Sa oled siin

Selgitused deklaratsiooni INF 1 täitmiseks

Käesolev juhend on abimaterjaliks vormi INF 1 täitmiseks.
 

Sisukord

1. Sissejuhatus 
2. Vormi INF 1 osa I täitmisest
     2.1. Vormil INF 1 väljamakse saaja üldandmed koodidel 13000, 13010, 13020, 13030, 13040
     2.2. Vormi INF 1 koodid 13050 ja 13060, kui väljamakse on dividend või muu kasumieraldis
     2.3. Vormi INF 1 koodid 13050, 13060 ja 13070, kui väljamaksed on omakapitalist 
     2.4. Vormi INF 1 koodide 13060, 13072, 13073 ja 13074 täitmisest
          2.4.1. Kood 13070
3. Vormi INF 1 osa II kood 13080
 

1. Sissejuhatus


TuMS § 54 lõike 3 alusel on rahandusminister 29.11.2010. a määrusega nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ kehtestanud vormi INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsiooni“ (edaspidi vorm INF 1).

Vorm INF 1 esitatakse alati koos vormi TSD lisaga 7 juhul, kui lisal 7 on:

 • täidetud osa I kood 7008 ja/või osa II kood 7310 ja 7311, s.t on välja makstud dividende või kasumieraldisi
 • on täidetud osa Ia kood 7060 ja/või osa II kood 7320, s.t on tehtud väljamakseid:
  • aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel
  • aktsiate, osade, osamaksete vähendamisel või osaluse tagastamisel või tagasiostmisel
  • äriühingu likvideerimisel
  • muul juhul äriühingu omakapitalist, k. a juhul, kui äriühingu vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses

Vormil INF 1 näidatakse lisal 7 koodidel 7008, 7060, 7310, 7311 ja 7320 deklareeritud väljamaksete saajad eraldi.

Vormi TSD lisa 7 elektroonilisel esitamisel maksumaksja, olles täitnud kasvõi ühe ülaltoodud koodidest, saab veateate, et on vaja täita vorm INF 1. Täites vormi INF 1 väljamaksete saajate kohta, veateade kaob.

Aktsiaseltsifond näitab vormil INF 1 maksustamisperioodil vormi TSD lisal 7 deklareeritud dividendide ja muude kasumieraldiste, likvideerimisjaotise suuruse ja saajate kohta. Samuti näitab aktsiaseltsifond omakapitali summa saajad, kui ta kustutatakse äriregistrist ilma likvideerimiseta ja tema vara ei kasutata Eesti majandustegevuses teises äriühingus või mitteresidendi püsivas tegevuskohas.

Vorm INF 1 koosneb osadest I ja II.
 

2. Vormi INF 1 osa I täitmisest


2.1. Vormil INF 1 väljamakse saaja üldandmed koodidel 13000, 13010, 13020, 13030, 13040


Väljamaksete saajate üldandmete täimisel on vahe, kas väljamakse saajaks on resident või mitteresident.

Kui väljamaksete saajaks on:

 1. residendist füüsiline või juriidiline isik, siis täidetakse ainult koodid 13000 ja 13020.

  Samuti tuleb kontrollida, kas resident ei ole muutunud mitteresidendiks sellisel juhul tuleb täita ka kõik mitteresidendi koodidega seotud andmed.

  Seda, kas residendist füüsiline isik on muutunud mitteresidendiks, saab kontrollida mitteresidentsuse päringust.

  Juhul kui Maksu- ja Tolliamet on väljastanud mitteresidendile MRR-i (mitteresidentide registri) koodi, siis koodil 13000 näidatakse ka MRR-i kood, või kui mitteresidendile on väljastatud Eestis isikukood, siis koodil 13000 kirjutatakse ka mitteresidendi isikukood.
   
 2. mitteresidendist füüsiline või juriidiline isik, siis täidetakse koodid 13010, 13020, 13030 ja 13040 ning eelmises alapunktis toodut arvestades ka kood 13000.

Vormi INF 1 elektroonilisel esitamisel valitakse koodi 13030 rippmenüüst mitteresidendi elu- või asukoha riik.

Alates 01.01.2018 tuleb kõik mitteresidendist füüsilised ja juriidilised isikud kanda MRR-i. Mitteresidendi registrikoodi saab taotleda e-MTA kaudu (valides seal „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Mitteresidendi registreerimine") või esitada taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks.
 

2.2. Vormi INF 1 koodid 13050 ja 13060, kui väljamakse on dividend või muu kasumieraldis


Koodil 13050 valitakse väljamakse liik deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel rippmenüüst.

