Sa oled siin

Näited deklaratsiooni TSD lisa 1 täitmise kohta 2017. aastal

Sisukord

1. 2017. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus. Lisa 1 muudatused võrreldes 2016. aastaga

2. Täistööajaga ja osalise tööajaga töölepingulise töötaja töötasu ning puhkusetasu deklareerimine
   Näide 1. Täistööajaga töölepinguline töötaja, töötasu (väljamakse liik 10)
   Näide 2. Osalise tööajaga töölepinguline töötaja, töötasu (väljamakse liik 10)
   Näide 3. Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 430 euro. Töötaja on riikliku pensioni saaja, kuid ei ole vanaduspensionieas (väljamakse liik 10)
   Näide 4. Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 430 euro (väljamakse liik 10)
   Näide 5. Töötaja korraline puhkus, töötasu ületab sotsiaalmaksu kuumäära ehk 430 eurot (väljamakse liik 10)

3. Töötajale tehtud eriliigiliste väljamakse deklareerimine
   Näide 6. Töötasu (väljamakse liik 10) ja tööandja haigushüvitis (väljamakse liik 24)
   Näide 7. Töötasu (väljamakse liik 10) ja juhatuse liikme tasu (väljamakse liik 21)
   Näide 8. Töötasu (väljamakse liik 10) ja puhkusetasu lapsepuhkuse eest (väljamakse liik 16)
   Näide 9. Töötasu (väljamakse liik 10) ja toetus töötajale lapse sünni puhul (väljamakse liik 14)
   Näide 10. Töötasu (väljamakse liik 10) ja töötaja III sambasse tehtud sissemakse (väljamakse liik 25)
   Näide 11. Töötasu (väljamakse liik 10) ja tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis (väljamakse liik 32)
   Näide 12. Töötasu (väljamakse liik 10) ja hüvitised töölepingu lõpetamisel (väljamakse liik 33)

4. Tasu maksmine seoses töötamisega või lähetusega välisriigis
   Näide 13. Eesti tööandja residendist töötaja välislähetuses, tulumaksukohustus ja sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 10)
   Näide 14.  Eesti tööandja residendist töötaja välislähetuses, tulumaksukohustus välisriigis, sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 11)
   Näide 15. Töötasu Eestis, tulu- ja sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 10) ja töötasu välisriigis, tulumaksukohustus välismaal, sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 11)
   Näide 16. Eesti tööandja residendist töötaja töötab Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis
   Näide 17. Eesti tööandja residendist töötaja töötab riigis, kellega Eestil ei ole sõlmitud sotsiaalkindlustuslepingut, tulumaksukohustus välismaal, sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 11)
   Näide 18. Eesti residendist töötaja töötab kahes ELi liikmesriigis kahe erineva tööandja juures (väljamakse liik 12) 

5. Muude tasude deklareerimine
   Näide 19. Matusetoetus töötajale (väljamakse liik 10)
   Näide 20. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu (väljamakse liik 17)
   Näide 21. Kolmanda isiku makstud päevaraha osas, mis ületab TuMS § 13 lg 3 p 1 kehtestatud piirmäära (väljamakse liik 51)
   Näide 22. Renditulu, v.a eluruumi üüritulu (väljamakse liik 50) ja intressid (väljamakse liik 54)
   Näide 23. Muu tulu, k.a stipendium, toetus, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia, hasartmänguvõit (väljamakse liik 55)

 1. 2017. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus. Lisa 1 muudatused võrreldes 2016. aastaga

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

 • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus, Seda maksuvaba tulu rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad väljamakse liigile 44.

 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus, rakendatakse väljamakse liigile 32 (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

 • Täiendav maksuvaba tulu töötaja, avaliku teenistuja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud TuMS §-s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksed ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks (III samba sissemakse) makstud summad, mis ei ületa 15% isiku kalendriaasta jooksul makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast ega 6000 eurot. Arvestust peetakse summeeritult kalendriaasta algusest. Seda maksuvaba tulu rakendatakse väljamakse liikidele 25, 27, 28, 29 ja 31.

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430[1] eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.

 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud töötasult töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras. Näide: Töötaja, kelle isikukood algab numbritega 35312... või 45312…, makse kinnipidamine lõpeb alates 01.01.2017 (vanaduspensioniiga on 63 aastat olenemata soost). Seoses vanaduspensioniea tõstmisega, kui isikukood algab numbritega 35401… või 45401..., makse kinnipidamine lõpeb alates 01.05.2017 (vanaduspensioniiga on 63 aastat 3 kuud olenemata soost). Lugege veel: "Töötuskindlustusmakse"

 • Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust ning aastatel 20142017 konkreetsele isikule rakenduva maksemäära saab kontrollida isiku isikukoodi järgi või masspäringuga. Samal aadressil tuleb pensioniikka jõudnud töötajate puhul kontrollida kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise lõpukuupäeva, kuna kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb II samba pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril. Vanaduspensioni ea piiri ületanud töötajatel, kes jätkavad töötamist ning ei alusta kogumispensioni väljamaksete saamisega, toimub kogumispensioni arvestamine edasi tavapärasel viisil. Kui pensioniikka jõudnud töötajal algasid kogumispensioni väljamaksed 2016. aasta keskel, siis II samba maksed (2%) tuli pidada kinni kuni 2016. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksetelt ja alates 2017. aasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetelt makset enam kinni ei peeta.

