Välistöötlemine eelneva impordiga

Kehtiv alates 01.05.2016

Välistöötlemine eelneva impordiga (4800-2148)

Liidu kauba parandamisel väljaspool liidu tolliterritooriumi võib parandatud kauba asemel importida asendustoote. Asendustootel peab olema sama kaheksakohaline kaubakood, kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised omadused kui defektsel liidu kaubal, kui viimast oleks parandatud. Asendustoote võib importida enne eksporditava kauba väljavedu. Defektne kaup tuleb eksportida kahe kuu jooksul asendustoote impordideklaratsiooni aktsepteerimisest. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013 art 261).

Näiteks, seadme osa vajab parandamist. Kolmandast riigist tellitakse asendusosa, mis imporditakse enne parandamist vajava osa väljavedu. Asendusosa import deklareeritakse tolliprotseduuri koodiga 4800. Impordi deklaratsiooniga makstakse maksud remondikuludelt või eeldatavatelt remondikuludelt (tollideklaratsiooni alusel antava loa korral võetakse ka tagatis seadmelt arvestatud impordimaksude tagamiseks). Parandamist vajav osa deklareeritakse välistöötlemise tolliprotseduurile koodiga 2148 (tollideklaratsiooni alusel antava loa korral vabastatakse ka tagatis).

Kui tegelik remondikulude summa selgub pärast kauba väljavedu, siis korrigeeritakse impordideklaratsiooni (koodiga 4800) ja taotletakse tagasi või makstakse juurde enammakstud või vähemmakstud impordimaksud.

Eelneva impordiga välistöötlemist võib rakendada nii eelnevalt väljastatud loa alusel (kaubanduslikku laadi kauba korral) kui ka tollideklaratsiooni alusel antava loa alusel (mittekaubanduslikku laadi kauba korral).

Eelnevalt väljastatud luba taotletakse e-MTA süsteemis LUBA.

Tollideklaratsiooni alusel antavaks loaks on vastava tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba vabastamine.

Tollideklaratsiooni täitmise erisused

1. Eelnevalt väljastatud luba
a) Asenduskauba sissevedu (tasuline parandamine)
 • Lahter 99A – profiil H

 • Lahter 37A, 37B – tolliprotseduuri kood 4800

 • Lahter 44AA, AB, AC – lisadokumentide kood C019 (välistöötlemise loa number ja kuupäev), kood 4004 (maksude käsitsi arvutamise dokument)

 • Lahter 47G, H, I, J, II – maksude käsitsi sisestamine

Süsteem kontrollib loa olemasolu ja kehtivust, deklareeritud saaja ja loa omaniku vastavust, deklareeritud kaubakoodi ja loal märgitud kaubakoodi vastavust.

Kui luba ei ole kehtiv, annab süsteem vea ja deklaratsiooni ei saa esitada.

Kui deklareeritud saaja ei ole loa omanik või kui deklareeritud kaubakoodi ei ole märgitud loal, suunab süsteem deklaratsiooni kontrolli.

Deklaratsioon suunatakse alati maksude õigsuse kontrolli.

b) Asenduskauba sissevedu (garantiiremont)
 • Lahter 99A – profiil H

 • Lahter 37A, 37B, 37C – tolliprotseduuri kood 4800 B03

 • Lahter 44AA, AB, AC – lisadokumentide kood C019 (välistöötlemise loa number ja kuupäev)

Süsteem kontrollib loa olemasolu ja kehtivust, deklareeritud saaja ja loa omaniku vastavust, deklareeritud kaubakoodi ja loal märgitud kaubakoodi vastavust.

Kui luba ei ole kehtiv, annab süsteem vea ja deklaratsiooni ei saa esitada.

Kui deklareeritud saaja ei ole loa omanik või kui deklareeritud kaubakoodi ei ole märgitud loal, suunab süsteem deklaratsiooni kontrolli.

c) Defektse kauba väljavedu
 • Lahter 99A – profiil E1

 • Lahter 37A, 37B – tolliprotseduuri kood 2148

 • Lahter 44AA, AB, AC – lisadokumentide kood C019 (välistöötlemise loa number ja kuupäev)

Süsteem kontrollib loa olemasolu ja kehtivust, deklareeritud kaubakoodi ja loal märgitud kaubakoodi vastavust, deklareeritud saaja ja loa omaniku vastavust.

Kui luba ei ole kehtiv, annab süsteem vea ja deklaratsiooni ei saa esitada.

Kui deklareeritud saaja ei ole loa omanik või kui deklareeritud kaubakoodi ei ole märgitud loal, suunab süsteem deklaratsiooni kontrolli.

2. Tollideklaratsiooni alusel antav luba
a) Asenduskauba sissevedu (tasuline parandamine)
 • Lahter 99A – profiil H1

 • Lahter 37A, 37B – tolliprotseduuri kood 4800

 • Lahter 44AA, AB, AC – lisadokumentide kood 4004 (maksude käsitsi arvutamise dokument)

 • Lahter 44AG – kood 30-4

 • Lahter 44AH – „1“ või „2“

 • Lahter 44AI – tolliasutuse kood, kuhu esitatakse deklaratsioon koodiga 2148

 • Lahter 44AD-AF – väljaviidava kauba (2148) kaubakood (8-kohaline), kirjeldus ja tulemimäär

 • Lahter 44AO – töötlemiskoha aadress
 • Lahter 44AP – „asenduskaup“
 • Lahter 44BH – „asendamine“
 • Lahter 44AJ-AN – töötleja administratiivne aadress juhul, kui see on erinev töötlemiskoha aadressist
 • Lahter 47G, H, I, J, II – maksude käsitsi sisestamine

Süsteem suunab deklaratsiooni kontrolli loa tingimuste ja maksude õigsuse kontrolliks ning tagatise määramiseks.

b) Asenduskauba sissevedu (garantiiremont)
 • Lahter 99A – profiil H1

 • Lahter 37A, 37B, 37C – tolliprotseduuri kood 4800 B03

 • Lahter 44AG – kood 30-4

 • Lahter 44AH – „1“ või „2“

 • Lahter 44AI – tolliasutuse kood, kuhu esitatakse deklaratsioon koodiga 2148

 • Lahter 44AD – väljaviidava kauba (2148) kaubakood (8-kohaline)

 • Lahter 44AO – töötlemiskoha aadress
 • Lahter 44AP – „asenduskaup“
 • Lahter 44BH – „asendamine“
 • Lahter 44AJ-AN – töötleja administratiivne aadress juhul, kui see on erinev töötlemiskoha aadressist

Süsteem suunab deklaratsiooni kontrolli loa tingimuste ja garantiidokumentide kontrolliks ning tagatise määramiseks.

c) Defektse kauba väljavedu
 • Lahter 99A – profiil E1
 • Lahter 37A, 37B – tolliprotseduuri kood 2148

Süsteem kontrollib eelnevat dokumenti rolliga Z ja liigiga IM või EU. Kui selline deklaratsioon on olemas, siis võrreldakse deklaratsioonidel 4800 saaja ja 2148 saatja vastavust ning kaubakoodi käesoleval ja eelneval deklaratsioonil (eelneval deklaratsioonil võetakse kaubakood lahtrist 44AD „kompensatsioonitoote kood").

Kui eelnevat deklaratsiooni ei ole süsteemis või kui eelneva deklaratsiooni andmed ei vasta deklareeritule, siis suunab süsteem deklaratsiooni kontrolli.

Tagatis vabastatakse kliendi taotlusel.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

30.09.2020