Sa oled siin

KMD INF B-osa (ostuarved) täitmise juhised koos näidetega

Vormi KMD INF B-osal kajastatakse Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud isikutelt saadud arvete andmed. Arvete andmed kajastatakse juhul, kui arvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 osaliselt või täielikult mahaarvamisele.

Vormi B-osal kuuluvad kajastamisele kõik ostuarved, millele on Eesti maksukohustuslasest müüja poolt märgitud 20% või 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste väärtuselt arvestatud käibemaksusumma ning mille osas deklaratsiooni esitaja kasutab oma õigust sisendkäibemaks osaliselt või täielikult maha arvata. Ostuarveid, millel märgitud käibemaks ei kuulu sisendkäibemaksuna mahaarvamisele (nt üksnes maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste eest saadud arved), vormi B osal deklareerimisele ei kuulu.

Saadud arvete andmed kajastatakse vormi B-osal maksustamisperioodil, mil arvel kajastatud käibemaks deklareeritakse vormi KMD lahtris 5. Kui arvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 mahaarvamisele ka hilisematel maksustamisperioodidel, kajastatakse arve andmed ka järgnevatel maksustamisperioodidel, mil nimetatud arve osas tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus KMD lahtris 5 (välja arvatud kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel).

Arve andmed tuleb nii vormil KMD kui ka KMD INF kajastada sellel maksustamisperioodil, mil arvel kajastatud käibemaks arvatakse vormi KMD lahtris 5 arvestatud käibemaksust sisendkäibemaksuna maha. Seega kajastatakse arve andmed KMD INF-il samal maksustamisperioodil, mil need kuuluvad deklareerimisele KMD-l.

Vastavalt KMS § 31 lõikele 8 arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, millal kaup või teenus on KMS § 11 kohaselt soetatud või saadud. Seega tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus üldjuhul ajal, mil müüjal tekkis mahaarvatava käibemaksu osas maksukohustus (reeglina kauba lähetamine või teenuse osutamine, samuti ettemaks) ning seda eeldusel, et deklaratsiooni esitamise ajaks on arve kätte saadud.

Näiteks juhul, kui kauba müüja saab ettemaksu 30. novembril, siis on ta kohustatud väljastama ettemaksu kohta arve hiljemalt 7. detsembriks ning kajastama käivet novembrikuu eest esitataval KMD-l ja KMD INF-il. Kauba soetaja deklareerib sisendkäibemaksu samuti novembrikuu KMD-l ja KMD INF-il.

KMS § 31 lõike 9 kohaselt kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse. Kui ostja ei ole eeltoodud näite puhul arvet enne 20. detsembrit kätte saanud, deklareerib ostja sisendkäibemaksu selle kuu KMD-l ja KMD INF-il, mil ta arve sai.

Kui arvel märgitud käibemaks kuulub KMD lahtris 5 mahaarvamisele ka hilisematel maksustamisperioodidel, tuleb sama arve andmed kajastada KMD INF-il uuesti samal maksustamisperioodil, mil nimetatud arve osas tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus KMD-l.

Nt kui ostuarve saadakse jaanuaris summas 1000 eurot + käibemaks 200 eurot (kaup üle andmata), mille eest tasutakse veebruaris 200 eurot ja aprillis 1000 eurot, deklareeritakse arve andmed KMD INF B-osal veebruaris ning aprillis. Jaanuaris ja märtsis arve andmeid KMD INF-il ei kajastata, sest nendel kuudel ei teki arve märgitud käibemaksu osas sisendkäibemaksuna mahaarvamise õigust KMD-l.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kohaselt deklareeritavatest arvetest kajastatakse vormil vastaval maksustamisperioodil täielikult või osaliselt tasutud arvete andmed. Tasumata arve andmed kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil kaup on müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus saadud. Tasumata ja osaliselt tasutud arve andmed kajastatakse vormil ka järgnevatel maksustamisperioodidel kuni arve täieliku tasumiseni.

