Käibemaksumäärad

Sisukord

8.1. Üldine käibemaksumäär
8.2. 9-protsendilise määraga maksustatav käive 
(muudetud 14.05.2020)
8.3. 0-protsendilise määraga maksustatav käive. Kaubad (28.04.2020
muudetud punkt 2 ja lisatud punkt 14)
8.4. 0-protsendilise määraga maksustatav käive. Teenused

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 15


8.1. Üldine käibemaksumäär


Üldine käibemaksumäär on alates 2009. aasta 1. juulist 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest (KMS § 15 lg 1). Standardmäära rakendatakse käibemaksustamisel alati, kui puudub erisättest tulenev alus soodusmäära või maksuvabastuse rakendamiseks.


8.2. 9-protsendilise määraga maksustatav käive


Käibemaksumäär on 9% järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:

1) raamat ja õppekirjandus, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punktis 6 nimetatud õppevahend, mille alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolituse osutaja võõrandab teenuse saajale;

Raamat ei ole seaduses mõistena defineeritud ning vähendatud maksumäära rakendamisel lähtutakse tavatähendusest, milleks on köidetud mitteperioodiline väljaanne. Selliselt on mõistetud raamatut ka Euroopa Nõukogu erinevates õigusaktides, näiteks Euroopa Nõukogu määrusega 2658/87 kehtestatud kombineeritud nomenklatuuris, mis on kaupade klassifitseerimise aluseks.

Juhul, kui töövihiku võõrandab õppevahendina maksuvaba koolitusteenust osutatav isik koos osutatava koolitusteenusega, siis käsitatakse töövihikute müüki maksuvaba käibena.

Alates 1. maist 2020 rakendatakse soodusmäära sõltumata sellest, millisel kandjal on raamat või õppekirjandus avaldatud. Samuti rakendub soodusmäär elektroonilisele raamatule ja õppekirjandusele. Enne nimetaud kuupäeva oli soodusmäär vaid trükitud raamatul ja õppevahendina kasutataval töövihikul. Raamatutena võivad olla välja antud ka noodid. Oluliseks kriteeriumiks raamatute puhul on terviklikkus ehk raamatud ei ole mõeldud täiendamiseks nagu näiteks joonistamis- ja värvimisraamatud, kalendermärkmikud, ristsõnakogumikud. Pimedatele ja vaegnägijatele Braille kirjas või reljeeftrükis väljaandeid maksustatakse vähendatud maksumääraga vastavalt käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punktile 2 sõltumata asjaolust, kas võõrandatakse raamatut või mõnda muud väljaannet. Füüsilisel kandjal olevad väljaanded lisaks trükitud väljaannetele on audioraamatud, mis on CD-plaadile või muule füüsilisele kandjale salvestatud, ja mis sisaldavad sama tekstilist infot, kui trükitav või elektrooniline raamat. Muul füüsilisel kandjal olevale väljaandele või elektroonilisele väljaandele kohaldub vähendatud käibemaksumäär, kui see ei erine trükitavast väljaandest muul moel kui mõne elemendi poolest, mis on omased sellele formaadile, näiteks otsingumootori ja järjehoidmise kasutusvõimalus. Oluline on see, et elektrooniline väljaanne oleks võimalikult sarnane trükitud väljaandele. Soodusmäära rakendamiseks elektroonilisele väljaandele ei pea olema välja antud selle trükiversiooni. Kui elektroonilist väljaannet pole trükitul kujul väljaantud, siis soodusmäära on õigus kohaldada juhul, kui see ei sisalda selliseid lisasid, mis ei ole omased raamatule, nt sisaldab arvutimänge.

