Sa oled siin

​Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine

Euroopa Liidu käibemaksu tagastamise süsteem


Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine


Alates 2010. aasta algusest muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord. Muudatused põhinevad nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ.

Peamine muudatus seisneb selles, et alates 1. jaanuarist 2010 esitatakse tagastustaotlused elektrooniliselt ettevõtja asukohariigi maksuhalduri kaudu, kes omakorda edastab taotluse tagastava riigi maksuhaldurile. Taotluse vormilise osa nõuetele vastavust kontrollitakse automaatselt taotleja asukoha liikmesriigi elektroonilise süsteemi abil. Taotluse sisulist osa kontrollib ja otsuse käibemaksusumma tagastamise kohta teeb tagastava liikmesriigi maksuhaldur. Seega Eesti ettevõtja, kellel on õigus teises liikmesriigis tehtud kulutustelt käibemaksu tagasi taotleda, täidab e-MTAs taotluse vormi, mis jõuab tagastava riigi maksuhaldurini elektroonilisel teel. Pabervormil taotlust alates 2010. aastast liikmesriikide vahel ei kasutata. Ühenduseväliste riikide puhul jääb kehtima varasem kord.

Tagastamisperiood on periood, mille kohta taotlus esitatakse. Tagastamisperiood ei tohi olla pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Lühema kui kolmekuulise perioodi kohta võib taotluse esitada üksnes juhul, kui ajavahemik hõlmab kalendriaasta lõpuni jäänud aega.

Taotlusele ei pea enam lisama tõendit, et ettevõtja on registreeritud oma asukohamaal käibemaksukohustuslasena. Vastav kontroll teostatakse maksuhalduri poolt enne taotluse edastamist tagastamisliikmesriiki.

Muutuvad käibemaksu tagastamise piirmäärad
Tagastamise miinimummäär teisest liikmesriigist on 50 eurot kalendriaastas ja 400 eurot juhul, kui tagastamisperiood on lühem kui kalendriaasta, või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad.
 
Kaob nõue taotlusele lisatavate originaalarvete osas. Samas tuleb arvestada, et liikmesriikidel on õigus kehtestada määr, mille ületamisel arvete elektroonsete koopiate lisamine taotlusele on kohustuslik. Maksustatav summa arvel peab olema vähemalt 1000 eurot või kütusearve puhul 250 eurot või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad.

Täpsemat infot iga riigi nõuete kohta leiate juhendist „Piiriülene käibemaksu tagastamise süsteem (467.28 KB, PDF)".

Lisateavet tagastamise protseduuri kohta ELi riikides leiate Euroopa Komisjoni veebilehel „EU country specific information on VAT" juhendist "Vademecum for the electronic refund procedure for taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State".

Lisaks on Euroopa Komisjoni veebilehel andmebaas, mis sisaldab teavet arve ja lihtsustatud arve nõuete kohta: „Tax Information Communication database (TIC)".

Uuendusena on taotluses vajalik näidata sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral arvestatav proportsioon, kui taotleja ei saa asukohariigis maha arvata kogu sisendkäibemaksu. Kui nimetatud proportsioon tagastamisperioodi lõpuks muutub, on käibemaksu tagastamist taotlenud isikul kohustus korrigeerida tagastatava käibemaksu summat.
 
Sätestatakse tähtajad otsuse tegemiseks, täiendava info esitamiseks tagastavale liikmesriigile ning pärast otsuse tegemist tagastamisele kuuluva maksusumma ülekandmiseks. Tagastaval liikmesriigil on kohustus teha otsus 4–8 kuu jooksul taotluse saabumisest. Kui puudub vajadus lisateabe järele, tehakse otsus tagastamise kohta 4 kuu jooksul. Kui küsitakse lisateavet, siis tehakse otsus 6 kuu jooksul taotluse saamisest. Kui maksuhaldur vajab veel täiendavaid andmeid, võib tagastamise tähtaeg pikeneda maksimaalselt 8 kuuni. Kui maksuhaldur rahuldab käibemaksu tagastamise taotluse, siis tagastatakse käibemaks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates maksukohustuslasele taotluse rahuldamise otsusest teatamisest. Maksuhalduril on kohustus tasuda intressi, kui tagastamise tähtajast kinni ei peeta. Intressi ei tasuta juhul, kui taotleja ei ole temale antud tähtaja jooksul esitanud nõutud lisateavet.
 
Ettevõtjad võivad taotluste esitamisel kasutada volitatud esindajaid. Eestist välismaale taotluste esitamiseks kasutavad volitatud esindajad samuti e-MTAt, milleks peab esindajal olema vastav leping. Liikmesriigiti võivad volituste vorminõuded erineda.
 

Käibemaksu tagastamine ühendusevälise riigi maksukohustuslasele
Euroopa Ühenduse välise riigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasja, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, kui:

  1. ta on kohustatud oma asukohariigis maksma käibemaksu ettevõtjana;
  2. tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas on vähemalt 320 eurot;
  3. Eesti maksukohustuslasel on õigus samadel tingimustel kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel tasutud sisendkäibemaks oma arvestatud käibemaksust maha arvestada;
  4. ühendusevälise riigi maksukohustuslase asukohariigis on Eesti residentidel õigus käibemaks tagasi saada.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslane esitab kirjaliku taotluse (vorm KMT (172.44 KB, PDF)) vastavalt rahandusministri määrusega (nr 66, 18.12.2009, RTL, 28.12.2009, 96, 1434) kehtestatud korrale Maksu- ja Tolliametile hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel/soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks. Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust käibemaksukohustuslane või juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase juht. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslane peab lisama taotlusele nõuetekohased arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid, samuti asukohariigi maksuhalduri poolt väljastatud tõendi selle kohta, et on kohustatud asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu.

Pärast taotluse ja dokumentide kontrollimist tagastatakse käibemaks kuue kuu jooksul taotluse ja taotlusele lisatavate dokumentide saamisest arvates. Tagastatav käibemaks kantakse taotluses nimetatud pangakontole. Kui taotletakse tagastamist välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, arvatakse taotlejale väljamaksmisele kuuluvast summast maha krediidiasutuse poolt ülekande eest võetavad teenustasud.

Maksu- ja Tolliamet märgistab kõik talle esitatud arved ning imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ja tagastab need ühendusevälise riigi maksukohustuslasele koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

 

Abiinfo


Telefon: +372 676 1256

E-mail: vatrefund@emta.ee
 

31.08.2019