Sa oled siin

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorrast

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord (edaspidi erikord) on sätestatud käibemaksuseaduse (KMS§-s 44

1. Käibe tekkimise aeg
2. Sisendkäibemaksu mahaarvamine
3. Erikorrast loobumine
4. Üleminek üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele ja vastupidi
5. Välistused kassapõhisest käibemaksuarvestusest
6. Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) esitamisest
    6.1 KMD INF A-osa „Andmed väljastatud arvete kohta" täitmine
    6.2 KMD INF B-osa „Andmed saadud arvete kohta" täitmine
 

1. Käibe tekkimise aeg


Erikorra rakendamisel käsitatakse käibe tekkimise ajana päeva, kui tehti KMS § 11 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud toiming, s.t käive on tekkinud kauba või teenuse saajalt makse laekumisel või omatarbe puhul kauba lähetamisel või kättesaadavaks tegemisel või teenuse osutamisel.

Kui erikorda rakendavast maksukohustuslasest sõltumatul põhjusel ei ole võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgnenud kahe kalendrikuu jooksul tasutud, on käibe tekkimise ajaks kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgneva kolmanda kalendrikuu esimene päev (KMS § 44 lg 5, rakendub ka juhul, kui maksukohustuslase maksustamisperioodiks on kvartal).

Näide 1

Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole tasutud veebruari ja märtsi jooksul, on käibe tekkimise ajaks 1. aprill ja käive kuulub deklareerimisele aprilli KMD-l tähtajaga 20. mai (kui maksustamisperioodiks on kvartal, siis II kvartali kohta esitataval KMD-l tähtajaga 20. juuli).

Kauba tasuta võõrandamisel on käibe tekkimise ajaks päev, millal kaup saajale lähetatakse või kättesaadavaks tehakse.

Kui lähetatud kaupade ja osutatud teenuste eest ei ole tasutud ning erikorda rakendav maksukohustuslane kustutatakse käibemaksukohustuslaste registrist, loetakse käive toimunuks maksustamisperioodil, mille eest viimane KMD kuulub esitamisele.

Näide 2

Maksukohustuslane esitas avalduse enda käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks alates 1. aprillist. Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole ka veel märtsis tasutud, loetakse käive toimunuks märtsis ehk siis käive kuulub deklareerimisele märtsikuu KMD-l tähtajaga 20. aprill.
 

2. Sisendkäibemaksu mahaarvamine


Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest tasumisel, s.t kui kauba soetamise või teenuse saamise eest tasutud ei ole, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub. Kauba soetamise või teenuse saamise eest osalisel tasumisel on sisendkäibemaksu õigus maha arvata kauba või teenuse eest tasutud osas.

Näide 3 

Kaup soetati ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks 30. aprillil, mille eest toimus tasumine 6. mail. Sellisel juhul tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus mai KMD-l.

Kauba soetamise või teenuse saamise eest osalisel tasumisel on sisendkäibemaksu õigus maha arvata kauba või teenuse eest tasutud osas.
 

3. Erikorrast loobumine


Erikorrast loobumine võib olla kas vabatahtlik või kohustuslik.

Vabatahtlikul, s.t maksukohustuslase maksustatav käive ei ületa kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot, loobumisel teavitab maksukohustuslane sellest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt loobumisele eelneval maksustamisperioodil.

Näide 4

Maksukohustuslane soovib loobuda kassapõhisest käibemaksuarvestusest alates 1. juunist. Sellisel juhul tuleb teavitus esitada hiljemalt mai jooksul.  

Maksukohustuslasel on kohustus erikorra rakendamisest loobuda, kui maksukohustuslase maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot. Nimetatud suuruses käibe tekkimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast erikorda ei rakendata, s.t maksukohustuslane peab hakkama rakendama üldkorda (tekkepõhist käibemaksuarvestust). Maksustatava käibe piirmäära arvestamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist.

Kohustuslikul erikorra rakendamisest loobumisel teavitab maksukohustuslane sellest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt esimesel maksustamisperioodil, millest alates loobuti erikorra rakendamisest.

Näide 5

Erikorda rakendaval maksukohustuslasel täitub maksustatava käibe piirmäär aprillis. Sellisel juhul on maksukohustuslasel kohustus esitada maksuhaldurile teavitus hiljemalt mai jooksul.
 

4. Üleminek üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele ja vastupidi


Üleminekul üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele või vastupidi lähtutakse käibe tekkimise aja ja sisendkäibemaksu mahaarvamise aja määratlemisel nendest reeglitest, mis kehtisid vastavalt kas kauba lähetamise ja kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise hetkel või oma ettevõtluse tarbeks soetatud kauba või teenuse saamisel.

Näide 6

Maksukohustuslane loobub erikorra rakendamisest 1. maist. Kui aprillis lähetatud kauba eest toimub osaline tasumine juunis, deklareerib maksukohustuslane nimetatud kauba võõrandamise tasutud osas juuni KMD-l tähtajaga 20. juuli ning tasumata osa juuli KMD-l tähtajaga 20. august (rakendub KMS § 44 lg 5), sõltumata asjaolust, et alates 1. maist rakendab maksukohustuslane käibemaksuarvestamisel üldkorda.