Kassapõhist käibemaksuarvestust rakendaval maksukohustuslasel tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest tasumisel, s.t kui kauba soetamise või teenuse saamise eest tasutud ei ole, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub. Kauba soetamise või teenuse saamise eest osalisel tasumisel on sisendkäibemaksu õigus maha arvata kauba või teenuse eest tasutud osas.

Näiteks kui kaup soetati ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks 30. aprillil, mille eest toimus tasumine 6. mail, tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus maikuu KMD-l.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kohaselt deklareeritavad arved kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil saadud teenuse või kauba eest arve saadakse ning kõikidel järgnevatel maksustamisperioodidel kuni arve täieliku tasumiseni (s.t kuni sisendkäibemaksu mahaarvamiseni KMD lahtris 5).
Nt kui arve saadakse novembris (kaup lähetatud samuti novembris), mille eest tasutakse jaanuaris, deklareeritakse arve andmed KMD INF B-osal nii novembris, detsembris kui ka jaanuaris (novembri- ja detsembrikuu eest esitatava KMD INF B-osa veerus 8 märgitakse „0“, sest nimetatud arve osas ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust KMD lahtris 5 tekkinud). KMD-l deklareeritakse nimetatud arvel kajastatud käibemaks sisendkäibemaksuna lahtris 5 jaanuarikuus.

Üldkorra kohaselt deklareeritavad arved (kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud, nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük) kajastatakse vormil KMD INF üksnes nendel maksustamisperioodidel, mil ostuarvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 sisendkäibemaksuna mahaarvamisele.

Vorm täidetakse arvete lõikes.

Vormi KMD INF B-osa täidetakse arvete lõikes (v.a juhul, kui kasutatakse kuni 2015. a lõpuni antud võimalust esitada arvete andmed summeerituna tehingupartnerite lõikes).

Kreeditarve arvulised andmed kajastatakse vormil miinusmärgiga.

Saadud kreeditarvete arvulised andmed kajastatakse vormi KMD INF B-osal veergudes 6, 7 ja 8 miinusmärgiga.

Veerus 1 „Nr“ märgitakse vormi rea järjekorranumber.

Veerus 2 „Tehingupartneri registri- või isikukood“ märgitakse tehingupartnerile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjale, Eestis väljastatud registrikood. Mitteresidentide kohta märgitakse maksukorralduse seaduse §-s 17 nimetatud maksukohustuslaste registris omistatud registrikood. Notarite ja kohtutäiturite, kes peavad ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning kes ei oma registrikoodi, kohta märgitakse isikukood.

Veerus 2 märgitakse üldjuhul tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood. Registrikood märgitakse ka FIE-de puhul.

Isikukood märgitakse üksnes notarite ja kohtutäiturite puhul, kes peavad ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning kes ei oma registrikoodi.

Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresidentidelt saadud ostuarvete deklareerimisel märgitakse INF-ile nn mitteresidendi kood.

Veerus 3 „Tehingupartneri nimi“ märgitakse tehingus osaleva isiku nimi.

Veerus 3 märgitakse arve väljastanud tehingupartneri nimi.

Veerus 4 „Arve number“ märgitakse arvel kajastatud arve number.

Veerus 5 „Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)“ märgitakse arve väljastamise kuupäev formaadis pp.kk.aaaa.

Veerus 5 märgitakse arve väljastamise kuupäev formaadis pp.kk.aaaa (päev/kuu/aasta). Siinkohal on oluline, et INF-il peab olema kajastatud arve väljastamise kuupäev, mitte nn kande kuupäev.

Veerus 6 „Arve kogusumma koos käibemaksuga“ märgitakse 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest saadud arve kogusumma koos käibemaksuga, sealhulgas samal arvel sisalduv 0% määraga maksustatava või maksuvaba kauba ja teenuse väärtus või käibena mittekäsitatavate tehingute ja toimingute väärtus. Muu hulgas kajastatakse antud veerus KMS §-s 411 sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamisel saadud arve kogusumma koos käibemaksuga.

Veergu 6 kirjutatakse arve kogusumma koos käibemaksuga, seda ka juhul, kui arve sisaldab lisaks 20% või 9% määraga käibele ka nt 0% või maksuvaba käive.

