Sa oled siin

MTA, Statistikaameti ja Eesti Panga ühisprojekt „Aruandlus 3.0"

„Nullbürokraatia“ algatusest välja kasvanud projekt „Aruandlus 3.0“ loob võimalused riigile vajalike andmete automaatseks liikumiseks, lähtudes minimaalsusest ja lihtsusest. Tegemist on Maksu- ja Tolliameti (MTA), Statistikaameti (SA) ja Eesti Panga (EP) ühisprojektiga ning esimeses järjekorras vähendatakse ettevõtjate koormust palga ja tööjõu andmete esitamisel. Edaspidi töötatakse välja ülejäänud majandusarvestusest edastatavate andmete taksonoomia ja võimaldatakse nende automaatne esitamine.
Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti ning Eesti Panga ühisprojekti "Aruandlus 3.0" logo

Ettevõtjate andmete esitamise koormus seisneb peamiselt infosüsteemidest vajaliku info koondamises, selle põhjal arvutuste tegemises ja andmete sisestamises eri ajahetkel eri ametite keskkondadesse. Üks võimalus koormust vähendada on edastada aruandlusandmeid automaatselt. See tähendab, et ettevõte kasutab oma infosüsteeme tavapäraselt edasi, aga aruandluseks vajalikud andmed kogutakse ja edastatakse infosüsteemist automaatselt otse vastavale asutusele.

Automaatne andmeedastus hakkab toimuma infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu ning standarditakse andmete struktuur, st luuakse asutusteülene taksonoomia ja võetakse kasutusele uus rahvusvaheline andmevahetusstandard eXtensible Business Reporting Language Global Ledger (XBRL GL).

Esimeses etapis lõi MTA ettevõtjatele võimaluse esitada automaatselt (kinnitatult) XML- või CSV-formaadis TSD ja TÖRi andmeid. Täiendava formaadi XBRL GL kasutuselevõtt toimub mõne aja jooksul vastavalt sellele, kuidas kasvab kasutajatepoolne soov ja võimekus. Arengutest teavitame arendajaid meililistis ning oma veebilehel. Uue formaadi kasutuselevõtt viibib, sest hetkeks ei ole veel lõplikult selge millised muudatused TSD ja TÖR andmete koosseisu ees ootavad. Näiteks on võimalik, et TÖRi lisatakse tööaja määr jne.

Tarkvaraarendajale vajaliku materjali leiate sellelt lehelt allpool ja ka lehe „Tehnilised spetsifikatsioonid" kaudu. Soovitame liituda arendajatele suunatud meililistiga, et saada uut infot võimalikult kiiresti.

Statistikaamet lõi esimeses etapis ettevõtjatele võimaluse esitada automaatselt palga ja tööjõu andmeid XBRL GL formaadis (2018). Tarkvaraarendajale vajalikud materjalid
Statistikaameti meililistiga liitumine

Lisainfo

 • Projekti „Aruandlus 3.0" sisuliste küsimuste korral pöörduge palun AA.3.0@stat.ee.

Ettevõtjatel säilib võimalus esitada andmeid eSTATi kaudu, mille kasutajasõbralikkust püütakse suurendada. ESTATi küsimustikud eeltäidetakse palga ja tööjõu kohta automaatselt edastatud andmetega, puudujäävad andmed saab sisestada eSTATis eraldi või laadida üles failina. Statistikaamet otsib ka aktiivselt võimalusi, et esmase andmeallikana kasutada registrite infot.

Mis on XBRL GL?

XBRL GL on info edastamise struktureeritud XML-põhine formaat, mis sobib äri- ja rahandusinfo kiiremaks, tõhusamaks ja väiksemate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks. Rahvusvahelisel standardil põhineva struktuuriga andmevahetusfaili formaadi kasutusele võtmine võimaldab luua analoogseid andmevahetusi eri rakenduste vahel ning seeläbi on saadav kasu oluliselt suurem.

Taksonoomia põhineb XBRL GL standardil ja standardi laiendusel nimega Dimensions 1. Taksonoomiat uuendatakse finantsinfosüsteemis vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.

XBRL GL formaat kasutab andmete edastamiseks ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Finantsinfosüsteemides on vaja eri registrites seadistada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed esitamiseks kokku.

AA 3.0 projekti materjalid tarkvaraarendajale

Siit leiate loodud taksonoomia ja vajalikud näidised, et alustada XBRL GL formaadis​ automaatse andmeedastuse arendustöid.

Andmete edastamiseks kasutatakse ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Teisisõnu on finantsinfosüsteemis vaja häälestada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed kokku ja edastatakse andmeid koguvale riigiasutusele.

Edaspidi tuleb taksonoomiat finantsinfosüsteemis uuendada vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas aasta alguse seisuga.

Faili nimetus Kuupäev
palk_toojoud_taksonoomia_20200131.xlsx (335.62 KB, XLSX) UUS! 05.02.2020
aruande_lahteandmed_20171217.xlsx (22.48 KB, XLSX) 25.01.2018
aruandlus_30_xbrlgl_naidis_20180123.xml 25.01.2018

Kuidas kasutada Maksu- ja Tolliameti X-tee teenuseid

Maksu- ja Tolliameti (MTA) ning juriidilise isiku infosüsteemide vaheline masin-masin liidesega andmevahetus toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu ja teenuse kasutamiseks peab teenus olema MTA poolt avatud.