 • 2016. aasta detsembrikuu eest töötasudelt ja muudelt tasudelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude ning maksete arvestamisel tuleb meeles pidada maksuarvestuse kassapõhist printsiibi, s.t kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2017. aasta määrades ja deklareerida jaanuarikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. veebruar 2017). Kui aga detsembrikuu töötasu maksti välja 2016. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel ning kinnipidamisel rakendada 2016. aasta määrasid ja deklareerida maksud ja maksed 2016. aasta detsembrikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2017).

___________________________________
[1] Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on kehtestatud sotsiaalmaksuseaduse § 21 kohaselt eelarveaastaks riigieelarvega ning 2017. aasta riigieelarve seaduses on kuumääraks 430 eurot (2016. aastal 390 eurot).

Järgnevalt on toodud näited deklaratsiooni TSD lisa 1 täitmise kohta.

2. Täistööajaga ja osalise tööajaga töölepingulise töötaja töötasu ning puhkusetasu deklareerimine

Näide 1. Täistööajaga töölepinguline töötaja, töötasu (väljamakse liik 10)

Juhan on täistööajaga (koormus 100%) töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 1000 eurot. Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga (2017. a maksemäär 2%), samuti on ta esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 – 20 – 16 – 180) x 20% = 156,80 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Juhan

10

1000

1

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

610

180

156,80

Näide 2. Osalise tööajaga töölepinguline töötaja, töötasu (väljamakse liik 10)

Priit on osalise tööajaga (koormus 50%) töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 500 eurot. Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, samuti on ta esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 500 x 33% =165 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 500 x 2% = 10 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 500 x 1,6% = 8 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 500 x 0,8% = 4 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (500 – 8 – 10 – 180) x 20% = 60,40 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Priit

10

500

0,50

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

500

 

 

 

165

10

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

Liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

500

8

4

610

180

60,40

Näide 3. Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 430 euro. Töötaja on riikliku pensioni saaja, kuid ei ole vanaduspensionieas (väljamakse liik 10)

Laura on osalise tööajaga (koormus 40%) töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 400 eurot. Töötaja on riikliku pensioni saaja (soodustingimustel pensionär, ei ole veel vanaduspensioniikka jõudnud isik), ta ei ole ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga. Samuti on töötaja esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks.

Maksuarvestus:

Kuna töötaja on riikliku pensioni saaja, siis ei ole tööandjal minimaalset sotsiaalmaksukohustust 430 eurolt, s.t sotsiaalmaksu arvestatakse tegelikult makstud tasult.

Kuna töötaja ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, siis tuleb maksta töötuskindlustusmakset (nii 1,6% kui ka 0,8%).

Sotsiaalmaks: 400 x 33% = 132 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 400 x 1,6% = 6,40 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 400 x 0,8% = 3,20 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (400 – 6,40 – 180) x 20% = 42,72 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Laura

10

400

0,40

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

400

 

 

 

132

0

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

400

6,40

3,20

610

180

42,72

Näide 4. Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 430 euro (väljamakse liik 10)

Anneli on osalise tööajaga (koormus 60%) töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 250 eurot. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks. Anneli on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ta ei ole vanaduspensionieas.

Maksuarvestus:

Kuna väljamakse jääb alla kuumäära, siis on tööandjal kohustus tasuda töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt ja koodil 1090 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus 180 eurot (430 – 250).

Sotsiaalmaks: (250 + 180) x 33% = 141,90 eurot
Kohustusliku kogumispensionimakse: 250 x 2% = 5 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 250 x 1,6% = 4 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 250 x 0,8% = 2 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (250 – 4 – 5 – 180) x 20% = 12,20 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Anneli

10

250

0,60

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

250

 

 

180

141,90

5

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

250

4

2

610

180

12,20

Näide 5. Töötaja korraline puhkus, töötasu ületab sotsiaalmaksu kuumäära ehk 430 eurot (väljamakse liik 10)

Jüri on töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötaja, kellele tehti maikuus töötasu väljamakse 470 eurot ja puhkusetasu väljamakse 400 eurot. Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Maikuu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: (470 + 400) x 33% = 287,10 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 870 x 2% = 17,40 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 870 x 1,6% = 13,92 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse; 870 x 0,8% = 6,96 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (470 + 400 – 13,92 – 17,40 – 180) x 20% = 131,74 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Jüri

10

870

1

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

870

 

 

 

287,10

17,40

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

870

13,92

6,96

610

180

131,74

Juunikuus saab Jüri töötasu 2 päeva eest 45 eurot (ülejäänud perioodil oli ta puhkusel).

