Sisendkäibemaksu tagastamine

Sisukord

15.1. Sisendkäibemaksu tagastamine Eesti maksukohustuslasele
15.1.1. Eestis tasutud käibemaksu tagastamine
15.1.2. Teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamine
15.1.3. Ühendusevälises riigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine

15.2. Eestis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine ja tagastamine välisriigi isikule
15.2.1. Käibemaksu tagastamine liikmesriigi maksukohustuslasele
15.2.2. Käibemaksu tagastamine ühendusevälise riigi maksukohustuslasele
 
1) Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 34; 35;
2) RM 18.12.2009 määrus nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord” (RTL 2009, 96, 1434);
3) Nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ (liikmesriigid);
4) Nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ (ühendusevälised riigid)

15.1. Sisendkäibemaksu tagastamine Eesti maksukohustuslasele

15.1.1. Eestis tasutud käibemaksu tagastamine

Kui maksustamisperioodil arvestatud käibemaks on väiksem maksukohustuslase samal maksustamisperioodil mahaarvatavast sisendkäibemaksust, tagastatakse enammakstud käibemaks maksukohustuslasele maksukorralduse seaduses sätestatud korras (KMS § 34 lg 1).

Käibemaks tagastatakse maksukorralduse seaduses sätestatud enammakse tagastamist puudutavate sätete alusel (MKS § 105–107). Summa, mille tagasisaamiseks isikul on õigus, tagastatakse MKS § 106 lõike 2 alusel 60 päeva jooksul alates taotluse saamise päevast, kui maksuseaduses ei ole teist tähtaega sätestatud. Seega on üldine tähtaeg 60 päeva, mille jooksul enammakstud maksusumma tuleb tagastada. Kui taotlus esitatakse enne maksu tasumise tähtpäeva, tagastatakse enammakse 60 päeva jooksul alates maksu tasumise tähtpäevast (MKS § 106 lg 3). Maksuseaduses ja tollieeskirjades sätestatud rahaliste kohustuste tasumise tähtpäeval tasaarveldab maksuhaldur maksudeklaratsiooni alusel maksukohustuslase rahalised kohustused tema tagastusnõudega ilma maksukohustuslase sellekohase taotluseta. Seega ei pea tegema enam taotlust selleks, et kanda enammakstud käibemaks näiteks tulumaksu kohustuse katteks.

Maksuhaldur võib seoses tagastusnõude kontrollimisega pikendada käibemaksu tagastamise tähtaega kuni 60 kalendripäeva juhul, kui on piisav alus kahtluseks, et tagastusnõude rahuldamisel makstud summa tagasinõudmine võib osutuda võimatuks (nt kontrolli lõppedes võib maksukohustuslane olla maksejõuetu), ja kui:

  • maksukohustuslasele on tehtud korraldus lisatõendite esitamiseks või
  • tagastusnõude kontrollimiseks on tehtud järelepärimine kolmandale isikule või välisriigi maksuhaldurile. (KMS § 34 lg 2)

Tagastusnõude pikendamine saab toimuda ainult kuni 30 kalendripäeva kaupa, kusjuures iga kord vormistatakse hiljemalt 5 kalendripäeva enne tagastusnõude täitmise tähtaja lõppemist kirjalik motiveeritud otsus, kus maksuhaldur peab välja tooma konkreetsed põhjused, mis tingivad tagastusnõude täitmise tähtaja pikendamise ja miks pikendamine on vajalik otsuses näidatud tähtaja võrra (KMS § 34 lg 3).

KMS § 34 lõikes 2 ja 3 sätestatut rakendatakse ka tagastusnõude õigsuse kontrollimisel ilma tagastusnõude täitmise taotluseta (KMS § 34 lg 4).

15.1.2. Teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamine

Ettevõtjate majandustegevus ei piirdu sageli üksnes asukohariigis tehtavate tehingutega, tihti soetatakse vajalikke kaupu/teenuseid teistest riikidest ning üldjuhul tasutakse ka vastava riigi käibemaks. Kui nimetatud soetused on tehtud oma ettevõtluse ja maksustatava käibe tarbeks, võib teises liikmesriigis makstud käibemaksu tagasi taotleda.

Alates 2010. aastast muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord, mis põhineb nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ.

