Sa oled siin

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2020

Käibemaksuseaduse muudatused laiendavad trükiväljaannetele kohalduvat vähendatud käibemaksumäära (9%) ka muudele füüsilistel kandjatel olevatele väljaannetele ja elektroonilistele väljaannetele. Sellega võrdsustatakse trükiväljaannete ja muudel füüsilistel kandjatel olevate väljaannete ja elektrooniliste väljaannete maksukäsitlus.

Käibemaksuseadust muudatakse järgnevalt:

  1. paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
    „1) raamat ja õppekirjandus, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 6 nimetatud õppevahend;
  2. paragrahvi 15 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
    „3) ajakirjandusväljaanne, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaanne

Elektroonilise raamatu all mõeldakse muudel füüsilistel andmekandjatel olevaid raamatuid, mis ei ole paberil trükitud ning ka elektrooniliselt edastatavaid raamatuid. Elektrooniline raamat on võõrandatav eelkõige CD-plaadil, mälupulgal või muul andmekandjal salvestatuna ja mis sisaldab sama tekstilist infot, kui trükitav või elektrooniline raamat. Muul füüsilisel kandjal olevale väljaandele või elektroonilisele väljaandele kohaldub vähendatud käibemaksumäär, kui see väljaanne on trükitava väljaande analoog ning ei erine trükitavast väljaandest muul moel kui mõne elemendi poolest, mis on omased sellele formaadile, näiteks otsingumootori ja järjehoidmise kasutusvõimalus. Kui elektrooniline väljaanne, näiteks CD-plaadil või USB mäluseadel, sisaldab funktsioone, mida ei ole väljaande trükiversioonis või mida võib pidada täiendavateks elementideks, siis kohaldub 20% käibemaksu standardmäär. Muudatuse eesmärk ei ole anda e-väljaannetele eelist paberväljaannete ees, vaid ühetaoliselt maksustada väljaandeid, mis erinevad üksnes selle avaldamise vormi poolest.

Vähendatud maksumäära rakendatakse ka elektroonilise õppekirjanduse müügile, kui õppematerjal vastab elektroonilise väljaande üldpõhimõtetele. Õppekirjandus on eelkõige õpikute ja ülesannete kogu. Digitaalne õppekirjandus on võimalusel kasutatav erinevate operatsioonisüsteemidega digiseadmetes ning mõistlikus ulatuses kohandatav vaegnägijate ja vaegkuuljate jaoks (HTM määrus 24.03.2016 nr 13). Digitaalse õppekirjanduse vähendatud maksumäär ei sõltu sellest, kas konkreetne materjal on olemas ka paberkandjal või mitte.

Käibemaksuseaduse muudatuste kohaselt rakendatakse 9% maksumäära nii paberil olevale kui ka elektrooniliselt kättesaadavatele päeva- ja nädalalehtedele. Elektrooniliselt kättesaadavad päeva- ja nädalalehed on eelkõige paberil olevate väljaannete veebiversioonid. 9% maksumäära rakendatakse ka sellistele tasu eest saadud teenustele, millega antakse õigus lugeda või kuulata veebiväjaandeid nende tellimisperioodil.

20% maksumääraga maksustatakse peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldavate või peamiselt erootilise, pornograafilise või video- või muusikasisuga väljaannete veebiversioonid. Samuti arvutiprogrammid ja -mängud on endiselt maksustatavad 20% maksumääraga.

18.09.2020