Volitatud ettevõtja (AEO) loa taotlemine

Volitatud ettevõtja loa liigid

  • AEOC – tollialased lihtsustused

Luba võimaldab selle omanikul kasutada teatavaid lihtsustusi vastavalt tollialastele õigusaktidele.

  • AEOS – turvalisus ja julgeolek

Luba võimaldab selle omanikul kasutada turvalisuse ja julgeolekuga seonduvaid hõlbustusi.

Mõlemat liiki luba võib omada korraga.
 

AEO soodustused ja hõlbustused »

Õiguslik alus


Loa taotlemine


Taotluse võib esitada iga liidu territooriumil asutatud ettevõtja, kes osaleb rahvusvahelises tarneahelas ja kelle tegevus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.

Enne taotluse esitamist on soovitatav läbida Euroopa Komisjoni AEO e-koolitus (kestus 60 minutit) ning tutvuda AEO staatust käsitlevate Euroopa Komisjoni suunistega ja suuniseid hõlmava AEO e-raamatuga(AEO eBook).

Volitatud ettevõtja loa saamiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisade ja täidetud enesehindamise küsimustikuga aadressile aeo.info@emta.ee

Protsessi kiirendamiseks soovitame koos küsimustikuga esitada dokumendid, millele olete enesehindamise küsimustikus viidanud.

Toll kontrollib hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse kättesaamisest, kas tingimused selle taotluse aktsepteerimiseks on täidetud. Kui toll teeb kindlaks, et taotlus sisaldab kogu vajalikku teavet, teatab ta selle aktsepteerimisest taotlejale eelpool osutatud 30 päeva jooksul.
 

Volitatud ettevõtja staatuse andmine


Pädev tolliasutus teeb otsuse loa andmise kohta 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast. Seda tähtaega võib pikendada kuni 60 päeva.

AEO luba jõustub viiendal päeval pärast otsuse tegemist.

AEO luba tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

AEO staatuse üle peab toll järelevalvet.

AEO loa omanik peab teavitama tolli aadressil aeo.info@emta.ee viivitamata kõikidest asjaoludest, mis ilmnevad pärast otsuse tegemist ja võivad mõjutada otsuse kehtivust või sisu (suuniste lisa 4).
 

17.05.2018