Vähendatud maksumäära rakendatakse ka elektroonilise õppekirjanduse müügile, kui õppematerjal vastab elektroonilise väljaande üldpõhimõtetele. Õppekirjandus on eelkõige õpikute ja ülesannete kogu. Digitaalne õppekirjandus on võimalusel kasutatav erinevate operatsioonisüsteemidega digiseadmetes ning mõistlikus ulatuses kohandatav vaegnägijate ja vaegkuuljate jaoks (HTM määrus 24.03.2016 nr 13). Digitaalse õppekirjanduse vähendatud maksumäär ei sõltu sellest, kas konkreetne materjal on olemas ka paberkandjal või mitte. Õppekirjandus on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 20 lg 1 kohaselt näiteks õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed. Sama seaduse § 20 lõike 6 kohaselt õppekirjanduse väljaandja kannab nõuetele vastava õppekirjanduse andmed hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrisse. Seega soodusmäär rakendub nii trükitud kui ka digitaalselt väljaantud õppekirjandusele, mis on kantud vastavasse alamregistrisse.

2) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade meditsiiniseadme seaduse tähenduses ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule;

Alates 01.08.2012 on muudetud sotsiaalministri 04.12.2006 määrust nr 63, milles ajakohastati mitmeid kaubakoode, samuti on lisatud juurde uusi kaubakoode ning täpsustatud sõnastust praktikas ette tulnud ebaselguste vältimiseks.

Soodusmäära saab rakendada ravimitele, meditsiiniseadmetele ja abivahenditele, mille loetelu on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Nimetatud sätte aluseks on käibemaksudirektiivi III lisa punktid 3 ja 4.

3) ajakirjandusväljaanne, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaanne;

Alates 1. maist 2020 rakendatakse soodusmäära sõltumata sellest, millisel kandjal ajakirjandusväljaanne on ning samuti elektroonilisele ajakirjandusväljaandele. Enne nimetatud kuupäeva oli soodusmäär perioodiliselt väljaantud trükisel.

Elektrooniliselt kättesaadavad päeva- ja nädalalehed on eelkõige paberil olevate väljaannete veebiversioonid. 9% maksumäära rakendatakse ka sellistele tasu eest saadud teenustele, millega antakse õigus lugeda või kuulata veebiväjaandeid nende tellimisperioodil.

20% maksumääraga maksustatakse peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldavate või peamiselt erootilise, pornograafilise või video- või muusikasisuga väljaannete veebiversioonid. Samuti arvutiprogrammid ja –mängud on endiselt maksustatavad 20% maksumääraga.

4) majutus või majutus koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnev kaup või teenus.

Madaldatud maksumäära ei saa rakendada majutusega koos osutatavatele muudele teenustele (v.a hommikusöök). Maksumäär on rakendatav üksnes majutamisega vahetult seotud teenustele, mis näiteks sisalduvad teatud toaklassi hinnas olenemata nende teenuste reaalsest kasutamisest ja on seega lahutamatu osa majutusest.


8.3. 0-protsendilise määraga maksustatav käive. Kaubad


Kaubad, mille käive maksustatakse 0-protsendilise määraga, on ära toodud KMS § 15 lõikes 3. 

Käibemaksumäär on 0% järgmiste kaupade maksustatavast väärtusest:

1) eksporditav kaup, välja arvatud juhul, kui KMS § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba;

2) kaup, mille võõrandamist ja teise liikmesriiki toimetamist või ilma võõrandamata teise liikmesriiki toimetamist käsitatakse kauba ühendusesisese käibena. Sätet ei kohaldata, kui KMS § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba või kui puudub kauba, välja arvatud uue transpordivahendi või aktsiisikauba soetaja või oma kauba teise liikmesriiki toimetaja kehtiv teises liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise number või selle kauba käivet pole kajastatud ühendusesisese käibe aruandes vastavalt KMS §-le 28.​

Seega saab kauba võõrandaja või teise liikmesriiki toimetaja rakendada nullmäära, kui tal on teada kauba soetaja maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise number või kauba toimetamise puhul, kui isik on ise teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud.

3) rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev, ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud liidu vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup;

Nullmäära rakendatakse kõikidele ülalmainitud sättes loetletud kaupadele, mis toimetatakse rahvusvahelistes vetes sõitvale merelaevale, sealhulgas ka remondis olevale merelaevale.