Näide

Isik väljastas järgmise arve:
2) 20% käive 500 eurot
Maksuvaba käive 1200 eurot
Käibemaks 100 eurot
Arve summa kokku 1800 eurot

Veergu 6 märgitakse arve kogusumma koos käibemaksuga 1800 eurot (500 + 1200 + 100).

Veeru 7 „Arvel märgitud käibemaksusumma“ täidab kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane.

KMS § 30, § 32 või § 29 lõike 4 kohaselt sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel võib erandina märkida veergu vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa.

Veergu 7 täidab üksnes kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane. Nimetatud veeru täitmine on kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavale maksukohustuslasele kohustuslik ka juhul, kui vormil kajastatakse üldkorra kohaselt deklareeritavaid arveid (nt pikaajalise liisingulepingu puhul).

Veerus 7 märgitakse saadud ostuarvel, sh erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete ja väärismetalli soetamisel saadud ostuarvel märgitud käibemaksusumma.

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral KMS § 29 lõike 4, § 30 või § 32 sätestatu kohaselt (kaupa või teenust kasutatakse osaliselt maksuvaba käibe või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkide tarbeks) võib erandkorras näidata veerus 7 ka KMD lahtris 5 mahaarvamisele kuuluvat sisendkäibemaksu summat.

Näiteks kui ettevõttes kasutatakse sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni 50% ning ostuarve sisestamisel raamatupidamise programmi kajastatakse sisendkäibemaksuna koheselt üksnes 50% arvel olevast käibemaksusummast ja suurendatakse kauba maksumust mahaarvamisele mittekuuluva käibemaksu võrra, siis ei ole arvel märgitud käibemaksusummat finantsarvestussüsteemist võimalik välja võtta. Eeltoodud põhjusel aktsepteerib maksuhaldur veerus 7 erandina ka KMD lahtris 5 mahaarvamisele kuuluva sisendkäibemaksu summa märkimist.

Veerus 8 „Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa“ märgitakse see osa arvel märgitud käibemaksusummast, mis on maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 sisendkäibemaksuna deklareeritud.

Veerus 8 märgitakse see osa ostuarvel, s.h erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete ja väärismetalli soetamisel saadud ostuarvel märgitud käibemaksusummast, mis on maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 arvestatud käibemaksust sisendkäibemaksuna maha arvatud.

Kui kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendaval maksukohustuslasel puudub sellel maksustamisperioodil arvel märgitud käibemaksusumma mahaarvamise õigus, märgib ta veergu „0“.

Kui kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavale maksukohustuslasele on kaup müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus saadud, kuid ostuarve on tasumata, siis puudub tal ostuarvel märgitud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Tasumata ostuarve andmete kajastamisel märgib kassapõhine käibemaksukohustuslane veerus 8 „0“.

KMS § 30, § 32 või § 29 lõike 4 kohaselt sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel võib erandina märkida veergu kogu arvele märgitud käibemaksusumma.

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral KMS § 30, § 32 või § 29 lõike 4 sätestatu kohaselt (kaupa või teenust kasutatakse osaliselt maksuvaba käibe või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkide tarbeks) võib erandina näidata veerus 8 kogu arvele märgitud käibemaksusumma.

Näiteks kasutatakse ettevõttes sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni 50%. Kui ostuarvete sisestamisel raamatupidamise programmi kajastatakse sisendkäibemaksuna kogu arvel näidatud käibemaksusumma (s.t 100%) ning kuu lõpus tehakse õiendi alusel 1 finantskanne mahaarvatava sisendkäibemaksu kohta proportsiooniga 50% kõigi arvete osas, siis ei ole KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summat finantsarvestussüsteemist arvete lõikes võimalik välja võtta. Eeltoodud põhjusel aktsepteerib maksuhaldur veerus 8 erandina ka kogu arvel märgitud käibemaksusumma märkimist.

Veerus 9 „Erisuse kood“ märgitakse erisuse kood järgmiselt:

  • 11 – sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine vastavalt KMS § 29 lõikele 4, §-le 30 või §-le 32;
  • 12 – KMS §-s 411 sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamine, mil kauba võõrandaja asemel arvestab kauba soetaja tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana.

