Volitatud ettevõtja (AEO) loa taotlemine

Volitatud ettevõtja loa liigid

  • AEOC – tollialased lihtsustused

Luba võimaldab selle omanikul kasutada teatavaid lihtsustusi vastavalt tollialastele õigusaktidele.

  • AEOS – turvalisus ja julgeolek

Luba võimaldab selle omanikul kasutada turvalisuse ja julgeolekuga seonduvaid hõlbustusi.

Mõlemat liiki luba võib omada korraga.
 

AEO soodustused ja hõlbustused »

Õiguslik alus


Loa taotlemine


Taotluse võib esitada iga liidu territooriumil asutatud ettevõtja, kes osaleb rahvusvahelises tarneahelas ja kelle tegevus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.

Enne taotluse esitamist on soovitatav läbida Euroopa Komisjoni AEO e-koolitus (kestus 60 minutit) ning tutvuda AEO staatust käsitlevate Euroopa Komisjoni suunistega ja suuniseid hõlmava AEO e-raamatuga(AEO eBook).

Volitatud ettevõtja loa saamiseks tuleb esitada taotlus ja enesehindamise küsimustik elektroonselt Euroopa Komisjoni ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu, mis on volitatud ettevõtja loa jaoks kasutusel alates 1. oktoobrist 2019 (rakenduse nimetus on „eAEO“).

Enesehindamise küsimustiku saate elektroonse taotluse juurest alla laadida ja täidetud küsimustiku saate süsteemis olevale taotlusele lisada. Enesehindamise küsimustik on tutvumiseks kättesaadav AEO suuniste 1. lisas.

eAEO rakendamise kohta saate lugeda Euroopa Komisjoni veebilehelt AEO – Transition to the online system .

Protsessi kiirendamiseks soovitame koos küsimustikuga esitada dokumendid, millele olete enesehindamise küsimustikus viidanud.

eAEO kasutamiseks peab kasutajale eelnevalt olema antud vastavad pääsuõigused. Pääsuõigused võimaldavad taotlusi esitada, esitatud taotlusi hallata, aktsepteeritud taotlusi ja väljastatud lube vaadata.

Pääsuõiguseid saab lisada e-MTAs ettevõtte juhatuse liige. Täpsemad juhised leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt „Pääsuõigused ja volitused e-MTAs".

eAEO rakendusse sisenemine toimub Euroopa Komisjoni ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu.

E-MTA kaudu saab eAEO rakendusse siseneda, valides „Toll“ > „Õigused ja kohustused“ > „Volitatud ettevõtja load (eAEO)“.
 

Volitatud ettevõtja staatuse andmine


Toll kontrollib 30 päeva jooksul taotluse saamisest, kas tingimused taotluse aktsepteerimiseks on täidetud, vajadusel küsib lisateavet. Toll aktsepteerib taotluse ja suunab menetlusse, kui taotlus sisaldab kogu vajalikku teavet. Toll teeb otsuse loa andmise kohta 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise ja menetlusse suunamise kuupäevast. Seda tähtaega võib pikendada kuni 60 päeva.

AEO luba jõustub viiendal päeval pärast otsuse tegemist.

AEO luba tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

AEO staatuse üle peab toll järelevalvet.

AEO loa omanik peab teavitama tolli aadressil aeo.info@emta.ee viivitamata kõikidest asjaoludest, mis ilmnevad pärast otsuse tegemist ja võivad mõjutada otsuse kehtivust või sisu (suuniste lisa 4).
 

06.11.2019