Näide 7

Maksukohustuslane teavitab, et hakkab rakendama kassapõhist käibemaksuarvestust alates 1. maist. Aprillis osutatud teenuse (laekumata) deklareerib maksukohustuslane vastavalt üldkorrale aprilli KMD-l. 
 

5. Välistused kassapõhisest käibemaksuarvestusest


Erikorda rakendaval maksukohustuslasel ei ole õigust erikorda rakendada järgmiste tehingute ja toimingute korral (KMS § 44 lg 11):

  • kauba import;
  • kauba ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus;
  • teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud sellise teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti;
  • ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult sellise teenuse saamine, mille käibe tekkimise koht on Eesti;
  • käive, kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud (nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük).
     

6. Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) esitamisest


Erikorda rakendaval maksukohustuslasel on kohustus esitada vormid KMD ja KMD INF.

KMD ja KMD INF esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks kas elektrooniliselt või paberkandjal. Kui olete käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud või kui KMD INF-il on kajastada enam kui viis arvet, on teil kohustus esitada KMD ja KMD INF elektrooniliselt.

Kui maksustamisperioodiks on näiteks kvartal, esitatakse KMD ja KMD INF kvartaalselt (s.t kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks).

KMS § 27 lõike 12 kohaselt kajastatakse KMD INF-il juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud KMS §-s 40 sätestatud erikorra alusel esitatud arvete andmed, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot.

Kui maksukohustuslane ei ole maksustamisperioodil väljastanud või saanud arveid, mida tuleb kajastada KMD INF-il, tuleb vormi A- ja/või B-osal teha vastav märge deklareeritavate arvete puudumise kohta.

KMD täitmisest »

KMD INF-i täitmisest »
 

6.1 KMD INF A-osa „Andmed väljastatud arvete kohta" täitmine 


KMD INF A-osal kajastatakse väljastatud arvete andmed.

Erikorda rakendav maksukohustuslane kajastab deklareeritavad arved KMD INF-il maksustamisperioodil, millal arve on väljastatud, ning järgnevatel maksustamisperioodidel kuni arvel kajastatud kogu käibe deklareerimiseni KMD-l hiljemalt kolmanda kalendrikuu käibena kauba lähetamisest või kättesaadavaks tegemisest või teenuse osutamisest.

Üldkorra kohaselt deklareeritavad arved (käive, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud, nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük) kajastatakse KMD INF-il üksnes nendel maksustamisperioodidel, mil need kuuluvad deklareerimisele ka KMD-l.

KMD INF A-osa täitmise kohta lugege täpsemalt siit.

Näited KMD INF A-osa täitmise kohta

Näide 8

Juunis osutatud teenuse eest väljastati arve 15.06.2015 summas 1200 eurot (koos käibemaksuga), mille eest tasutakse ka juunis.

Juuni eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

15

15.06.2015

1000,00

20%

1000,00

1000,00

 

Kuna teenuse eest tasumine toimub teenuse osutamisega samas maksustamisperioodis, kuulub osutatud teenus deklareerimisele juuni KMD-l.

Näide 9

Osutatud teenuse eest väljastati arve 10.03.2015 summas 1200 eurot (koos käibemaksuga), mille eest tasutakse juulis.

Märtsi, aprilli ja mai eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

13

10.03.2015

1000,00

20%

1000,00

0,00

 

Juuni eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

13

10.03.2015

1000,00

20%

1000,00

1000,00

 

Vastavalt käibe tekkimise ajale kuulub nimetatud arve deklareerimisele juuni eest esitataval KMD-l. Raha laekumise kuu (juuli) eest esitataval KMD-l ja KMD INF-il arvet enam ei kajastata.

Näide 10

Lähetatud kauba eest väljastati arve 10.01.2015 summas 2000 eurot (ilma käibemaksuta), mille eest veebruari ja märtsi jooksul tasutud ei ole. Maksukohustuslase maksustamisperioodiks on kvartal.

I kvartali (esitamise tähtaeg 20. aprill) eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

11

10.01.2015

2000,00

9%

2000,00

0,00

 

 

II kvartali (esitamise tähtaeg 20. juuli) eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:  

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

11

10.01.2015

2000,00

9%

2000,00

2000,00

 

Näide 11 

Arve väljastati 07.08.2015 summas 6000 eurot (sh käibemaks 1000 eurot). 25.08.2015 tasutakse sellest 600 eurot (sh käibemaks 100 eurot). Teenus osutatakse septembris, kuid lõplikku tasumist teenuse eest septembri kuni novembri jooksul toimud ei ole.

Augusti eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:  

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

17

07.08.2015

5000,00

20%

5000,00

500,00

 

Septembri, oktoobri ja novembri eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

17

07.08.2015

5000,00

20%

5000,00

0,00

 

Detsembri eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12345678

OÜ Kass

17

07.08.2015

5000,00

20%

5000,00

4500,00

 

Vastavalt käibe tekkimise ajale kuulub nimetatud arve deklareerimisele augusti (500 eurot) ja detsembri (4500 eurot) eest esitataval KMD-l.

