Sa oled siin

Maksustamisperiood ja käibedeklaratsioon

Esitajad


Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) peavad esitama:

 • käibemaksukohustuslasena registreeritud isikud
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimata isikud juhul, kui nad on esitanud tehingu kohta arve või muu müügidokumendi, millele on märkinud käibemaksusumma
 • käibemaksugrupid
  Käibemaksugrupi esindusisik esitab käibedeklaratsiooni käibemaksugrupi kohta ning selle lisa eraldi iga käibemaksugruppi kuuluva isiku kohta (KMS § 26 lg 11). Käibemaksugrupp koosneb mitmest äriühingust, kes omavad ühist käibemaksukohustuslase numbrit ning esitavad ühise käibedeklaratsiooni. Eraldi lisade esitamine on vajalik, kuna käibemaksugruppi kuuluvad isikud esitavad arveid oma nimel ja oma registrikoodi alusel ning käibedeklaratsiooni lisadel kajastatud andmeid võrreldakse tehingupartnerite lõikes ehk siis isikute  registrikoodide kaudu.
 • piiratud maksukohustuslased peavad esitama käibedeklaratsiooni, kuid käibedeklaratsiooni lisa esitama ei pea
 • kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavad käibemaksukohustuslased peavad alates 01.11.2014 esitama käibedeklaratsiooni koos lisaga. Vormi KMD INF 1 enam esitama ei pea.

Käibedeklaratsioon ja selle lisa esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Registreeritud maksukohustuslane on kohustatud vormi KMD esitama ka juhul, kui tal sellel maksustamisperioodil deklareerimisele kuuluvaid tehinguid ja toiminguid teinud ei ole. Piiratud maksukohustuslane peab esitama vormi KMD üksnes siis, kui ta on teinud vastaval maksustamisperioodil KMS § 3 lõikes 5 nimetatud toiminguid – seega ei pea piiratud maksukohustuslane esitama nn nulldeklaratsioone.
 

Maksustamisperiood


Maksustamisperiood on kalendrikuu ning vorm KMD koos lisaga esitatakse maksuhaldurile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks, kas paberkandjal või elektrooniliselt (KMS § 27 lg 1).

Isikul, kes on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud või kes kajastab käibedeklaratsiooni lisal enam kui viis arvet, on kohustus esitada vorm KMD elektrooniliselt. Motiveeritud taotluse alusel võib maksuhaldur lubada käibedeklaratsioonide esitamist paberkandjal (KMS § 27 lg 11). Paberkandjal vormide KMD esitamine on põhjendatud näiteks juhul, kui maksukohustuslasel puuduvad tehnilised võimalused elektrooniliseks esitamiseks.

Maksukohustuslase ja piiratud maksukohustuslase esimeseks maksustamisperioodiks on ajavahemik maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise päevast kuni sama kuu lõpuni. Kui esimese maksustamisperioodi kalendripäevade arv on väiksem kui 15, võib maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane esimese perioodi käibe deklareerida koos järgmise maksustamisperioodi käibega, esitades kahe maksustamisperioodi kohta ühe deklaratsiooni (KMS § 27 lg 1).

Maksukohustuslasel on võimalus taotleda ka pikemat maksustamisperioodi kui kalendrikuu (näiteks kvartal). Selleks tuleb esitada maksuhaldurile motiveeritud taotlus. Pikema maksustamisperioodi kehtestamise põhjuseks võib olla näiteks väike käive, hooajaline majandustegevus vms. Maksuhalduri juht võib (kuid ei ole kohustatud) kehtestada oma otsusega pikema maksustamisperioodi kui kalendrikuu. Sellisel juhul algab maksustamisperiood kalendrikuu või esimese maksustamisperioodi esimesel päeval ja lõpeb mõne sellele järgneva kalendrikuu viimasel päeval (KMS § 27 lg 4).

Maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise korral esitatakse maksustamisperioodi kohta kaks käibedeklaratsiooni: pankroti väljakuulutamisele eelneva ja järgneva aja kohta (KMS § 27 lg 6).

Kui maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane muudab eelmiste maksustamisperioodide kohta esitatud vormi KMD andmeid, on ta kohustatud vastava maksustamisperioodi kohta esitama uue, muudetud andmetega vormi KMD (KMS § 27 lg 5).

Nimetatud säte kehtib deklareerimisel tehtud vigade suhtes – näiteks on jäetud käive deklareerimata, käivet on deklareeritud vale maksumääraga, maksustatav käive on deklareeritud ekslikuna maksuvaba käibena jms. Seega, kui maksukohustuslane on ekslikult teinud käibedeklaratsiooni täitmisel vea ning peab seetõttu muutma varasema kuu kohta esitatud käibedeklaratsiooni andmeid, tuleb tal eelnimetatud sätte kohaselt teha parandused varem esitatud deklaratsioonis ning esitada varasema perioodi kohta uus, parandatud andmetega käibedeklaratsioon.

