Sa oled siin

Olulisemad muudatused maksustamisel 2013

Järgnevalt anname ülevaate olulisematest, 1.01.2013 jõustuvatest muudatustest maksustamisel.

1. Tulumaksuseaduse muudatused

Muudetakse tulumaksuseaduse § 21 lõikeid 21, 3, 31 ja 6, mis käsitlevad täiendava kogumispensioni väljamaksete maksusoodustuse tingimusi.

Alates 2013. aastast on võimalik liikuda fondipensioni ja kindlustuspensioni kogumissüsteemi vahel ilma, et katkeks viieaastane kogumisperioodi nõue 10% maksumäära rakendamisel vähemalt 55-aastastele täiendava kogumispensioni süsteemiga liitunutele. Kui seni ei saanud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu tagastusväärtust paigutada vabatahtlikku pensionifondi ilma, et sellega katkeks viieaastane kogumisperioodi nõue, siis muudatuse kohaselt loetakse viieaastast tähtaega varaseimast kindlustuslepingu sõlmimise kuupäevast arvates. Samuti on edaspidi võimalik pensionifondi osakute tagasivõtmishinda kanda kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmakseks ilma, et sellega katkeks viieaastane kogumisperioodi nõue. Viieaastast tähtaega loetakse osakute esmasest omandamise kuupäevast arvates, kui see on kindlustuslepingu sõlmimise kuupäevast varasem. Tähtaega loetakse varaseimast kuupäevast, st kas lepingu sõlmimise või osakute esmase omandamise kuupäevast.

Kogumisreservi ümberpaigutamisel tehtud sissemakset ei saa tuludeklaratsiooni esitamisel tulust maha arvata, sest sellelt osalt on isikul olnud juba varasemalt õigus maksusoodustust saada.

2. Uus maksuleping Indiaga

2013.aasta 1.jaanuaril jõustub Eesti ja India vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise leping. Üldjoontes on lepingu aluseks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) mudelleping. Topeltmaksustamise vältimisel kasutatakse valdavalt vabastusmeetodit, dividendi, intressi ja litsentsitasu puhul krediidimeetodit. Maksuleping Indiaga on avaldatud Riigi Teatajas.

3. Maamaksuseaduse muudatused

2013.aasta 1. jaanuaril jõustuvad maamaksuseaduse § 11 muudatused, mis puudutavad kodualuse maa maksuvabastust.

Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse § 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva maa osas, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Maksuvabastust saab vaid elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses tiheasustusega alal (st linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal) ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses.

Seega kui kortermaja aluse maa  sihtotstarbeks on osaliselt ärimaa ja osaliselt elamumaa, siis ärimaale maksuvabastus ei laiene ning kaasomanikule/korteriomandi omanikule jääb kohustus tasuda maamaksu ärimaa eest.

Maamaksuvabastus kohaldub automaatselt, selleks ei pea maa omanik või kasutaja eraldi avaldust tegema.

Kodualuse maa maksusoodustuse rakendamise kohta saab täiendavalt lugeda ka Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Alates 2013.a muutub maksuvabastus 5 eurot valla/linna põhiseks, seni arvestati seda iga maakasutuse kohta eraldi. See tähendab, et kui isikul on ühes vallas/linnas mitu maad, millede maksumus eraldi on alla 5 euro, kuid kokku liidetuna on summa üle 5 euro, siis erinevalt varasematest aastates tekib isikul maamaksu tasumise kohustus.

4. Käibemaksuseaduse muudatused

5. Töötuskindlustusmakse määrad alanevad

2013. aastal on töötaja töötuskindlustusmakse määr 2% ja tööandja maksemäär 1%.

6. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär tõuseb

2013. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 290 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 95,7 eurot kuus ja FIE jaoks 287,1 eurot kvartalis (1148,4 eurot aastas).

7. Alkoholitoodete aktsiisimäärad tõusevad

Alkoholitoodete aktsiisimääradega saab tutvuda siin

8. Tubakatoodete aktsiisimäärad tõusevad ja kasutusele tuleb uue kujundusega maksumärk

Tubakatoodete aktsiisimääradega saab tutvuda siin
 

22.01.2016