Teenuste avamiseks tuleb pöörduda MTA poole e-posti aadressil emta@emta.ee ning esitada teenuse avamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid: teenuse kasutaja registrikood ja nimi; teenuse nimi, mida soovitakse kasutada; teenuse kasutaja alamsüsteem, mis hakkab teenust kasutama; X-tee keskkond (arendus-, test- või tootekeskkond), milles soovitakse teenust kasutada.

Teenuse kasutaja alamsüsteem peab olema tema enda turvaserveris registreeritud. Arendus- ja testkeskkonnas on vajalik vaid turvaserveris registreerimine. Tootekeskkonna jaoks peab sama süsteem olema olemas X-tee alamsüsteemina ka RIHAs. Kui kliendi süsteem ei ole turvaserveris leitav, ei ole võimalik ka teenust avada.

X-tee teenuste kasutamine turvaserveri teenuse pakkuja (turvaserveri haldaja) kaudu

 • X-tee teenuse kasutamiseks turvaserveri teenuse pakkuja kaudu peavad olema RIHA-s registreeritud mõlemad: nii asutus, kes X-tee teenust tegelikult kasutab, kui ka asutus, kes turvaserveri teenust pakub.
 • X-tee teenust tegelikult kasutav asutus peab peab olema registreeritud ka turvaserveri teenust pakkuva asutuse serveris.
 • Maksu- ja Tolliamet saab X-tee teenuse avada X-tee teenust tegelikult kasutava asutuse alamsüsteemile.
   

Teenuste kasutamiseks peab olema:

 • MTA ja juriidilise isiku vahel sõlmitud andmevahetusleping:
  • tolli- ja aktsiisisüsteemidesse andmete saatmine

   EE/GOV/70000349/complex/downloadPoboxMessages/v1
   EE/GOV/70000349/complex/getPoboxMessageById/v1
   EE/GOV/70000349/complex/updateEmailAddress/v1
   EE/GOV/70000349/complex/xteeTolliOperatsioon/v1
  • hasartmänguandmete saamine ja saatmine

   EE/GOV/70000349/hampi/OmpiAndmedV2/v2
   EE/GOV/70000349/hampi/OmpiKontrollV2/v2
  • avaliku infoga X-tee päringud

   EE/GOV/70000349/kmd/kmkr/v1
   EE/GOV/70000349/mkrliides/vpt/v1
 • antud volitused (andmevahetuslepingut ei sõlmita):
  • töötamise registri masinliidese teenused TOOTREG – töötamise registreerimine

   EE/GOV/70000349/tor/TOOTREG/v1
   EE/GOV/70000349/tor/TORRGNO/v1
  • KMD ja TSD andmete saatmine ja saamine

   EE/GOV/70000349/mkrliides/downloadMime/v1
   EE/GOV/70000349/mkrliides/uploadMime/v1

Kõigi teenuste WSDL-failid on leitavad RIHA saidilt, kus MTA v6 jaoks loodud alamsüsteemid sisaldavad lisaks süsteemi tähisele ka MTA registrikoodi (nt 70000349-tsd) ja pealkirjas on „X-tee alamsüsteem".
 

17.02.2020 infopäev arendajatele

17.02.2020 toimunud infopäeval anti ülevaade projektist „Aruandlus 3.0“: miks ja kellele see on suunatud ning mis kasu projekt toob. Lisaks anti juhiseid, kuidas andmeid Statistikaametile saata ja vaadeldi X-tee rolli selles. Tutvustati XBRL GL standardi eeliseid ja rahvusvahelist mõõdet. Samuti käsitleti AA 3.0 seoseid reaalajamajandusega.

AA3.0 sisuliste küsimuste korral pöörduge palun AA.3.0@stat.ee.

Tarkvaraarendajatele suunatud Statistikaameti uudiseid saab tellida siin 

AA3.0 – kohtumine tarkvaraarendajatega Statistikaametis 17.10.2017

17. oktoobril 2017 toimus majandustarkvara-arendajatele suunatud „Aruandlus 3.0“ teemaline seminar.

Pärnu raamatupidamiskonverents 21.09.2017

21.09.2017 toimunud Pärnu raamatupidamiskonverentsil anti ülevaade projektist „Aruandlus 3.0“, majandustehingu põhisest aruandlusest ja andmete esitamise loogikast.

25.05.2017 infopäev arendajatele

25.05.2017 toimunud infopäeval käsitleti X-tee rolli turvalise andmevahetuse kanalina ning Statistikaameti andmevahetuse loogika muutusi.

Lisaks huvitavat lugemist Eesti.ee autentimisteenusest (799.63 KB, PDF)

25.04.2017 infopäev arendajatele

25.04.2017 toimunud infopäeval anti ülevaade X-tee rollist aruandluse automatiseerimisel.

02.06.2016 infopäev arendajatele

02.06.2016 toimus tarkvaraarendajatele suunatud infopäev, millel anti ülevaade võimalikust aruandlusandmete liikumise visioonist, X-tee võimalustest ja lühidalt ka aruandlusandmete kogumise õiguslikest alustest, koosseisust ja nende kasutamisest.

Statistika tellijate vajaduste analüüs palga ja töötamise teemagrupis

Statistikaamet selgitas välja riigis kogutavate palga ja tööjõu andmete alusel arvutatud statistika väärtuse ehk koondas riigiasutuste poolt kasutatava statistika eesmärgid.

30.08.2020