Juunikuu maksuarvestus:

Sotsiaalmaksu makstakse tegelikult makstud töötasult, kuna töötasu summa on suurem sotsiaalmaksu kuumäärast, mis on arvestatud töötasu teenimise kuul  töötatud päevade arvuga (430 ÷ 30 x 2 = 28,67 < 45).

Sotsiaalmaks: 45 x 33% = 14,85 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 45 x 2% = 0,90 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 45 x 1,6% = 0,72 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 45 x 0,8% = 0,36 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (45 – 0,72 – 0,90 – 43,38) = 0.

Juunikuus jäi kasutamata maksuvaba tulu 136,62 eurot (180 – 43,38), mida saab tööandja rakendada järgnevatel kuudel.

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Jüri

10

45

1

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

45

 

 

 

14,85

0,90

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

45

0,72

0,36

610

43,38

 

Juulikuus on Jüri töötasu 470 eurot.

Juulikuu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 470 x 33% = 155,10 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 470 x 2% = 9,40 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 470 x 1,6% = 7,52 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 470 x 0,8% = 3,76 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (470 – 7,52 – 9,40 – 136,621 – 180) x  20% = 27,29 eurot
_________________________________________________________________________
1 136,62 eurot on juunikuus kasutamata maksuvaba tulu, mida tööandjal on õigus tulumaksu kinnipidamisel rakendada maksuvaba tuluna.

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Jüri

10

470

1

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

470

 

 

 

155,10

9,40

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

470

7,52

3,76

610

316,62

27,29

3. Töötajale tehtud eriliigiliste väljamakse deklareerimine

Näide 6. Töötasu (väljamakse liik 10) ja tööandja haigushüvitis (väljamakse liik 24)

Anu on töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötaja, kes oli 19.–30. märtsil haiguslehel. Tööandja maksis talle 7. aprillil töötasu märtsikuu eest 470 eurot ja haigushüvitist 5 päeva eest 107 eurot. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks ja ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja tööandja haigushüvitis deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 470 x 33% = 155,10 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 470 x 2% = 9,40 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 470 x 1,6% = 7,52 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 470 x 0,8% = 3,76 eurot 
Kinnipeetud tulumaks: (470 – 7,52 – 9,40 – 1801) x 20% = 54,62 eurot
_________________________________________________________________________
1 Kuna töötasule rakendati ära kogu maksuvaba tulu 180 eurot, siis tööandja haigushüvitisele ei saa rakendada maksuvaba tulu.

Tööandja haigushüvitise maksuarvestus:

Tööandja haigushüvitist ei maksustata töötaja keskmise töötasu ulatuses sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioni maksega.
Tulumaks haigushüvitiselt: 107 x 20% = 21,40 eurot
Kinnipeetud tulumaks töötasult ja tööandja haigushüvitiselt kokku on 76,02 eurot (54,62 + 21,40).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

                       Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Anu

10

470

1

 

00000000000

Anu

24

107

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

470

 

 

 

155,10

9,40

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

470

7,52

3,76

610

180

54,62

 

 

 

 

 

21,40

II variant – töötajale tehakse erinevatel kuupäevadel väljamakseid

Tööandja haigushüvitis 107 eurot maksti välja 2. aprillil ja töötasu 470 eurot 7. aprillil, siis on tööandjal õigus rakendada maksuvaba tulu esimesena tehtud väljamaksele, s.t tööandja haigushüvitisele (kuna see on kalendrikuu esimene väljamakse) ja seejärel rakendamata osa töötasule.

Tööandja haigushüvitise maksuarvestus:

Kinnipeetud tulumaks: 107 – 107 = 0 eurot

Töötasu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 470 x 33% = 155,10 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 470 x 2% = 9,40 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 470 x 1,6% = 7,52 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 470 x 0,8% = 3,76 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (470 – 7,52 – 9,40 – 731) x 20% = 76,02 eurot
_________________________________________________________________________
1 Kuna tööandja haigushüvitisele rakendati maksuvaba tulust 107 eurot, siis töötasule saab rakendada maksuvaba tulu kasutamata osa 73 eurot (180 – 107).