Kui ühe arve osas kehtivad mõlemad erisused, märgitakse mõlemad koodid.

Kui saadud ostuarve alusel arvatakse sisendkäibemaks maha osaliselt vastavalt KMS §-le 30, 32 või § 29 lõikele 4 (nt on kaup soetatud osaliselt maksuvaba käibe tarbeks või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel), märgitakse veerus 9 erisuse kood 11.

KMS §-s 411 sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamisel saadud ostuarve kajastamisel tuleb veerus 9 märkida erisuse kood 12 (nn siseriiklik pöördmaksustamine).

Kui ühe arve osas kehtivad mõlemad erisused, märgitakse veerus 9 mõlemad koodid. Näiteks kui soetatakse erikorra alusel maksustatav kinnisasi, mida hakatakse kasutama osaliselt maksuvaba käibe tarbeks ning seetõttu arvatakse ka ostuarvel kajastatud käibemaks sisendkäibemaksuna maha osaliselt, kajastatakse veerus 9 koodid 11 ja 12.

KMD INF B-osa veergu 7 täidab üksnes kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendav maksukohustuslane.
 

KMD INF B osa näited


Tavakorras deklareerimine


Näide

Kaubad saadi novembris. Arve väljastati 10.11.2014 kokku summas 1690 eurot, sh:
20% kaup – 500 eurot
9% – 1000 eurot
käibemaks – 190 eurot

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10320515 Laul AS 6 10.11.2014 1690,00   190,00  

Erinevates kuudes deklareerimine seoses käibe tekkimise aja määratlemisega, s.t käive ja sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ei teki arve väljastamisest, oluline on kauba/teenuse või raha liikumine (KMS § 11).

  • Saadud arved, sh nn ettemaksuarved

Ettemaksu korral on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus makstud osa ulatuses.

Näide

Arve väljastati 29.11.2014 summas 1200 eurot (sh käibemaks 200 eurot). 30.11.2013 maksti sellest 840 eurot, detsembris maksti 240 eurot. Kaup lähetati jaanuaris ja viimane osa, 120 eurot, makstakse veebruaris.

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12034514 Mari OÜ 3 29.11.2014 1200,00   140,00  

Veerus 8 märgitakse 140 eurot (840 : 1,2 x 0,2).

Maksustamisperiood: detsember

Nr

Tehingupartneri registri- või isikukood

Tehingupartneri nimi

Arve number

Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)

Arve kogusumma koos käibemaksuga

Arvel kajastatud käibemaksu summa *

Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa

Erisuse kood

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12034514 Mari OÜ 3 29.11.2014 1200,00   40,00  

Veerus 8 märgitakse 40 eurot (240 : 1,2 x 0,2).

Maksustamisperiood: jaanuar

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12034514 Mari OÜ 3 29.11.2014 1200,00   20,00  

Veerus 8 märgitakse 20 eurot (120 : 1,2 x 0,2).

Maksustamisperiood: veebruar
Ei deklareerita.

  • Arve saadud enne käibemaksukohustuslasena registreerimist (KMS § 29 lg 5)
Näide

Isik registreeriti käibemaksukohustuslasena alates 1. novembrist 2014. Isik soetas kauba 15.10.2014, mille eest väljastati arve samuti 15.10.2014 summas 2400 eurot (sh käibemaks 400 eurot). Isik võõrandab kogu soetatud kauba edasi novembris, lisades kauba hinnale käibemaksu.

Maksustamisperiood: oktoober
Ei deklareerita.

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12456987 AS Juurikas 2 15.10.2014 2400,00   400,00  
  • Arve väljastatud teenuse saamisele/kauba soetamisele järgneval kuul
Näide

Novembrikuu teenuse eest väljastati 02.12.2014 arve summas 1200 eurot (sh käibemaks 200 eurot).