Kui väljamakse liigiks on valitud DK – dividend, siis koodil 13000 või 13010 näidatud isikule tehtud väljamakse näidatakse koodil 13060.

Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liik DK = lisa 7 (osa I kood 7010 + osa II kood 7310).

Väljamakstud dividendide ja kasumieraldiste puhul koodi 13070 ei täideta.

Dividendide saajate deklareerimisel on vaja vahet teha dividendide loovutamisel ja dividendidest loobumisel.

Vastuvõetud otsusega jaotada dividende tekib aktsionäril/osanikul äriühingu vastu nõue. Kui osanik/aktsionär soovib, et temale ettenähtud dividendi saajaks on teine isik, siis selleks tuleb tal loovutada dividendinõue. Sellisel juhul on dividendi saajaks isik, kelle kasuks nõue loovutati.

Aktsiaseltsifond valib koodil 13050 väljamaksed liigiga:

 • DK – dividendid ja muud kasumieraldised.

Näide

Kaarel Krahvel loovutas oma dividendinõude summas 500.00 eurot osaühingus Linlane laenu katteks osaühingule Meie Meel.

Väljamakse tegi ja deklareeris lisal 7 OÜ Linlane, kuid saajaks vormil INF 1 on OÜ Meie Meel.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

 

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

7XXXXXXX

 

OÜ Meie Meel

 

 

DK

500.00

 

Kui aga osanik/aktsionär ei ole nõuet loovutanud ja laseb oma dividendi välja maksta teisele isikule, siis ei ole tegemist dividendi loovutamisega. Sellisel juhul on dividendi saajaks ikka osanik/aktsionär, lihtsalt väljamakse tehakse tema poolt määratud isikule.
 

Näide

Kaarel Krahvelil on dividendinõue OÜ-s Linlane, kuid ta laseb oma dividendi väljamakse 500.00 eurot kanda Toomas Tohvli arveldusarvele. Sellisel juhul näidatakse vormil INF 1 dividendi saajaks Kaarel Krahvel.

Seega näidatakse vormil INF 1 dividendi saajana dividendiõigusliku isiku andmed.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

 

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

DK

500.00

 

Koodil 13050 valitakse väljamakse liigiks deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel rippmenüüst „MDK – madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muu kasumieraldis". Väljamakse liigiga „MDK" deklareeritakse vormil INF 1 koodil 13060 füüsilise isiku dividenditulu brutosumma (väljamakstud summa × 7/93), koodil 13073 kinnipeetud tulumaksu määr ning koodil 13074 kinnipeetud tulumaks.

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi maksmisel või edasimaksmisel füüsilisele isikule kuulub üldjuhul kinnipidamisele tulumaks määras 7%, kuid mitteresidendist füüsilise isiku puhul võivad maksuleping ja dividenditulu saaja residentsustõend kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määra vähendada (vastavalt 0% või 5%). Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel juriidilisele isikule tulumaksu kinni ei peeta.

Kui koodil 13050 on näidatud väljamakse liik „MDK", siis täidetakse kood 13060 ning koodi 13070 ei täideta.

Koodil 13072 näidatakse maksuvaba tulu summa. Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null ja suurem kui 500. Maksuvaba tulu summat saab rakendada ainult residendist füüsilisele isikule tehtud MDK väljamaksele. Kui ühele isikule on tehtud ühe väljamaksja poolt ühesuguseid dividendide väljamakseid, siis võib need väljamaksed summeerida.

Pärast 15. veebruarit ei ole võimalik muuta/kustutada e-MTAs eelmisel aastal füüsilisele isikule deklareeritud dividendide väljamakseid liigiga „MDK". Paranduste sisseviimiseks on vajalik esitada maksuhaldurile parandusdeklaratsioonid: TSD põhivorm,  lisa 7 ja INF 1.


2.3. Vormi INF 1 väljamakse koodid 13050, 13060 ja 13070, kui väljamaksed on omakapitalist


Kui koodil 13050 väljamakse liigiks on valitud järgmised väljamaksed omakapitalist:

 • AOV – aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed

 • AOT – aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osaluse) tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed
 • LJV – äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotis
 • MOV – muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed
 • OKS – omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta, kui tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses

siis isikule tehtud väljamakse summa näidatakse ikka koodil 13060.

Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liigiks väljamaksed omakapitalist (AOV, AOT, LJV, MOV, OKS) = lisa 7 (osa Ia kood 7060 + osa II kood 7320).

Ka omakapitali väljamaksete saaja deklareerimisel tuleb analoogselt dividendidega vahet teha isikul, kellel on õigus väljamakset saada ja kellele kantakse üle.

Juhul kui dividendi või omakapitali väljamakse saaja õiguslik isik on surnud, siis tehakse väljamakse pärijale.