Kinnipeetud tulumaks töötasult ja tööandja haigushüvitiselt kokku on 76,02 eurot (0 + 76,02).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

                       Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Anu

10

470

1

 

00000000000

Anu

24

107

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

470

 

 

 

155,10

9,40

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

470

7,52

3,76

610

73

76,02

 

 

 

610

107

0

Näide 7. Töötasu (väljamakse liik 10) ja juhatuse liikme tasu (väljamakse liik 21)

Karl on töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötaja, kellele maksti 10. mail nii töötasu 515 eurot kui ka juhatuse liikme tasu 150 eurot. Karl on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja juhatuse liikme tasu deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 515 x 33% = 169,95 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 515 x 2% = 10,30 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 515 x 1,6% = 8,24 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 515 x 0,8% = 4,12 eurot 
Kinnipeetud tulumaks: (515  – 8,24 – 10,30 – 180) x 20% = 63,29 eurot

Juhatuse liikme tasu maksuarvestus:

Juhatuse liikme tasult töötuskindlustusmakset ei maksta (ei 1,6% ega 0,8%)
Sotsiaalmaks: 150 x 33% = 49,50 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 150 x 2% = 3 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (150 – 3) x 20% = 29,40 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Karl

10

515

1

 

00000000000

Karl

21

150

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

515

 

 

 

169,95

10,30

150

 

 

 

49,50

3

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

515

8,24

4,12

610

180

63,29

 

 

 

 

 

29,40

Näide 8. Töötasu (väljamakse liik 10) ja puhkusetasu lapsepuhkuse eest (väljamakse liik 16)

Karin on töölepinguga osalise tööajaga (koormus 90%) töötaja, kes kasutas maikuus 6 tööpäeva lapsepuhkust1. Tööandja maksis maikuus Karinile töötasu 500 eurot ja lapsepuhkuse tasu 133,202 eurot (6 x 22,20). Karin on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja puhkusetasu lapsepuhkuse eest deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 500 x 33% = 165 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 500 x 2% = 10 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 500 x 1,6% = 8 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 500 x 0,8% = 4 eurot
Kinnipeetud tulumaks (500 – 8 – 10 – 1803) x 20% = 60,40 eurot

Lapsepuhkuse maksuarvestus

Täiendava lapsepuhkuse hüvitist ei maksustata sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ega kogumispensioni maksega, kuid maksustatakse tulumaksuga. Väljamakse töötajale, mida maksustatakse ainult tulumaksuga, deklareeritakse väljamakse liigiga 16.

Kinnipeetud tulumaks: 133,20 x 20% = 26,64 eurot
________________________________________________________________________
Töölepingu seaduse § 63 ja 66, sotsiaalmaksuseaduse § 3 punkt 5.
2„Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu“
3 Kuna töötasule rakendati ära kogu maksuvaba tulu 180 eurot, siis lapsepuhkusetasule maksuvaba tulu rakendada ei saa.

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Karin

10

500

0,90

 

00000000000

Karin

16

133,20

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

500

 

 

 

165

10

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

500

8

4

610

180

60,40

 

 

 

 

 

26,64

Näide 9. Töötasu (väljamakse liik 10) ja toetus töötajale lapse sünni puhul (väljamakse liik 14)

Priit on töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötaja ja seoses lapse sünniga sai töötaja sünnitoetust 900 eurot. Priit sai sellel kuul ka töötasu 1000 eurot. Ta on esitanud avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks ja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja toetus lapse sünni puhul deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 – 16 – 20 – 180) x 20% = 156,80 eurot

Sünnitoetuse maksuarvestus

TuMS § 13 lg 3 p 7 kohaselt ei maksustata tulumaksuga sünnitoetust, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi maksuvabast tulust. 2017. aastal on maksuvaba sünnitoetus 900 eurot (5 ÷ 12 x 2160). Maksuvaba piirmäära ületav sünnitoetus deklareeritakse väljamakse liigiga 10, 11 või 12.

Sünnitoetus maksustatakse sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kohustusliku kogumispensioni maksega.

Sotsiaalmaks: 900 x 33% = 297 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 900 x 2% = 18 eurot
Töötuskindlustusmakse: 900 x 1,6% = 14,40 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 900 x 0,8% = 7,20 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Priit

10

1000

1

 

00000000000

Priit

14

900

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

900

 

 

 

297

18

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

610

180

156,80

900

14,40

7,20

 

 

 

Näide 10. Töötasu (väljamakse liik 10) ja töötaja III sambasse tehtud sissemakse (väljamakse liik 25)

Karmen on töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötaja, kellele maksti märtsikuus töötasu on 500 eurot. Lisaks töötasule teeb tööandja ühekordselt Karmeni III samba pensionifondi sissemakseid 300 eurot (brutosumma). Karmen on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja III samba sissemakse deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus

Sotsiaalmaks töötasult: 500 x 33% = 165 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 500 x 2% = 10 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse töötasult: 500  x 1,6% = 8 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse töötasult: 500 x 0,8% = 4 eurot
Tulumaks töötasult: (500 – 1801 – 8 – 10) x 20% = 60,40 eurot
_________________________________________________________________________
1 Kuna töötasule rakendati ära kogu maksuvaba tulu 180 eurot, siis III samba sissemaksele ei saa rakendada üldist maksuvaba tulu (maksuvaba tulu liik 610).