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12456623 OÜ Karu 165 02.12.2014 1200,00   200,00  
  • Pikaajaliste ja regulaarsete teenuste saamine ning kaupade regulaarne soetamine (KMS § 11 lg 4)
Näide

Juhul, kui teenust osutatakse 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2014, loetakse teenuse saamise ajaks detsember 2014. Arve summas 1200 eurot (sh käibemaks 200 eurot) esitati 2. oktoobril. Arve tasutakse detsembris 2014.

Maksustamisperiood: oktoober
Ei deklareerita, sest nimetatud arve alusel ei ole käivet ning seega ka sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust tekkinud.

Maksustamisperiood: november
Ei deklareerita, sest nimetatud arve alusel ei ole käivet ning seega ka sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust tekkinud.

Maksustamisperiood: detsember

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12345678 AS Kuu 15 02.10.2014 1200,00   200,00  
  • Kassapõhine arvestus

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus arve tasumise kuul (KMS § 44).

Näide

Septembris saadud kauba eest väljastati arve 10.09.2014 summas 3600 eurot (sh käibemaks 600 eurot). Septembris ja oktoobris tasumist ei toimunud. Novembris tasutakse kauba eest summas 1200 eurot. Detsembris tasutakse 2400 eurot.

Maksustamisperiood: september

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12526458 OÜ Kassa 42 10.09.2014 3600,00 600,00 0,00  

Maksustamisperiood: oktoober

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12526458 OÜ Kassa 42 10.09.2014 3600,00 600,00 0,00  

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12526458 OÜ Kassa 42 10.09.2014 3600,00 600,00 200,00  

Veerus 8 märgitakse 200 eurot (1200 : 1,2 x 0,2).

Maksustamisperiood: detsember

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12526458 OÜ Kassa 42 10.09.2014 3600,00 600,00 400,00  

Veerus 8 märgitakse 400 eurot (2400 : 1,2 x 0,2).
 

Tehingud, mille puhul maksukohustus on pööratud kauba/teenuse saajale (pöördmaksustamine)

  • Siseriiklik pöördmaksustamise erikord

Kinnisasjad, metallijäätmed, väärismetall ja metalltooted; KMS § 411.

Näide

Isik soetas novembris metallijäätmeid summas 1500 eurot (sh käibemaks 250 eurot). Arve on väljastatud 25.11.2014.

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12012284 AS Nipitiri 7 25.11.2014 1500,00   250,00 12

Erisuse kood – 12 (KMS § 411 sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamine).

  • Kreeditarved (arvel peab olema viide esialgsele arvele, KMS § 29 lg 7).
Näide

Isik sai 12. novembril kreeditarve summas 1200 eurot (sh käibemaks –200 eurot).

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12564566 OÜ Y 12 12.11.2014 –1200,00   –200,00  


Arve sisaldab lisaks 20% ja 9% määraga maksustatavale kaubale/teenusele ka 0%, maksuvaba ja/või käibena mittekäsitatavaid tehinguid või toiminguid


Näide

Arve väljastati 28.11.2014 summas 3000 eurot, kaup lähetati novembris.
Arvel on kajastatud:
20% määraga maksustatav kaup summas 300 eurot
9% määraga maksustatav kaup summas 200 eurot
0% määraga maksustatav kaup summas 2422 eurot
käibemaks 78 eurot

Maksustamisperiood: november

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 12301235 AS Jüri 17 28.11.2014 3000,00   78,00  


Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine vastavalt KMS §-le 30, §-le 32 või § 29 lõikele 4


Näide

Arve väljastati 15.11.2014 summas 2400 eurot, sh käibemaks 400 eurot. Ettevõttes kasutatakse sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni 50% – seega arvatakse maha sisendkäibemaks summas 200 eurot.

Maksustamisperiood: november.

Nr Tehingupartneri registri- või isikukood Tehingupartneri nimi Arve number Arve kuupäev (pp.kk.aaaa) Arve kogusumma koos käibemaksuga Arvel kajastatud käibemaksu summa * Maksustamisperioodil KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa Erisuse kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12545666 OÜ Tamm 12 15.11.2014 2400,00   200,00 11

Erisuse kood – 11 (sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine vastavalt KMS §-le 30, §-le 32 või § 29 lõikele 4).
 

23.01.2017