Vormil INF 1 näidatakse väljamakse saajana selleks õiguslik isik.

Juhul kui ühele isikule tehakse kalendrikuul erinevaid väljamakseid, siis vormil INF 1 näidatakse iga väljamakse eraldi reana.

Aktsiaseltsifond valib koodil 13050 väljamaksed liikidega:

 • LJV – fondi likvideerimisel makstav likvideerimisjaotis
 • OKS – omakapital fondi kustutamisel äriregistrist ilma likvideerimiseta juhul, kui fondi vara ei kasutata Eesti majandustegevuses.
   
Näide

Kaarel Krahvlile maksti välja dividende summas 500.00 eurot ja osteti tagasi osalust summas 800.00 eurot. Väljamakse tegemise kalendrikuu eest esitab maksumaksja koos lisaga 7 ka vormi INF 1.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

 

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

DK

500.00

 

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

AOT

800.00

 

Koodi 13060 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liigiks nii dividendid – DK, MDK kui ka väljamaksed omakapitalist (AOV, AOT, LJV, MOV, OKS) = lisa 7 (osa I kood 7008 + osa II kood 7310, 7311 + osa Ia kood 7060 + osa II kood 7320).
 

2.4 Vormi INF 1 koodide 13060, 13072, 13073 ja 13074 täitmisest

 

2.4.1. Kood 13070


Kood 13070 täidetakse ainult juhul, kui vormi TSD lisal 7 on täidetud osa I kood 7080 ja/või osa II kood 7320, s.t juhul, kui lisal 7 on deklareeritud äriühingu tasemel maksustatud väljamaksed omakapitalist. Lisa 7 osa I koodil 7080 on omakapitali väljamaksed, millelt tasub tulumaksu maksumaksja ja osa II koodil 7320 on omakapitali väljamaksed, mida maksumaksja võib maksuvabalt välja maksta, kuna nad on eelnevalt juba maksustatud.

Deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel koodi 13070 maksumaksja ise täita ei saa. Tegemist on arvutatava summaga.

Koodi 13070 summa kokku kontroll, kui koodil 13050 on väljamakse liigiks väljamaksed omakapitalist (AOV, AOT, LJV, MOV, OKS) = lisa 7 (kood 7080 + kood 7320).
 

Näide

Kaarel Krahvlile maksti välja dividende summas 500.00 eurot ja osteti tagasi osalust summas 800.00 eurot, millest summa 312.91 eurot on äriühingu tasemel maksustatud.

I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood

elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

 

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

DK

500.00

 

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

AOT

800.00

312.91


3. Vormi INF 1 osa II kood 13080


Koodi 13080 on vaja selleks, kui omakapitali väljamakse saajaid on rohkem kui üks ja väljamakse on kas osaliselt või täielikult äriühingu tasemel maksustatud. Sellisel juhul tuleb rakendada TuMS § 50 lõikes 21 sätestatut, s.t rakendatakse selle omakapitali väljamakse suhtes maksuvabastust osas, mis on võrdne väljamakse maksustatud osaga.

Koodil 13080 arvutatakse maksustatud omakapitali väljamakse osatähtsus kogu väljamakstud omakapitalis. Osatähtsus arvutatakse lisal 7 deklareeritud andmete alusel järgmiselt:

lisa 7 (osa I kood 7080 + II kood 7320) : (osa Ia kood 7060 + osa II kood 7320)

Koodil 13080 arvutatud osatähtsust kasutatakse ainult vormi INF 1 osa I koodi 13070 täitmiseks ja deklaratsiooni elektroonilise esitamisel maksumaksja seda täita ei saa.
 

Näide

Kaarel Krahvlilt osteti tagasi osalust summas 800.00 eurot. Osalus osteti tagasi ka Tuulike Vaevilt summas 500.00 eurot ja OÜ-lt Minks summas 1001.00 eurot. Maksumaksja deklareeris tagasi ostetud osaluse summa 2301.00 eurot oma lisa 7 osa Ia koodil 7060, millest 900.00 eurot ületas omakapitali tehtud sissemakseid ja deklareeriti lisa 7 osa I koodil 7080, s.t on maksustatud äriühingu tasemel.