III samba sissemakse maksuarvestus

Aasta algusest on tööandja teinud Karmenile tulumaksuga maksustatud väljamakseid kokku 1500 eurot. Summeeritud arvestuse kohaselt moodustab 15% sellest 225 eurot, mida tööandja võib III sambasse tulumaksuvabalt sisse maksta.

Sotsiaalmaks: 300 x 33% = 99 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 300 x 2% = 6 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 300  x 1,6% = 4,80 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 300 x 0,8% = 2,40 eurot
III samba maksuvaba osa (kood 640): 1500 x 15% = 225 eurot.
Kinnipeetud tulumaks: (300 – 225 – 4,80 – 6) x 20% = 12,84 eurot

Tööandja maksab isikule töötasu summas 421,60 eurot (500 – 8 – 10 – 60,40) ning
töötaja III samba sissemakseks kannab 276,36 eurot (300 – 4,80 – 6 – 12,84).

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Karmen

10

500

1

 

00000000000

Karmen

25

300

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

500

 

 

 

165

10

300

 

 

 

99

6

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

500

8

4

610

180

60,40

300

4,80

2,40

640

225

12,84

 

Näide 11.  Töötasu (väljamakse liik 10) ja tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis (väljamakse liik 32)

Kalju on töölepinguga osalise tööajaga (koormus 80%) töötaja, kelle töötasu on 1000 eurot ja tööõnnetuse hüvitis 51,13 eurot. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro ja täiendava maksuvaba tulu tööõnnetuse hüvitise puhul 64 euro arvestamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja tööõnnetus hüvitis deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu maksuarvestus:

Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 – 16 – 20 – 180) x 20% = 156,80 eurot

Tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitise maksuarvestus:

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitist ei maksustata sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioni maksega. Kuigi täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus, saab seda rakendada makstud hüvitise ulatuses ehk 51,13 eurot. Täiendavat maksuvaba tulu tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitisele saab rakendada ainult väljamakse liigile 32, s.t et teistele väljamaksete liikidele, näiteks töötasule, seda rakendada ei saa. Kinnipeetud tulumaks: 51,13 – 51,13 = 0

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Kalju

10

1000

0,80

 

00000000000

Kalju

32

51,13

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

610

180

156,80

 

 

 

620

51,13

0

Näide 12. Töötasu (väljamakse liik 10) ja hüvitised töölepingu lõpetamisel (väljamakse liik 33)

Töösuhte lõppemise kuul tegi tööandja töölepinguga täistööajaga (koormus 100%) töötajale Saimale järgmised väljamaksed:

 1. viimane töötasu 1000 eurot,

 2. kasutamata puhkuse kompensatsioon (töölepingu seaduse § 71) 63,91 eurot,

 3. hüvitis töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu (töölepingu seaduse § 100 lg 1) 640 eurot.

Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba 180 euro rakendamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja koondamisel makstud hüvitis (töölepingu seaduse § 100 lg 1) deklareeritakse lisal 1 erinevate väljamakse liikidena, s.t et tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, mille maksuarvestus toimub eraldi.

Töötasu ja puhkuse kompensatsiooni maksuarvestus:

Puhkusetasu kompensatsioon deklareeritakse väljamakse liigiga 10 (töötajale makstud rahaline tasu).

Sotsiaalmaks: (1000 + 63,91) x 33 % = 351,09  eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: (1000 + 63,91) x 2% = 21,28 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: (1000 + 63,91) x 1,6% = 17,02 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: (1000 + 63,91) x 0,8% = 8,51 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 + 63,91 – 17,02 – 21,28 – 1801) x 20% = 169,12 eurot

Koondamisel makstud hüvitise (töölepingu seaduse § 100 lg 1) maksuarvestus:

Töölepingu seaduse alusel makstud hüvitisi seoses töölepingu lõpetamisega ei maksustata töötuskindlustusmaksega (ei 1,6% ega 0,8%).

Sotsiaalmaks: 640 x 33% = 211,20 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse hüvitiselt: 640 x 2% = 12,80 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (640 – 12,80)  x 20% = 125,44 eurot
________________________________________________________________________
1 Kuna töötasule ja puhkuse kompensatsioonile rakendati ära kogu maksuvaba tulu 180 eurot, siis koondamisel makstud hüvitisele maksuvaba tulu rakendada ei saa.

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Saima

10

1063,91

1

 

00000000000

Saima

33

  640

 

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1063,91

 

 

 

351,09

21,28

       640

 

 

 

211,20

12,80

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1063,91

17,02

8,51

610

180

169,12

 

 

 

 

 

125,44

4. Tasu maksmine seoses töötamisega või lähetusega välisriigis

Näide 13. Eesti tööandja residendist töötaja välislähetuses, tulumaksukohustus ja sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 10)

Eesti äriühing lähetab oma töötaja Anu, kelle alaline töökoht on Eestis, 3 kuuks Rootsi. Tööandja maksab lähetuse ajal töölepingulisele täistööajaga töötajale töötasu 1000 eurot kuus. Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud lähetatud töötajale vormi A1 selle kohta, et töötaja jääb sotsiaalselt kindlustatuks Eestis. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks, on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ei ole vanaduspensioniealine.

