõtlustulu (TuMS § 14 lg 9) ning residendist äriühingu kasumieraldiste (TuMS § 50 lg 5) ja mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumi väljaviimise (TuMS § 53 lg 46) puhul ei kohaldata siirdehinna sätete alusel maksustamist juhul, kui tulumaks on sellelt summalt juba tasutud või kinni peetud.
  • Seotud isikutena käsitatakse ka mitteresidenti ja tema Eestis asuvat püsivat tegevuskohta ning Eesti residenti ja tema välisriigis asuvat püsivat tegevuskohta.
08.01.2016