4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup;

Nullmäära saab rakendada merelaevale või õhusõidukile toimetamiseks võõrandatavale kaubale, mida käsitatakse varuna – sealhulgas laeva või õhusõiduki pardal kaasamüümiseks mõeldud kaubale, mitte ainult reisijale pardal tarbimiseks võõrandatud kaubale. Nullmäära rakendamiseks peavad võõrandajal olema tõendid kauba toimetamise kohta merelaevale või õhusõidukile varuna.

Laeva või õhusõiduki pardal kaasamüüdav kaup maksustatakse standardmääraga riigis, kust laev või õhusõiduk väljus. Seega teel Tallinnast Helsingisse maksustatakse laeva pardal müüdav kaup Eesti käibemaksumääraga ja Helsingist Tallinnasse Soome käibemaksumääraga.

KMS ega direktiiv ei määratle, millised näitajad tuleb aluseks võtta määramaks rahvusvaheliste ja siseriiklike lendude osatähtsust. Tulenevalt Euroopa Kohtu lahendist C-382/02 on iga riigi enda määrata lennuettevõtja, kes teostab peamiselt rahvusvahelisi lende. Rahandusministeeriumi ja MTA hinnangul võib lugeda peamiselt rahvusvahelisi lende teostavaks lennuettevõtjaks ettevõtjat, kelle käibest vähemalt 51% moodustavad rahvusvahelised lennud. Eestis asuvatel lennujaamadel on käibemaksuarvestuses vajalik teada lennuettevõtja rahvusvaheliste lendude osakaalu üksnes Eesti lennuettevõtjate osas. Teiste riikide lennuettevõtjatele osutatavad lennujaamateenused kuuluvad maksustamisele 0% käibemaksumääraga.

Rahvusvaheliseks lennuks loetakse nii regulaarliine kui ka tšarterlende.

5) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning liidu institutsioonile;

Nullmäära rakendamisel ei ole vahet, kas kaup võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki Eesti diplomaatilisele esindajale või konsulaarametnikule või välisriigi diplomaatilisele esindajale või konsulaarametnikule.

51) kaup, mis võõrandatakse Eestis asuvale liidu institutsioonile tingimusel, et kauba kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot, välja arvatud kommunaalmaksete ja kütuse puhul vedelkütuse seaduse tähenduses;

6) teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses;

* Vt ka 18.1. Käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, EL institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele

61) kaup, mis võõrandatakse Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, või ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks;

Käesoleva loetelu punktides 5–61 nimetatud juhtudel on 0% käibemaksumääraga maksustatavat käivet tõendav dokument nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud käibemaksuvabastustõend (KMS § 15 lg 51).

7) kehtetu alates 7. juulist 2017. Termin „vabaladu“ enam ei ole kasutusel ning kuna vabatsoonis olev kaup loetakse nüüd tolliprotseduurile suunatud kaubaks, ei ole vaja eraldi punktides käsitleda „vabatsooni paigutamist“ ja teatud „tolliprotseduurile suunamist“;

8) liiduväline kaup, mis on suunatud tolliladustamise, vabatsooni, seestöötlemise, transiidi või imporditollimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile, või ajutiselt ladustatud liiduväline kaup, tingimusel et seda kaupa ei ole viidud tollijärelevalve alt ebaseaduslikult välja ja ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollialastes õigusaktides tolliseadustiku tähenduses ettenähtud juhtudel;

9) ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatav ja võõrandatav liidu kaup ja vabatsoonis või vabalaos olev liidu kaup, mis eksporditakse vahetult vabatsoonist või vabalaost 2 kuu jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest arvates;

 * Vt ka 4.2.1.2. Kauba eksport vabatsooni kaudu

10) Eesti Pangale võõrandatav kuld;

11) nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ V lisas nimetatud kaup, kui see suunatakse viivitamata maksuladustamisele või on maksuladustatud (§ 441) ja tehinguga ei kaasne kauba maksuladustamise lõpetamine. Alates 1. aprillist 2012 ei kohaldata 0%-list maksumäära tarbimisse lubatud kütusele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses, kui kütus on paigutatud aktsiisilattu;