Maksuarvestus:

Tööandjal ei ole Rootsi maksuhalduri tõendit, et väljamakse saaja on selle tulu osas Rootsis maksukohustuslane, seega töötasu maksustatakse Eestis (TuMS § 41 lg 31).

Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse töötasult: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Tulumaks: (1000 – 16 – 20 – 180) x 20% = 156,80 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Anu

10

1000

1

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

610

180

156,80

Näide 14.  Eesti tööandja residendist töötaja välislähetuses, tulumaksukohustus välisriigis, sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 11)

Eesti äriühing lähetab oma töölepingulise täistööajaga töötaja Malle, kelle alaline töökoht on Eestis, 12 kuuks Rootsi. Tööandja maksab lähetuse ajal töötajale töötasu 1000 euro kuus. Äriühingul on olemas Rootsi maksuhalduri tõend, et väljamakse saaja on selle tulu osas Rootsis maksukohustuslane. Eesti Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud lähetatud töötajale 12 kuuks vormi A1 selle kohta, et töötaja jääb sotsiaalselt kindlustatuks Eestis (vt http://www.ensib.ee/tootamine-euroopa-liidu-liikmesriigis-2/). Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta ei ole vanaduspensioniealine.

Maksuarvestus:

Kuna tööandjal on Rootsi maksuhalduri tõend, et väljamakse saaja on selle tulu osas Rootsis maksukohustuslane, siis Eestis sellelt tulult tulumaksu kinni ei peeta (TuMS § 41 lg 31).

Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse töötasult: 1000 x 0,8% = 8 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Malle

11

1000

1

Eesti

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

 

 

 

Näide 15. Töötasu Eestis, tulu- ja sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 10) ja töötasu välisriigis, tulumaksukohustus välismaal, sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 11)

Residendist töötajale makstakse töötasu nii Eestis kui ka välismaal töötamise eest.

Eesti äriühing maksis töölepingulisele osalise tööajaga (koormus 70%) töötajale Pillele Eestis teenitud töötasu 1000 eurot ja Soomes teenitud töötasu 640 eurot (osaline tööaeg, koormus 30%). Äriühingul on olemas Soome maksuhalduri tõend, et Soomes teenitud tulu maksustatakse tulumaksuga Soomes. Eesti Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud töötajale vormi A1 selle kohta, et töötaja on sotsiaalselt kindlustatud Eestis. Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ei ole vanaduspensionieas. Soomes teenitud töötasu ei maksustata Eestis tulumaksuga, kuid maksustatakse sotsiaalmaksuga ning töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioni maksega (on olemas Eesti SKA A1).

Eestis teenitud töötasu maksuarvestus:

Kuna tööandjal on Soome maksuhalduri tõend, et väljamakse saaja on Soomes teenitud tulu osas Soomes maksukohustuslane, siis Eestis sellelt tulult tulumaksu kinni ei peeta ja see kuulub tulumaksuga maksustamisele Soomes.

Tulumaksu osas deklareeritakse üksnes väljamakse see osa, mis kuulub maksustamisele Eestis (1000 eurot) ning sellelt väljamakselt kinnipeetud tulumaks. Tulumaksu kinnipidamisel  võib tööandja maha arvata ainult selle osa kinnipeetud töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksest, mis on kinnipeetud Eestis tulumaksuga maksustamisele kuuluvalt töötasult (TuMS § 281 lg 4).

Sotsiaalmaks Eestis teenitud töötasult: 1000  x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse Eestis teenitud töötasult: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse Eestis teenitud töötasult: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse Eestis teenitud töötasult: 1000 x 0,8% = 8 eurot
Kinnipeetud tulumaks Eestis teenitud töötasult: (1000 – 16 – 20 – 180) x 20% = 156,80 eurot

Soomes teenitud tulu maksuarvestus:

Kuna Soomes teenitud tulu osas on tulumaksu maksustamise eelisõigus Soomel, siis Eestis sellelt tulult tulumaksu kinni ei peeta.

Kuna töötajale on väljastatud vorm A1 (E101), siis maksustatakse sotsiaalmaksu, kinnipeetud töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni maksega nii Eestis teenitud töötasu (1000 eurot) kui ka Soomes teenitud töötasu (640 eurot). Soomes teenitud tulu, mida maksustatakse Eestis ainult sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kohustusliku kogumispensioni maksega, deklareeritakse lisal 1 väljamakse liigiga 11.