Kui maksukohustuslane tühistab kauba või teenuse kohta esitatud arve või esitab kreeditarve pärast kauba või teenuse käibe tekkimise maksustamisperioodi kohta käibedeklaratsiooni esitamist, tuleb nii müüjal kui ka ostjal sellest tulenevad muudatused kajastada arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Kreeditarvet võib esitada vaid selles viidatud konkreetse arve kohta (KMS § 29 lg 7).

Nimetatud seaduse säte rakendub seega juhul, kui tehingu asjaolud muutuvad – tehing näiteks tühistatakse või muudetakse tehingu hinda ning sellest tulenevalt esitatakse kreeditarve. Antud juhul korrigeeritakse käivet ja tasumisele kuuluvat käibemaksusummat kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitataval deklaratsioonil, mitte varasemal.


Käibedeklaratsiooni täitmine


Vormil KMD deklareeritakse maksustatavaid tehinguid ja toiminguid erinevate maksumäärade kaupa, sealhulgas kauba ühendusesisene soetamine, kauba või teenuse omatarve, teenuste saamine (pöördmaksustamine) jne. Samuti märgitakse deklaratsioonil ettevõtluse ja maksustatava käibe tarbeks soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt tasumisele kuuluv sisendkäibemaks. Vormil KMD deklareerimisele kuuluvad summad kajastatakse vormil KMD eurodes sendi täpsusega.

Seoses ühendusesisese käibe aruandluse laienemisega teenustele on uuenenud ka käibedeklaratsiooni (vormi KMD) täitmise nõudeid:

 • lahter 3.1 (vorm KMD) – deklareeritakse kaupade ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele osutatud KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuste, välja arvatud saaja liikmesriigis 0% määraga maksustatavate teenuste, käive kokku. Seega lisaks kauba ühendusesisesele käibele kajastatakse vormi KMD lahtris 3.1 üksnes nn põhireegli alusel maksustatavad teenused.
 • lahter 3.1.1 (vorm KMD) – deklareeritakse kaupade ühendusesisene käive

Ülejäänud teenused, mis KMSist tulenevalt kuuluvad maksustamisele 0% määraga, deklareeritakse üksnes vormi KMD lahtris 3, kus deklareeritakse kogu 0% määraga maksustatav käive kokku. Seega kõik nn asukohaga seotud teenused ning erisätete alusel 0% määraga maksustatavad teenused, nt kinnisasjaga seotud teenused, kauba eksportimise või importimisega seotud teenused, rahvusvahelistes vetes sõitvale laevale osutatavad teenused jms teenused kuuluvad deklareerimisele üksnes vormi KMD real 3.

Deklaratsioon sisaldab ka mitut nn informatiivset lahtrit (nt lahtrid 6, 6.1, 7, 7.1, 9).

Näiteks lahtris 6 tuleb näidata üldinformatsioonina kogu kauba ühendusesisene soetamine, sh ka maksuvaba soetamine (kuigi maksuvaba soetamist iseenesest maksuvaba käibe lahtris 8 ei näidata) ning teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused, mida maksustatakse 20% või 9% määraga.

Lahtris 6.1 tuleb näidata lahtri 6 summas sisalduv kauba ühendusesisene soetus, sh maksuvaba soetus.

Lahtris 7 tuleb näidata muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga Eestis, näiteks paigaldatava ja kokkupandava kauba soetamine Eestis, kolmnurktehingu tingimustel kauba soetamine Eestis, erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete soetamine, millelt tuleb käibemaksu maksta. Samuti tuleb siin näidata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kauba või saadud teenuste, millelt tuleb käibemaksu maksta Eestis, maksustatav väärtus (v.a lahtris 6 sisalduv).

Lahtris 7.1 tuleb näidata lahtri 7 summas sisalduv erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete soetus vastavalt KMS §-s 411 sätestatule.

Erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käive (KMS § 411) ning teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtust näidatakse lahtris 9.
 

Alates 01.12.2014 on käibedeklaratsioonil tehtud järgmised muudatused

 • Lahtrid 1.1 ja 2.1, kus deklareeriti omatarbe maksustamist, kadusid ära ning edaspidi deklareeritakse omatarbe maksustamine ainult lahtrites 1 ja 2.
 • Lisandus uus lahter 5.3, kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul ettevõtluses (100%) kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja nende tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.
 • Lisandus uus lahter 5.4, kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja selliste sõiduautode tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.

  Sõiduautodega seonduvad muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2018 »

Enammakstud käibemaksu (sealhulgas ka eelnevate perioodide enammakstud käibemaksu) tagastamiseks tuleb esitada taotlus ettemaksukontol oleva raha tagastamiseks või kandmiseks teise isiku ettemaksukontole.
 

Alates 01.01.2017 on käibedeklaratsioonil tehtud järgmised muudatused

 • Täiendati lahtrite 7.1 ja 9 sõnastust, lisades lahtritesse juurde vastavalt metalltoodete soetamine ning metalltoodete käive.

 • Asendati struktuurilise ühtsuse tagamiseks lahtri number 4.1 numbriga 41.


Käibedeklaratsiooni lisa täitmine

 

19.03.2018