Maksumaksja täidab väljamakse tegemise kalendrikuu lisa 7:

Osa I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Omakapitalist väljamakstud sissemakseid ületav maksustatav summa: 7060 – 7050 ≥ 0

7080

900.00

Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: [(7010 + 7080) × 20/80] – 7180 + 7640 ≥ 0 + (7012 × 20/80)

7200

225.00

 Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

Omakapitali sissemaksed kokku
       – koodi 7020 täitmise korral: 7020 + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
       – järgnevatel maksustamisperioodidel:
          (eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0

7040

1401.00

 

Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist: 7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0

7050

1401.00

Omakapitalist tehtud väljamaksete summa

7060

2301.00

ja vormi INF 1:

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood
elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

 

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

4XXXXXXXXXX

 

Tuulike Vaev

 

 

AOT

500.00

195.56

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

AOT

800.00

312.91

1XXXXXXX

 

OÜ Minks

 

 

AOT

1001.00

391.53

Koodi 13070 täitmiseks arvutame äriühingu tasemel maksustatud väljamakse osatähtsuse kogu omakapitali väljamaksesse.

Kogu omakapitali väljamaksete summa lisa 7 osa Ia koodil 7060 kokku on 500 + 800 + 1001 = 2301.00 eurot, millest äriühingu tasemel maksustatud osa lisa 7 osa I koodil 7080 kokku on 900.00 eurot.

Osatähtsus arvutatakse koodil 13080 järgmiselt: 900 : 2301 = 0.3911343

Koodi 13070 iga omakapitali väljamakse saaja juures arvutatakse järgmiselt:
kood 13060 × kood 13080

 • Tuulike Vaevale tehtud väljamakse maksuvaba osa koodil 13070 arvutatakse:

  500 × 0.3911343 = 195.56

 • Kaarel Krahvlile tehtud väljamakse maksuvaba osa koodil 13070 arvutatakse:

  800 × 0.3911343 = 312.91

 • OÜ-le Minks tehtud väljamakse maksuvaba osa koodil 13070 arvutatakse:

  1001 × 0.3911343 = 391.53

Tehtud väljamaksete summa koodil 13060 kokku on 2301.00 (500 + 800 + 1001) eurot, sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksete summa koodil 13070 kokku on 900.00 (195.56 + 312.91 + 391.53) eurot.

Kui koodil 13050 on näidatud väljamakse liigiks omakapitali väljamaksed, on soovitav väljamakse saajale anda tõend TD, mis on residendist füüsilisele isikule oluline FIDEKi täitmisel ja residendiist äriühingule oma lisa 7 osa II täitmisel, s.t saadud maksustatud omakapitali väljamaksete deklareerimiseks, mille kohta on võimalik pikemalt lugeda juhendist „Selgitused omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste tõendi vorm TD täitmiseks".

 1. OÜ Minks sai omakapitali väljamakse summas 1001.00 eurot, mis on juba maksustatud summas 391.53 eurot. Tõendi TD alusel saab OÜ Minks näidata oma lisa 7 osas II saadud maksuvaba omakapitali väljamakse ja maksta seda edasi maksuvabalt kas dividendina või väljamaksena omakapitalist.

 2. Kaarel Krahvli tuludeklaratsiooni tabel 6.4 eeltäidetakse vormi INF 1 alusel ja sinna kantakse koodide 13060 ja 13070 vahe, s.t 487.09 (800.00 – 312.91) eurot, millest Kaarel saab veel maha arvata osaluse soetamiseks tehtud kulud.

 3. Tuulike Vaev tuludeklaratsiooni tabel 6.4 eeltäidetakse vormi INF 1 alusel ja sinna kantakse koodide 13060 ja 13070 vahe, s.t 304.44 (500.00 – 195.56) eurot, millest Tuulike saab veel maha arvata osaluse soetamiseks tehtud kulud.

  Kui Kaarlil ja Tuulikesel on tõend TD, siis on võimalik kontrollida, kas FIDEKis eeltäidetud summad on õiged ja nad saavad teada, kui suur osa saadud tulust on juba maksustatud, s.t millelt nemad enam maksu tasuma ei pea.

 4. NB! Kui koodil 13050 valitakse väljamakse liigiks omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta ja tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses (OKS), siis vormi INF 1 täitmine on analoogne ülaltooduga, kuid äriühingu füüsilisest isikust ainuosanik, kes alternatiivina äriühingu likvideerimismenetlusele on ühendanud äriühingu varad oma isikliku varaga, peab selle deklareerima oma tuludeklaratsiooni tabelis 6.6.

Seega vormilt INF 1 koodide 13060–13070 vahe deklareeritakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.6 veerus 4, mida korrigeeritakse soetamismaksumusega. Osaluse soetamismaksumus sõltub füüsilise isiku poolt äriühingus osaluse omandamisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulu summast. Kui ühinemisel füüsilise isiku varaga võetakse üle ka äriühingu kohustused, siis tuleb deklareerida ülevõetud kohustuste summa tuludeklaratsiooni tabeli 6.6 veerus 6.
 

26.01.2021