KMS § 34 lg 5 kohaselt tagastab teise liikmesriigi maksuhaldur maksukohustuslasele tema Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel teises liikmesriigis tasutud käibemaksu. Taotlus käibemaksu tagastamiseks tuleb esitada Eesti maksuhaldurile elektrooniliselt hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks. Erandina on tulenevalt KMS § 46 lõikest 17 võimalik 2009. aasta eest esitada taotlus hiljemalt 31. märtsiks 2011.

Alates 1. jaanuarist 2010 esitatakse tagastustaotlused liikmesriikide vahel elektrooniliselt ettevõtja asukohariigi maksuhalduri kaudu, kes omakorda edastab taotluse tagastava riigi maksuhaldurile. Taotluse vormilise osa nõuetele vastavust kontrollitakse automaatselt taotleja asukoha liikmesriigi elektroonilise süsteemi abil. Taotluse sisulist osa kontrollib ja otsuse käibemaksusumma tagastamise kohta teeb tagastava liikmesriigi maksuhaldur. Eesti ettevõtja, kellel on õigus teises liikmesriigis tehtud kulutustelt käibemaksu tagasi taotleda, täidab e-maksuametis/e-tollis taotluse vormi, mis jõuab tagastava riigi maksuhaldurini elektroonilisel teel. Pabervormil taotlust alates 2010. aastast liikmesriikide vahel ei kasutata.

Tagastustaotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks. Erandina on tulenevalt KMS § 46 lõikest 17 võimalik 2009. aasta eest esitada taotlus hiljemalt 31. märtsiks 2011.

Tagastamisperiood on periood, mille kohta taotlus esitatakse. Tagastamisperiood ei tohi olla pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Lühema kui kolmekuulise perioodi kohta võib taotluse esitada üksnes juhul, kui ajavahemik hõlmab kalendriaasta lõpuni jäänud aega (näiteks kui taotlus hõlmab kahekuulist perioodi november–detsember).

Enam ei pea taotlusele lisama tõendit, et ettevõtja on registreeritud oma asukohamaal käibemaksukohustuslasena. Vastava kontrolli teostab maksuhaldur enne taotluse edastamist tagastamisliikmesriiki.

Muutuvad käibemaksu tagastamise piirmäärad. Teisest liikmesriigist tagastamise miinimummäär  on 50 eurot kalendriaastas ja 400 eurot juhul, kui tagastamisperiood on lühem kui kalendriaasta (või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad).

Kaob nõue taotlusele lisatavate originaalarvete osas. Samas tuleb arvestada, et liikmesriikidel on õigus kehtestada määr, mille ületamisel arvete elektroonsete koopiate lisamine taotlusele on kohustuslik. Maksustatav summa arvel peab olema vähemalt 1000 eurot või kütusearve puhul 250 eurot või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad. Täpsemad juhendid iga riigi nõuete kohta tehakse kättesaadavaks samuti e-maksuametis/e-tollis.

Uuendusena on taotluses vajalik näidata sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral arvestatav proportsioon, kui taotleja ei saa asukohariigis maha arvata kogu sisendkäibemaksu. Kui nimetatud proportsioon tagastamisperioodi lõpuks muutub, on käibemaksu tagastamist taotlenud isikul kohustus korrigeerida tagastatava käibemaksu summat.

Sätestatakse tähtajad otsuse tegemiseks, täiendava info esitamiseks tagastavale liikmesriigile ning pärast otsuse tegemist tagastamisele kuuluva maksusumma ülekandmiseks. Tagastaval liikmesriigil on kohustus teha otsus 4–8 kuu jooksul taotluse saabumisest. Kui lisateabe järele puudub vajadus, tehakse otsus tagastamise kohta 4 kuu jooksul. Kui küsitakse lisateavet, tehakse otsus 6 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui maksuhaldur vajab veel täiendavaid andmeid, võib tagastamise tähtaeg pikeneda maksimaalselt 8 kuuni. Kui maksuhaldur rahuldab käibemaksu tagastamise taotluse, siis tagastatakse käibemaks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsusest teatamisest. Maksuhalduril on kohustus tasuda intressi, kui tagastamise tähtajast kinni ei peeta. Intressi ei tasuta juhul, kui taotleja ei ole temale antud tähtaja jooksul esitanud nõutud lisateavet.

Ettevõtjad võivad taotluste esitamisel kasutada volitatud esindajaid. Eestist välismaale taotluste esitamiseks kasutavad volitatud esindajad samuti e-maksuametit/e-tolli, mille kasutamiseks peab esindajal olema vastav leping. Liikmesriigiti võivad volituste vorminõuded erineda.

