Kauba garantiiremont väljaspool liidu tolliterritooriumi

Kehtiv alates 01.05.2016

1. Garantiiremont

Garantiiremondiks loetakse kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusejärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu.

Kui defekt võeti arvesse juba enne kauba esmakordset vabasse ringlusse lubamist, ei ole tegemist garantiiremondiga (nt defekti tõttu allahinnatud kaup).

Kauba toimetamisel garantiiremondi eesmärgil väljapoole liidu tolliterritooriumi rakendatakse välistöötlemise tolliprotseduuri, kuna välistöötlemise protseduuri kasutamine võimaldab kaupa reimportida maksuvabalt (vabastus tollimaksust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013 art 260 (1), vabastus käibemaksust vastavalt käibemaksuseaduse § 13 lõikele 5).

2. Kauba väljaveo vormistamine

Ühekordseks remondiks esitatakse asukohajärgsele tolliasutusele välistöötlemise tollideklaratsioon.

Tollideklaratsiooni täitmise erisused (lisaks tollideklaratsiooni täitmise juhendile) tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis COMPLEX:

 • Profiil: märgitakse kood „E1”
 • Lahter 37 A: märgitakse kood „21”.
 • Lahter 44:
  • „44AO „Töötlemise aadress“ märgitakse töötlemiskoha aadress (kohustuslik)

  • 44AP „Identifitseerimine“ märgitakse identifitseerimisvahendid, mille alusel on võimalik tuvastada importkaupa töödeldud tootes (n. seerianumber, pildid, tehniline kirjeldus) (kohustuslik)

  • 44AG „Majanduslik tingimus" märgitakse kood 30-4 (kohustuslik)

  • 44AH „Tollikäitlusviisi kestvus" märgitakse kuude arv, kui kaua kaup on seestöötlemise protseduuril (kohustuslik)

  • 44AI „Lõpetamise tolliasutuse kood" märgitakse maksu- ja tolliasutuse kood, kus kavatsetakse vormistada kaubale re-ekspordi või muu järgneva tolliprotseduuri deklaratsioon (kohustuslik)

  • 44BH „Töötlemise laad“ märgitakse „garantiiremont“ (kohustuslik)

  • 44AD-AF„Kompensatsioonitoote kood, kirjeldus, tulemimäär" märgitakse töödeldud toote 8-kohaline kaubakood, kirjeldus ja tulemimääraks „ 1:1“ (kohustuslik)

  • 44AJ-AN „Administratiivne aadress“ märgitakse töötleja administratiivne aadress juhul kui see on erinev töötlemiskoha aadressist.

Lisadokumentide viited märgitakse tollideklaratsioonile (lahter 44)  ja esitatakse tolli nõudmisel:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve)

 • teabeleht INF 2 juhul, kui reimport toimub teises liikmesriigis (TDA lisa 13 lisa 71);

 • toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist

Kui garantiiremonti teostatakse pidevalt või kui soovitakse kasutada lihtsustatud korras deklaratsiooni esitamist, siis taotletakse välistöötlemise tavaluba (vt ka "Välistöötlemine" punkte 5 ja 8).

3. Kauba reimport

Kauba reimpordil esitatakse tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele impordi tollideklaratsioon.

Tollideklaratsiooni täitmise erisused tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis Complex:

 • profiil: H

 • lahtrisse 37 A märgitakse kood „61”;

 • lahtrisse 37 B märgitakse kood „21”;

 • lahtrisse 37 C märgitakse kood „B02”, kui reimporditakse väljaviidud kaup ja „B03”, kui reimporditakse asenduskaup (NB! Ilma märketa ei rakendu tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis täielik maksuvabastus);

 • lahtrisse 40A märgitakse kood „Z” – „Ekspordi tollideklaratsioon” koos aktsepteerimise numbri ja kuupäevaga;

 • lahtrisse 44AR märgitakse kood „00100”, kui välistöötlemine toimus tollideklaratsiooniga antava loa alusel;

 • lahtrisse 44AA märgitakse kood „N325” (tolliväärtust tõendav dokument) ja muud asjakohased lisadokumendi koodid,  kood „C019” (koos loa numbri ja kuupäevaga) kui välistöötlemine toimus tavaloa alusel

Garantiileping, mis tõendab kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusjärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu, tuleb hoida tollile kättesaadavana ja esitada tolli nõudmisel.

4. Tagasiulatuv luba

Kui kaup on toimetatud garantiiremonti välistöötlemise tolliprotseduuri rakendamata (nt koos reisijaga, postisaadetisega, ekspordi tolliprotseduuriga vms), võib reimpordil siiski saada maksuvabastuse, kui välistöötlemisluba taotletakse tagasiulatuvalt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013 art 211 (2)).

Üldjuhul taotletakse tagasiulatuvalt välistöötlemise tavaluba (vt „Välistöötlemine" punkti 5).

Kui tegemist on mittekaubandusliku laadi kaubaga (isiklikuks otstarbeks) saab tagasiulatuvat luba taotleda tollideklaratsiooni alusel (Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446  art 163 (1) f)). Tollideklaratsioon täidetakse vastavalt punktile 3. Kui eelnevat elektroonset ekspordideklaratsiooni ei ole, siis lahtrisse 40 C „Viide“ märgitakse ekspordi viis, nt „postipakk“, „kuller", „reisija". Toll võib nõuda väljavedu tõendavate dokumentide esitamist.

Tagasiulatuv luba väljastatakse juhul, kui toll on veendunud, et tegemist on kaubaga, mis oli eelnevalt garantiiremonti viidud. Impordi tollideklaratsioonil (Deklaratsiooni ajalugu – Ametnike märked) märgib tolliametnik, et tegemist on tagasiulatuva loaga.

Luba loetakse väljastatuks, kui impordi tollideklaratsioonil on „kaup vabastatud” märge. Välistöötlemisele suunamise tollideklaratsiooni tagantjärgi ei vormistata.

Loa väljastamisest keeldumisest teatab tolliasutuse juhataja taotlejale kirjalikult.

Kui tagasiulatuvat välistöötlemise luba ei väljastata, tuleb kauba vabasse ringlusse lubamisel maksta kaubale rakenduvad imporditollimaksud ja muud tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvad siseriiklikud maksud.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

05.09.2017