Sotsiaalmaks Soomes teenitud töötasult: 640 x 33% = 211,20 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse Soomes teenitud töötasult: 640 x 2% = 12,80 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse Soomes teenitud töötasult: 640 x 1,6 % = 10,24 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse Soomes teenitud töötasult: 640 x 0,8% = 5,12 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Pille

10

1000

0,70

 

00000000000

Pille

11

 640

0,30

Eesti

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

640

 

 

 

211,20

12,80

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

610

180

156,80

640

10,24

5,12

 

 

 

Näide 16. Eesti tööandja residendist töötaja töötab Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis

Eesti äriühing on sõlminud töölepingu Eesti residendist Reinuga, kelle töö tegemise koht on Soome ja ta on viibinud Soomes töötamise eesmärgil üle 183 päeva 12 kalendrikuu jooksul. Eesti tööandja maksab töötajale töötasu 1000 eurot kuus.

Eesti Sotsiaalkindlustusamet ei ole töötajale väljastanud vormi A1. Kuna töötaja töökoht on Soomes, siis ta allub Soome sotsiaalkindlustussüsteemile ning sotsiaalkindlustusmaksud ja maksed tasutakse Soome.

Soome maksuhaldur on väljastanud tõendi, et väljamakse saaja (töötaja) on Soomes teenitud töötasu osas Soomes maksukohustuslane, s.t et Eesti tööandjal ei ole töötajale tehtud väljamakselt Eestis tulumaksu kinnipidamise kohustust.

Kuna isiku eest ei ole tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustus- ja kohustusliku  kogumispensioni makse tasumise kohustust, siis seda isikut lisal 1 ei deklareerita.

Näide 17. Eesti tööandja residendist töötaja töötab riigis, kellega Eestil ei ole sõlmitud sotsiaalkindlustuslepingut, tulumaksukohustus välismaal, sotsiaalmaksukohustus Eestis (väljamakse liik 11)

Eesti resident Ain töötab töölepingu alusel täiskoormusega Venemaal Eesti tööandjale, kes maksab töötajale töötasu 1000 eurot kuus. Töötaja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ei ole vanaduspensioniealine. Venemaa maksuhaldur on väljastanud töötajale tõendi, et ta on Venemaal teenitud palga osas Venemaal maksukohustuslane.

Maksuarvestus:

Kuna Venemaa maksuhaldur on väljastanud tõendi, et väljamakse saaja (töötaja) on Venemaal teenitud töötasu osas Venemaal maksukohustuslane, siis Eesti tööandjal ei ole töötajale tehtud väljamakselt Eestis tulumaksu kinnipidamise kohustust.

Venemaale ei kohaldu ELi õigus ja Eestil ei ole sõlmitud Venemaaga ka sotsiaalkindlustuslepingut, s.t et sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed tasutakse Eestisse ja seda ka juhul, kui töö tegemise koht on Venemaa.

Sotsiaalmaks: 1000 x 33% = 330 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 1000 x 2% = 20 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 1000 x 1,6% = 16 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 1000 x 0,8% = 8 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Ain

11

1000

1

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1000

 

 

 

330

20

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1000

16

8

 

 

 

Näide 18. Eesti residendist töötaja töötab kahes ELi liikmesriigis kahe erineva tööandja juures (väljamakse liik 12)

Eesti tööandja on sõlminud Reinuga töölepingu osalise tööajaga töötamiseks, töö tegemise koht on Tallinn. Eesti tööandja maksab talle töötasu 1000 eurot kuus. Rein töötab ka Soomes teise tööandja juures (koormus 80%). 

Maksuarvestus:

Reinul on kaks tööandjat ning oluline osa tema tegevusest (vähemalt 25%) toimub Soomes, siis on Rein Soome sotsiaalkindlustuse subjekt. Reinule on väljastatud Soome sotsiaalkindlustusameti poolt vorm A1, mis tõendab Eesti pädevatele asutustele (Sotsiaalkindlustusametile, Haigekassale, Töötukassale, Maksu- ja Tolliametile), et Rein allub Soome sotsiaalkindlustussüsteemile. Antud juhul Eestis sotsiaalmaksu maksta ei tule ja Eestis teenitud töötasult (1000 eurot) makstakse sotsiaalkindlustusmaksed Soomes. Eesti tööandjal on kohustus tema poolt väljamakstud tasult kinni pidada ainult tulumaks.

Kinnipeetud tulumaks: 1000 x 20% = 200 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Rein

12

1000

0,20

Soome

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

 

 

 

 

 

200

5. Muude tasude deklareerimine

Näide 19. Matusetoetus töötajale (väljamakse liik 10)

Maimu on töölepinguga täistööajaga töötaja, kelle maksti töötasu 1000 eurot ja seoses ema surmaga maksti talle ka matusetoetust 130 eurot. Töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 180 euro arvestamiseks, ta on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga ja ta ei ole vanaduspensionieas.

Töötasu ja matusetoetuse maksuarvestus:

Toetus, mida makstakse seoses töösuhtega, deklareeritakse väljamakse liigiga 10 (töötajale makstud rahaline tasu).