Tuleb arvestada, et liikmesriikidel on õigus tagastamisel kehtestada teatavaid piiranguid, mistõttu on otstarbekas enne taotluse esitamist tutvuda tagastava riigi nõuetega. Üldjuhul on taotlejal õigus käibemaksu tagasi saada üksnes sellistelt kaupadelt ja teenustelt, millele on õigus tagastava riigi maksukohustuslasel. Näiteks Eesti käibemaksuseaduses on piirangud, millelt käibemaksu tagasi taotleda ei saa, sätestatud paragrahvis 31.

Täpsem informatsioon piiriülesest käibemaksu tagastamisest, soetatud kaupade ja teenuste klassifitseerimise koodidest ning äritegevuse klassifitseerimise koodidest » 

15.1.3. Ühendusevälises riigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine

Ühendusevälisest riigist käibemaksu tagasitaotlemisel lähtutakse üldjuhul vastastikuse käibemaksu tagastamise printsiibist, s.t käibemaks tagastatakse Eesti maksukohustuslasele juhul, kui Eesti tagastab käibemaksu vastava ühendusevälise riigi maksukohustuslasele. Tagastamise nõuded ja tingimused sätestab riik, kellele taotlus esitatakse. 

Erinevalt liikmesriikidest ei saa ühendusevälisesse riiki taotlust esitada elektrooniliselt läbi e-maksuameti, vaid suhtlemine käib otse tagastava riigi maksuhalduriga.

15.2. Eestis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine ja tagastamine välisriigi isikule

15.2.1. Käibemaksu tagastamine liikmesriigi maksukohustuslasele

Alates 2010. a muutus käibemaksu tagastamise kord liikmesriikide maksukohustuslastele, mille üldpõhimõtteid vt ülevalpool kirjeldatud punktis 2. 

Seega laekub elektrooniline tagastustaotlus läbi vastava portaali Eesti maksuhaldurile, kes hakkab taotlust menetlema. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks. Käibemaks tagastatakse, kui käibemaksusumma kalendriaastas on vähemalt 50 eurot ning lühema perioodi puhul 400 eurot. Täpsem kord välisriigi maksukohustuslasele Eestis tasutud käibemaksu tagastamiseks on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Teise liikmesriigi maksukohustuslasel on õigus saada tagasi käibemaksu üksnes sellistelt kaupadelt ja teenustelt, mille osas on ka Eesti maksukohustuslasel õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks. Näiteks ei saa käibemaksu tagasi taotleda, kui soetati kaupu või teenuseid, et võtta vastu külalisi, toitlustada või majutada oma töötajaid (välja arvatud töölähetuse korral).

15.2.2. Käibemaksu tagastamine ühendusevälise riigi maksukohustuslasele

Põhierinevus käibemaksu tagastamisel ühendusevälise riigi maksukohustuslasele ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele on see, et ühendusevälise riigi puhul lähtutakse vastastikuse käibemaksu tagastamise printsiibist, s.t käibemaks tagastatakse ühendusevälise riigi maksukohustuslasele juhul, kui vastav riik tagastab käibemaksu ka Eesti maksukohustuslasele.

Näiteks Eesti tagastab vastastikuse printsiibi alusel Norra, Islandi, Iisraeli, Šveitsi ja Ühendkuningriigi maksukohustuslastele.

Ühendusevälise riigi maksukohustuslane esitab kirjaliku taotluse (vorm KMT (172.44 KB, PDF)) vastavalt rahandusministri määrusega kehtestatud korrale hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks, et tagastataks eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel/soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaks. Endiselt peab ühendusevälise riigi maksukohustuslane lisama taotlusele nõuetekohased arved, samuti asukohariigi maksuhalduri väljastatud tõendi selle kohta, et on kohustatud asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu.  

Käibemaksu taotlemiseks peab tagastatava käibemaksu summa kalendriaastas olema vähemalt 320 eurot.

Peale taotluse ja dokumentide kontrollimist tagastatakse käibemaks kuue kuu jooksul taotluse saamisest. Tagastatav käibemaks kantakse taotluses nimetatud pangakontole. Kui taotletakse tagastamist välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole, arvatakse taotlejale väljamaksmisele kuuluvast summast maha krediidiasutuse poolt ülekande eest võetavad teenustasud.

19.03.2021