Sa oled siin

Mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara deklareerimine alates 01.01.2019


Mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht on kohustatud Maksu- ja Tolliametile 2019. jaanuarikuu maksudeklaratsiooni TSD lisal 3 koodil 3333 (esitamise tähtaeg 11. veebruar 2019) deklareerima püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud ja tagasi välja viimata vara 2018. aasta 31. detsembri seisuga (TuMS § 61 lg 60).

Mis on aluseks vara väärtuse kindlaksmääramisel?

Püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara väärtuse kindlaksmääramisel lähtutakse selles riigis kindlaks määratud vara väärtusest, kust vara toodi. Kui kindlaksmääratud väärtus ei kajasta turuväärtust, lähtutakse turuväärtusest. (TuMS § 53 lg 412)

Kui mitteresidendist juriidiline isiku peakontor viib vara teise riiki asuvasse püsivasse tegevuskohta, siis võib väljaviidava vara kindlaks määratud väärtus või turuväärtus olla maksustatud mitteresidendist juriidilise isiku riigis (lahkumismaks).

Kui püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara väärtus on TSD lisal 3 deklareeritud, siis võimaldab see tulevikus peakontorisse vara tagasi viimisel vältida topeltmaksustamist Eestis.

TSD lisal 3 deklareeritakse peakontori püsivasse tegevuskohta paigutatud vara, mille eest ei ole vastu saadud muud vara ega teenust ega samaväärset hüve. Teisisõnu deklareeritakse püsivasse tegevuskoha paigutatud vara, mille vastu nõuet ei esitata ja raha ei maksta.

Mis on deklareeritav vara?

Mis varad tuleb TSD lisal 3 koodil 3333 deklareerida?

Varade määratlemisel saab aluseks võtta Riigikohtu lahendis (RKHK 3-3-1-20-14) toodud seisukohad. Riigikohtu seisukohtadest tuleneb põhimõte, et mitteresidendi ja tema Eestis asuva püsiva tegevuskoha vahelised majandustehingud maksustatakse samamoodi, nagu neid tuleks maksustada siis, kui püsiva tegevuskoha (filiaali) asemel oleks mitteresident asutanud Eestis iseseisva äriühingu (tütarühingu). Riigikohus leidis, et see puudutab muu hulgas ka laenu andmist ja tagastamist ning sissemakseid ja väljamakseid omakapitali.

Riigikohus leidis, et TuMS § 53 lõikes 4 on maksuobjektiks „püsivast tegevuskohast välja viidud vara, mis ületab püsiva tegevuskoha jaoks sisse toodud vara“. Kui võrrelda püsiva tegevuskoha raamatupidamisaruannet äriühingu raamatupidamisaruandega, on „püsiva tegevuskoha jaoks sisse toodud vara“ analoogiks äriühingu aktsia- või osakapital (ja muud aktsionäride või osanike tehtud sissemaksed). Püsivast tegevuskohast vara väljaviimist võib seega võrrelda äriühingu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksetega ning likvideerimisjaotistega. Erinevalt dividendidest ja muudest kasumieraldistest maksustab Eesti nimetatud väljamakseid alates 2009. aastast pärast äriühingu omakapitali tehtud sissemaksete mahaarvamist. Sarnaselt äriühingu käsitlusega maksustatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasum selle väljaviimisel (nagu dividend või muu kasumieraldis), püsiva tegevuskoha jaoks sissetoodud vara Eestist väljaviimist aga täiendavalt ei maksustata (sarnaselt omakapitali tehtud sissemaksetega).

Näited
Kas näiteks filiaalile Eestist ostetud arvuti on deklareeritav vara?

Kui arvuti osteti (kulutus tehti) filiaali arvel, siis ei ole arvuti deklareeritav vara. Kui arvuti osteti (kulutus tehti) peakontori arvel ning filiaal seoses arvuti ostuga kulutusi ei teinud, siis on arvuti deklareeritav vara.

Kas näiteks filiaalile Soomest mitteresidendist juriidilise isiku poolt ostetud arvuti/masinad, mis toodi Eestisse, on deklareeritav vara?