Lisas nimetatud kauba, välja arvatud samaaegselt aktsiisilattu paigutatud tarbimisse lubatud kütus, käive maksulaos (või muus tolli poolt aktsepteeritud kohas) on maksustatud nullmääraga, kuid eelduseks on, et kaupa ei viida tehingu tulemusena maksulaost välja. Lubatud on ajutine kauba väljatoimetamine, kuid ainult maksuhalduri loal (vt ka KMS § 441). Nullmääraga maksustatakse ka selline kauba käive, kus tehingu tulemusena paigutatakse kaup viivitamatult maksuladustamisele, sealhulgas juba maksulaos asuva kauba toimetamine tehingu tulemusena teise maksulattu. Viimasel juhul on oluline, et kaup jääks pärast tehingu toimumist maksuladustamise režiimile.

* Vt ka 18.7. Maksuladustamine

12) aktsiisilattu paigutatud ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, kui tehinguga ei kaasne kauba aktsiisilaost väljatoimetamist, välja arvatud aktsiisikauba toimetamine ühest aktsiisilaost teise.

Kauba võõrandamistehingute maksustamine aktsiisilaos:
KMS § 15 lõike 3 punkti 12 kohaselt maksustatakse käibemaksumääraga 0% aktsiisilattu paigutatud ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, kui tehinguga ei kaasne kauba aktsiisilaost väljatoimetamist (välja arvatud aktsiisikauba toimetamine ühest aktsiisilaost teise).

Alates 1. aprillist 2012 omab käibemaksuga maksustamise seisukohalt tähtsust, kas võõrandatakse aktsiis makstud või aktsiis maksmata režiimis olevat kaupa. Aktsiis makstud režiimis (tarbimisse lubatud) oleva kauba (nt kütuse) võõrandamistehingud aktsiisilaos maksustatakse 20%-lise maksumääraga. Kui tegemist on aktsiisilaosisese ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba võõrandamistehinguga, s.t tehingu tulemusena ei viida kaupa aktsiisilaost välja, maksustatakse see 0%-lise määraga. Samuti rakendub 0%-line maksumäär juhul, kui võõrandamistehingu tulemusena toimetatakse ajutises aktsiisivabastuses olev kaup ühest aktsiisilaost teise.

Kui siseriikliku võõrandamistehinguga kaasneb ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamine, s.t tarbimisse lubamine, maksustatakse müüki kui tavalist käivet 20%-lise määraga (KMS § 15 lg 1). Kui sama kaup paigutatakse uuesti aktsiisilattu, kohaldatakse maksustamisel 20%-list määra nii aktsiisilaosisestele, aktsiisiladude vahelistele võõrandamistehingutele kui ka siseriiklikele võõrandamistehingutele, mille tulemusena väljub kaup aktsiisilaost.

13) kaup, mis võõrandatakse Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiinis, kohvikus või messis;

Seega rahvusvahelise sõjalise peakorteri juures tegutseva kantiini, kohviku või messi käive maksustatakse 0% käibemaksumääraga ning deklareeritakse käibedeklaratsiooni (KMD) lahtris 3.

14) kaup, mille import on maksuvaba tollimaksuvabastuse kohaldamiseks sätestatud tingimustel vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57), artikli 76 alusel kehtestatud komisjoni otsusele.

Sõltumata KMS § 15 lõike 3 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendilise käibemaksumäära asemel maksuvabastust järgmistel juhtudel (KMS § 15 lg 6):

1) pärast ühenduse tolliseadustiku tähenduses eksportimist Eestisse tagasitoodud kauba asemel sellega sarnase kauba eksportimisel, kui asendatav kaup toodi Eestisse tagasi maksuvabalt KMS § 17 lõike 2 alusel;

2) Eestisse KMS § 15 lõike 3 alusel nullprotsendilise käibemaksumääraga või KMS § 17 alusel maksuvabalt imporditud kauba eksportimisel.


8.4. 0-protsendilise määraga maksustatav käive. Teenused


Teenused, mille käive maksustatakse 0% määraga, on ära toodud KMS § 15 lõikes 4.