Sotsiaalmaks: (1000 + 130) x 33% = 372,90 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: (1000 + 130) x 2% = 22,60 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: (1000 + 130)  x 1,6% = 18,08 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: (1000 + 130) x 0,8% = 9,04 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (1000 + 130 – 18,08 – 22,60 – 180) x 20% = 181,86 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Maimu

10

1130

1,0

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1130

 

 

 

372,90

22,60

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1130

18,08

9,04

610

180

181,86

Näide 20. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu (väljamakse liik 17)

Juhanile makstakse töövõtulepingu alusel tasu 300 eurot. Juhan on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, ei ole vanaduspensionieas ja ei ole FIE. Juhan ei ole esitanud avaldust maksuvaba tulu rakendamise kohta.

Maksuarvestus:

Töövõtulepingu puhul ei teki sotsiaalmaksu miinimumkohustust isegi siis, kui tasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära. Töövõtulepingu puhul arvestatakse sotsiaalmaks tegelikult makstud tasult ning töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu puhul ei täideta koodi 1090 (sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega).

Sotsiaalmaks: 300 x 33% = 99 eurot
Kohustusliku kogumispensioni makse: 300 x 2% = 6 eurot
Töötaja töötuskindlustusmakse: 300 x 1,6% = 4,80 eurot
Tööandja töötuskindlustusmakse: 300 x 0,8% = 2,40 eurot
Kinnipeetud tulumaks: (300 – 4,80 – 6) x 20% = 57,84 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Juhan

17

300

x

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

300

x

x

x

99

6

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

300

4,80

2,40

 

 

57,84

Näide 21. Kolmanda isiku makstud päevaraha osas, mis ületab TuMS § 13 lg 3 p 1 kehtestatud piirmäära (väljamakse liik 51)

Loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetusega ja spordiseaduse §-s 7 nimetatud isikule seoses spordilähetusega makstav majutuskulude hüvitis ning päevaraha osas, mis ületavad TuMS § 13 lg 3 p 1 kehtestatud piirmäärasid.

Annelile maksab lisaks põhitöökohale töölähetuse päevaraha ka kolmas isik summas 140 eurot, mis ületab TuMS § 13 lg 3 p 1 kehtestatud piirmäära.

Maksuarvestus:

Kinnipeetud tulumaks: 140 x 20% = 28 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Anneli

51

140

X

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

 

 

 

 

 

28

Näide 22. Renditulu, va eluruumi üüritulu (väljamakse liik 50) ja intressid (väljamakse liik 54)

Äriühing maksab Jaagule vastavalt mitteeluruumi1 rendilepingule renditasu 255 eurot kuus ja vastavalt laenulepingule intresse 76,69 eurot kuus. Jaak ei ole esitanud avaldust maksuvaba tulu rakendamiseks. Jaak ei ole FIE-na registreeritud ja renditasu ei ole tema ettevõtlustuluks.

Maksuarvestus:

Renditasu ning intresse ei maksustata sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kogumispensioni maksega.

Kuna tegemist on eriliigiliste väljamaksetega, siis deklareeritakse need väljamaksed eraldi ridadel.

Kinnipeetud tulumaks renditasult: 255 x 20%= 51 eurot
Kinnipeetud tulumaks intressidelt: 76,69 x 20%= 15,34 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Jaak

50

255

X

 

00000000000

Jaak

54

76,69

X

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

15,34

_____________________________________________________________________________________
1 Eluruumi üüritulu deklareeritakse eraldi, väljamakse liik on 57 (maksuarvestus on sama nagu renditulu puhul).

Näide 23. Muu tulu, k.a stipendium, toetus, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia, hasartmänguvõit (väljamakse liik 55)

Äriühing maksab üliõpilasele Pillele stipendiumi 640 eurot. Pille ei ole äriühingu endine, praegune ega tulevane töötaja. Stipendium ei vasta Vabariigi Valitsuse tulumaksuvabastuseks kehtestatud tingimustele. Pille ei ole esitanud avaldust maksuvaba tulu rakendamiseks.

Maksuarvestus:

Kuna Pille puhul ei ole tegemist ei endise, praeguse ega tulevase töötajaga, siis stipendiumit maksustatakse ainult tulumaksuga.

Kinnipeetud tulumaks 640 x 20% = 128 eurot

Deklareerimine vormi TSD lisal 1:

Ia. Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine

Väljamakse saaja

Väljamakse

Tööaja määr

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isikukood

ees- ja perekonnanimi

liik

summa

1000

1010

1020

1030

1040

1050

00000000000

Pille

55

640

X

 

 

Sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse

Sotsiaalmaksuga maksustatavalt väljamakselt maha arvatud

Sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimum kohustusega

Sotsiaalmaks

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse

osalise või puuduva töövõimega isiku tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa

tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud eelmistel kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt

1060

1070

1080

1090

1100

1110

 

 

 

 

 

 

 

Töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Tööandja töötuskindlustusmakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud tulumaks

liik

summa

1120

1130

1140

1150

1160

1170

 

 

 

 

 

128

 

02.03.2017