Jah, Soome mitteresidendist juriidilise isiku peakontori arvel ostetud arvuti/masinad, mille osas filiaal kulutusi ei teinud, on deklareeritav vara.

Kas näiteks filiaalile mitteresidendist juriidilise isiku poolt pangast filiaali tegevkulude katmiseks ülekantud raha tuleb deklareerida?

Kui mitteresidendist juriidilise isiku peakontor kandis filiaalile üle laenuraha ja filiaal on peakontorile kohustatud laenuraha tagastama, siis ei ole peakontori ülekantud raha deklareeritav vara. Kui peakontor kandis filiaalile tegevuskulude katmiseks üle raha ning filiaalil ei ole kohustust peakontorile raha tagastada, siis on peakontori ülekantud raha deklareeritav vara.

Kas näiteks filiaalile mitteresidendist juriidilise isiku poolt antud laen (laenuleping, intressid) tuleb deklareerida?

Laenulepinguga kaasneb filiaalile kohustus laen tagastada ning saadud laen ei ole deklareeritav vara.

Kas näiteks filiaalile mitteresidendist juriidilise isiku poolt müüdud teenused, kaup tuleb deklareerida?

Teenuste, kaupade müügiga kaasneb filiaalile kohustus teenuste ja kaupade eest tasuda ning need ei ole deklareeritavad varad.

Kas vara all mõeldakse ka filiaali Eestis teenitud kasumit, mida pole veel välja võetud/viidud?

Deklareeritava vara all mõeldakse üksnes peakontori poolt püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud ja tagasi välja viimata vara.

Filiaali (püsiva tegevuskoha) Eestis teenitud kasum ei kuulu deklareerimisele varana!

Miks vara väärtuse deklareerimine on vajalik?

Tulumaksuga maksustatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasum, mis on maksustamisperioodil püsivast tegevuskohast rahalises või mitterahalises vormis välja viidud (TuMS § 53 lg 4).

Eelmises lauses sätestatut ei kohaldata väärtpaberite rahastamisega seotud vara väljaviimise või tagatiseks antud vara suhtes või juhul, kui vara viiakse välja usaldusnormatiivide kapitalinõuete täitmiseks või likviidsuse juhtimiseks, ning kui vara paigutatakse 12 kuu jooksul selle väljaviimisest arvates tagasi Eestisse (TuMS § 53 lg 4 teine lause, mis jõustub 01.01.2020).

Püsivale tegevuskohale omistatud kasumina TuMS § 53 lg 4 tähenduses käsitatakse ka:

  • väljaviidava vara turuväärtuse ja bilansilise maksumuse vahet vara väljaviimise hetkel ning

  • püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud TuMS § 53 lõikes 412 nimetatud vara turuväärtuse ja sama lõike alusel kindlaksmääratud väärtuse positiivset vahet selle püsivast tegevuskohast väljaviimise hetkel (TuMS § 53 lg 413, mis jõustub 01.01.2020).

Seega on püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara väärtuse deklareerimine vajalik püsivale tegevuskohale kasumi omistamisel ja maksustamisel TuMS § 53 lg 413 alusel.

Deklareeritud vara väärtus vähendab püsivale tegevuskohale omistatud kasumit, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Kuidas edaspidi vara väärtus deklareeritakse?

Edaspidi on Eestis asuv püsiv tegevuskoht kohustatud TSD lisal 3 koodil 3333 deklareerima uue vara väärtuse jäägi, kui maksustamisperioodil ehk kalendrikuus on toimunud peakontori ja Eesti püsiva tegevuskoha vahel vara liikumine (nt vara on Eestisse püsiva tegevuskoha jaoks juurde toodud või peakontorisse tagasi viidud). Kui muudatusi ei toimu, siis TSD lisal 3 koodi 3333 täitma ei pea.

Kuidas püsivale tegevuskohale omistatud kasum deklareeritakse?

