Loa taotlemine ja haldamine

Volitatud ettevõtja loa liigid

  • AEOC – tollialased lihtsustused

Luba võimaldab selle omanikul kasutada teatavaid lihtsustusi vastavalt tollialastele õigusaktidele.

  • AEOS – turvalisus ja julgeolek

Luba võimaldab selle omanikul kasutada turvalisuse ja julgeolekuga seonduvaid hõlbustusi.

Mõlemat liiki luba võib omada korraga.
 

AEO soodustused ja hõlbustused »

Õiguslik alus


Loa taotlemine


Taotluse võib esitada iga liidu territooriumil asutatud ettevõtja, kes osaleb rahvusvahelises tarneahelas ja kelle tegevus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.

Enne taotluse esitamist on soovitatav läbida Euroopa Komisjoni AEO e-koolitus (kestus 60 minutit) ning tutvuda AEO staatust käsitlevate Euroopa Komisjoni suunistega ja suuniseid hõlmava AEO e-raamatuga(AEO eBook).

Volitatud ettevõtja loa saamiseks tuleb esitada taotlus ja enesehindamise küsimustik elektroonselt Euroopa Komisjoni ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu, mis on volitatud ettevõtja loa jaoks kasutusel alates 1. oktoobrist 2019 (rakenduse nimetus on „eAEO“).

Enesehindamise küsimustik on tutvumiseks kättesaadav AEO suuniste 1. lisas.

Küsimustele vastamine võib liikmesriikides erineda olenevalt, kas liikmesriigi tollil on juba vastavale teabele juurdepääs muude andmebaaside kaudu. Eestis ei tule sel põhjusel vastata küsimustiku punki 2 küsimustele ja see osa on Eesti küsimustikust eemaldatud.

Enesehindamise küsimustiku saate alla laadida ka elektroonse taotluse juurest ja täidetud küsimustiku saate süsteemis olevale taotlusele lisada.

Protsessi kiirendamiseks soovitame koos küsimustikuga esitada dokumendid, millele olete enesehindamise küsimustikus viidanud.

Volitatud ettevõtja staatuse andmine


Toll kontrollib 30 päeva jooksul taotluse saamisest, kas tingimused taotluse aktsepteerimiseks on täidetud, vajadusel küsib lisateavet, millele vastamiseks on taotlejal maksimaalselt 30 päeva. Toll aktsepteerib taotluse ja suunab menetlusse, kui taotlus sisaldab kogu vajalikku teavet. Toll teeb otsuse loa andmise kohta 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise ja menetlusse suunamise kuupäevast. Seda tähtaega võib pikendada kuni 60 päeva.

AEO luba jõustub viiendal päeval pärast otsuse tegemist.

AEO luba tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

AEO staatuse üle peab toll järelevalvet.
 

Loa haldamine eAEO rakenduses


Alates 15.12.2019 tuleb AEO loa omanikul teha loa haldamisega seotud toimingud eAEO rakenduse kaudu. 

eAEO rakenduses tuleb AEO loa omanikul:

  • teatada asjaoludest, mis võivad mõjutada loa kehtivust või sisu (näited tolliga jagatava teabe kohta on toodud AEO suuniste 4. lisas); 
  • taotleda loa muutmist;
  • taotleda loa peatamist ja nõuetele vastamiseks meetmete võtmist;
  • taotleda loa kehtetuks tunnistamist;
  • avaldada on seisukohta, kui toll on algatanud loa peatamise või kehtetuks tunnistamise.

eAEO rakendamise kohta saate lugeda Euroopa Komisjoni veebilehelt AEO – Transition to the online system .
 

eAEO pääsuõigused ja rakendusse sisenemine
 

eAEO kasutamiseks peab kasutajale eelnevalt olema antud vastavad pääsuõigused. Pääsuõigused võimaldavad taotlusi esitada, esitatud taotlusi hallata, aktsepteeritud taotlusi ja väljastatud lube vaadata.

Pääsuõiguseid saab lisada e-MTAs ettevõtte juhatuse liige. Täpsemad juhised leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt „Pääsuõigused e-MTAs".

eAEO rakendusse sisenemine toimub Euroopa Komisjoni ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu.

E-MTA kaudu saab eAEO rakendusse siseneda, valides „Toll“ > „Õigused ja kohustused“ > „Volitatud ettevõtja load (eAEO)“.
 

Abiinfo


AEO lao taotlemise ja loa haldamise küsimustega pöörduge palun e-posti aadressil aeo.info@emta.ee või tolliinfo@emta.ee
 

04.09.2020