Näide 12 (üleminek erikorra rakendamiselt üldkorrale)

Maksukohustuslane loobub erikorra rakendamisest 1. juulist. Arve väljastati 13.06.2015 summas 6000 eurot (sh käibemaks 1000 eurot). Juunis lähetatud kauba eest toimub osaline laekumine juulis (1500 eurot, sh käibemaks 250 eurot) ning lõplik laekumine septembris (4500 eurot, sh käibemaks 750 eurot).

Juuni eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12349876

OÜ Sipelgas

33

13.06.2015

5000,00

20%

5000,00

0,00

 

Juuli eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12349876

OÜ Sipelgas

33

13.06.2015

5000,00

20%

 

1250,00

 

Septembri eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:  

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma ilma käibemaksuta

Maksumäär

Arvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus*

Maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12349876

OÜ Sipelgas

33

13.06.2015

5000,00

20%

 

3750,00

 

Vastavalt käibe tekkimise ajale kuulub nimetatud arve deklareerimisele juuli (1250 eurot) ja septembri (3750 eurot) eest esitataval KMD-l. Augusti eest esitataval KMD INF-il arvet ei kajastata.
 

6.2 KMD INF B-osa „Andmed saadud arvete kohta" täitmine


KMD INF B-osal kajastatakse Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud isikutelt saadud arvete andmed. Arvete andmed kajastatakse juhul, kui arvel märgitud käibemaks kuulub KMD lahtris 5 osaliselt või täielikult mahaarvamisele.

Erikorda rakendav maksukohustuslane kajastab KMD INF B-osal deklareeritavatest arvetest vastaval maksustamisperioodil täielikult või osaliselt tasutud arvete andmed. Tasumata arve andmed kajastatakse KMD INF B-osal maksustamisperioodil, mil kaup on müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus saadud. Tasumata ja osaliselt tasutud arve andmed kajastatakse KMD INF B-osal ka järgnevatel maksustamisperioodidel kuni arve täieliku tasumiseni.

Seega kajastatakse erikorra rakendamisel deklareeritavad arved KMD INF B-osal maksustamisperioodil, mil saadud teenuse või kauba eest arve saadakse ning kõikidel järgnevatel maksustamisperioodidel kuni arve täieliku tasumiseni (s.t kuni sisendkäibemaksu mahaarvamiseni KMD lahtris 5).

Üldkorra kohaselt deklareeritavad arved (kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud, nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük) kajastatakse KMD INF B-osal üksnes nendel maksustamisperioodidel, mil ostuarvel märgitud käibemaks kuulub KMD lahtris 5 sisendkäibemaksuna mahaarvamisele.

KMD INF B-osa täitmisest »

Näited KMD INF B-osa täitmise kohta

Näide 13

Jaanuaris saadud teenuse eest väljastati arve 03.01.2015, summas 4800 eurot (sh käibemaks 800 eurot), mille eest tasutakse mais.

Jaanuari, veebruari, märtsi ja aprilli eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

12

03.01.2015

4800,00

800,00

0,00

 

Mai eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

12

03.01.2015

4800,00

800,00

800,00

 

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus mai KMD-l.

Näide 14

Kauba soetamiseks ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks tehti müüjale osaline ettemaks märtsis (arve väljastati 05.03.2015 summas 1200 eurot (sh käibemaks 200 eurot), sellest tasuti märtsis 300 eurot). Kaup saadi kätte aprillis, mille eest lõplik tasumine (summas 900 eurot) toimub augustis.

Märtsi eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

11

05.03.2015

1200,00

200,00

50,00

 

Aprilli, mai, juuni ja juuli eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

11

05.03.2015

1200,00

200,00

0,00

 

Augusti eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingu-partneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

11

05.03.2015

1200,00

200,00

150,00

 

Näide 15

Juunis soetati kaup (arve 05.06.2015 summas 1200 eurot koos käibemaksuga), mida kasutatakse nii ettevõtluses maksustatava (50%) ja maksuvaba (45%) käibe tarbeks kui ka mitteettevõtluseks (5%). Kauba eest tasutakse juulis.

Juuni eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

13

05.06.2015

1200,00

200,00

0,00

11

 

Juuli eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

13

05.06.2015

1200,00

200,00

100,00

11

Näide 16

Maksukohustuslane loobub erikorra rakendamisest 1. augustist. Juulis saadud teenuse eest väljastati arve 03.07.2015, summas 3000 eurot (sh käibemaks 500 eurot), mille eest tasutakse detsembris.

Juuli eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

21

03.07.2015

3000,00

500,00

0,00

 

Detsembri eest esitataval KMD INF-il kajastatakse nimetatud arve andmed järgmiselt:

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa*

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12344321

OÜ Koer

21

03.07.2015

3000,00

 

500,00

 

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus detsembrikuu KMD-l. Augusti kuni novembri eest esitataval KMD INF-il arvet ei kajastata.

 

26.04.2017