TSD lisal 3 koodil 3000 deklareeritakse:

  • tavapärane püsivale tegevuskohale omistatud kasum, mis on maksustamisperioodil püsivast tegevuskohast rahalises või mitterahalises vormis välja viidud, ja

  • kasum püsivast tegevuskohast maksustamisperioodil väljaviidud varalt, mille puhul on õigus arvesse võtta ja maha lahutada püsivas tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara väärtus, mis on deklareeritud TSD lisal 3 koodil 3333.

E-maksuametis/e-tollis TSD lisa 3 rakendus ei lahuta automaatselt koodil 3000 deklareeritud kasumist vara väärtust koodil 3333. Kui kasum on seotud püsivast tegevuskohast väljaviidud varaga, siis tuleb püsival tegevuskohal vara väärtus enne kasumi deklareerimist maha lahutada.

Kuidas püsivale tegevuskohale omistatud kasumile saab kohaldada madalamat maksumäära?

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldub püsivast tegevuskohast regulaarselt väljaviidud kasumile tavamäärast 20% ehk 20/80 netosummast madalam maksumäära 14% ehk 14/86 netosummast.

Seega on korrapärasel kasumi väljaviimisel tulumaksu määr madalam ja tulumaksu summa väiksem kui kasumi kogumisel ja jaotamisel näiteks korraga ühes summas püsiva tegevuskoha tegevuse lõpetamisel.

Madalam maksumäär kohaldub kalendriaastal püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumile püsiva tegevuskoha eelneva kolme kalendriaasta keskmise väljaviidud tulumaksuga maksustatud kasumi ulatuses. Kui mõnel eelneval kalendriaastal tulumaksuga maksustatavat kasumit ei jaotatud, siis see ei välista eelneva kolme kalendriaasta keskmise arvutamist ja selles ulatuses madalama maksumäära kohaldamist. Sel juhul läheb kalendriaasta osas, mil tulumaksuga maksustatavat kasumit ei jaotatud, keskmise kasumi arvutusse 0.

Muudatuse kohaldamise esimestel aastatel (2019, 2020)  võetakse keskmise kasumi arvutamisel aluseks vastavalt vaid ühe (2018) või kahe (2018, 2019) eelneva kalendriaasta keskmine püsivast tegevuskohast väljaviidud tulumaksuga maksustatud kasum.

Keskmise kasumi arvutamisel võetakse arvesse nii madalama maksumääraga 14/86 kui ka tavamääraga 20/80 maksustatud kasum. Topeltmaksustamise vältimise eesmärgil Eestis maksuvaba kasum arvesse ei lähe.

Igal kalendriaastal arvutatakse eelneva kolme kalendriaasta keskmine tulumaksuga maksustatud kasumi summa uuesti. Eelneval kalendriaastal arvutatud, kuid madalama maksumäära kohaldamiseks kasutamata keskmist kasumit järgmistele aastatele edasi kanda ei saa.

Seega, mida korrapärasemalt ja võrdsemalt igal kalendriaastal püsiv tegevuskoht kasumit jaotab, seda enam tulevikus püsiva tegevuskoha kasumile madalam maksumäär kohaldub.

E-maksuametis/e-tollis on püsival tegevuskohal võimalik oma andmeid vaadata! TSD lisa 3 osas I on näha kasumi summa, millele püsival tegevuskohal on võimalik kohaldada madalamat maksumäära.

Kuidas püsivale tegevuskohale omistatud kasumi madalama maksumääraga ja tavamääraga maksustamine deklareeritakse?

Püsivale tegevuskohale omistatud kasumi jaotamine deklareeritakse TSD lisa 3 koodil 3000. Kõigepealt saab deklareeritud kasumit vähendada topeltmaksustamise vältimiseks maksuvaba summa võrra koodil 3260. Seejärel arvutatakse kasumiosa, millele kohaldub madalam maksumäär 14/86 koodil 3272 ning viimasena, kui kasumi summa ületab eelmise kolme kalendriaasta keskmise tulumaksuga maksustatud kasumi, arvutatakse kasumiosa, millele kohaldub tavamäär 20/80 koodil 3273.

Püsiva tegevuskoha väljamakselt tulumaksu kinnipidamist ei toimu ning kasumi väljamakset vormil INF 1 ei kajastata.

Jaanuar 2019
 

08.02.2019