Käibemaksumäär on 0% järgmiste teenuste maksustatavast väärtusest:

1) teenus, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, välja arvatud juhul, kui KMS § 16 kohaselt on selle teenuse käive maksuvaba;

2) rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus;

Selle sätte alusel maksustatakse nullmääraga teenused, mis oma olemuselt on otseselt seotud reisijateveoteenuse osutamisega. Näiteks maksustatakse selle sätte alusel nullmääraga laeva kajuti kasutada andmine, laeva ning lennuki pardal toitlustamine, samuti pagasivedu. Samas ei laiene nullmäär laeval osutatavatele meelelahutusteenustele, iluteenustele (juuksur, ilusalong) ja muudele sarnastele teenustele, mis oma olemuselt ei ole veoteenusega vahetult seotud.

3) rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus;

4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus;

5) kehtetu alates 1. jaanuarist 2006. Kullerposti teenus maksustatakse kaubaveoteenuse sätete alusel;

6) rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõidulaev, või peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusse andmine või sellisel merelaeval või õhusõidukil kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusse andmine;

Lennukiga seotud teenuste osas ei ole määrav mitte konkreetse lennuki kasutamine rahvusvahelistel lendudel, vaid see, et lennukit kasutav lennuettevõtja teostaks peamiselt rahvusvahelisi lende.

Merelaeva puhul aga on oluline konkreetse laeva kasutamine rahvusvahelistel reisidel.

7) vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis, või paragrahv 15 lõike 3 punktides 1, 3–6 ja 10 nimetatud kaupa või lõike 4 punktides 2–4, 6, 9, 10, 12 ja 14 sätestatud teenust;

Nimetatud sätte alusel rakendatakse nullmäära vahendamisteenusele, mille käibe tekkimise koht on Eesti (vt KMS § 10). Eesti käibeks loetavale vahendamisteenusele rakendatakse nullmäära ühendusevälises riigis toimuvate tehingute vahendamisel ja enamike selliste tehingute vahendamisel, mille käibe tekkimise koht on Eesti, kuid mille maksustamisel rakendatakse siiski nullmäära.

8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb liiduvälises riigis;

9) kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;

Nimetatud sätte alusel maksustatakse kauba ühendusest väljatoimetamiseks osutatavad teenused 0% käibemaksumääraga.

10) kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;

11) kauba vedu Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki;

12) töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks soetatud Eestist või toimetatud Eestisse ning see vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist ühendusest välja;

13) KMS § 10 lõike 2 punktis 3 nimetatud reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa;

14) teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile.

141) teenus, mida osutatakse Eestis asuvale rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, või KMS § 15 lõike 3 punktis 61 nimetatud relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks;

142) teenus, mida osutatakse Eestis asuvale liidu institutsioonile tingimusel, et teenuse kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot, välja arvatud kommunaalmaksete ja sideteenuste puhul;

Punktides 14–142 toodud juhtudel on 0% käibemaksumääraga maksustatavat käivet tõendav dokument nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 kehtestatud käibemaksuvabastustõend.

15) teenus, mida osutab Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiin, kohvik või mess.

Seega rahvusvahelise sõjalise peakorteri juures tegutseva kantiini, kohviku või messi käive maksustatakse 0% käibemaksumääraga ning deklareeritakse käibedeklaratsiooni (KMD) lahtris 3.

0% käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamist tõendatakse teenuse osutamise kohta sõlmitud lepinguga, tellimiskirjaga, arvega või teenuse osutamist tõendava muu dokumendiga. Maksuhalduril on õigus nõuda teenuse osutamist tõendavaid lisadokumente (KMS § 15 lg 5).

Sõltumata KMS § 15 lõike 4 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse 0% käibemaksumäära asemel maksuvabastust teenusele, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik, kui maksukohustuslane kasutab teenuse osutamisel oma teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise numbrit.

Seega on seaduses otseselt sätestatud, et kui isik on ennast teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerinud ja osutab selle numbri all teenust, ei tule nimetatud käivet deklareerida Eestis esitavas käibedeklaratsioonis ei maksustatava ega ka maksuvaba käibena.

21.09.2020